Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Superfinále jarní Robosoutěže ovládla Havárie

Autor článku: FEL ČVUT   
Úterý, 13 Červen 2023 08:09

Tags: ČVUT | FEL | Maker Faire | Robosoutěž | Základní školy

Robosoutěž LR 20230611 150051-2324Jarní část Ro­bo­sou­tě­že ur­če­ná pro 2. stup­ně zá­klad­ních škol a od­po­ví­da­jí­cích tříd ví­ce­le­tých gym­ná­zií měla letos spe­ci­ál­ní dohru v ne­dě­li 11. červ­na na fes­ti­va­lu Maker Faire Pra­gue. Ze 14 týmů, které se v před­cho­zích ko­lech umís­ti­ly nej­lé­pe, v ne­děl­ním su­per­fi­ná­le zví­tě­zil tým Ha­vá­rie z Tech­ne­cia Par­du­bi­ce s „ping­pon­go­vým“ lego robotem, který v zá­vě­reč­ném sou­bo­ji zví­tě­zil nad ro­bo­tem týmu La­buž­ní­ci ze ZŠ Klí­ček z Prahy 4.

Ofi­ci­ál­ní fi­ná­lo­vá kola jarní Ro­bo­sou­tě­že pro ZŠ se po­dob­ně jako každý rok ko­na­la už v po­sled­ním dub­no­vém týdnu přímo na půdě Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT na Kar­lo­vě ná­měs­tí v Praze – letos se zú­čast­ni­lo cel­kem 113 týmů a každé kolo mělo svého sa­mo­stat­né­ho ví­tě­ze. Or­ga­ni­zá­to­ři se ale ten­to­krát roz­hod­li, že po­zvou nej­lep­ší ro­bo­ty ještě jed­nou a umož­ní tak vy­hlá­sit ab­so­lut­ní­ho ví­tě­ze. Vhod­ná pří­le­ži­tost se na­skyt­la na fes­ti­va­lu Maker Faire Pra­gue, který o ví­ken­du 10. a 11. červ­na 2023 na­vští­vi­lo na praž­ském Vý­sta­viš­ti téměř 10 tisíc lidí.

Nej­lep­ším ro­bo­tem úlohy Ping-pong se stává… Ha­vá­rie!

Cílem le­toš­ní úlohy s ná­zvem Ping-pong bylo se­sta­vit a na­pro­gra­mo­vat lego ro­bo­ta tak, aby do­ká­zal na sta­no­ve­né hrací ploše v ča­so­vém li­mi­tu 90 vte­řin sa­mo­stat­ně a bez další po­mo­ci pře­mís­tit co nej­víc ba­rev­ných ping­pon­go­vých míčků do vy­hra­ze­ných úlo­žišť. Ve třech dub­no­vých ko­lech i ve vče­rej­ším fes­ti­va­lo­vém su­per­fi­ná­le se vždy utká­va­li vždy dva ro­bo­ti na jed­nom sy­me­t­ric­ky roz­dě­le­ném hra­cím plánu, úspěch se při tom měřil po­čtem zís­ka­ných bodů.

V ne­dě­li kolem 3. ho­di­ny se v jed­nom z pa­vi­lo­nů Vý­sta­viš­tě Praha za po­tles­ku shro­máž­dě­né­ho davu ve fi­ná­le vy­řa­zo­va­cí­ho pa­vou­ka se­tka­ly dva týmy, z nichž ab­so­lut­ní ví­těz­ství na­ko­nec při­padlo týmu Ha­vá­rie ve slo­že­ní Mar­tin Půl­py­tel, Radek Ka­lou­sek a Jo­ha­na Šimon z Tech­ne­cia Par­du­bi­ce, který po­mě­rem 71 : 60 bodů po­ra­zil tým La­buž­ní­ci ve slo­že­ní Voj­těch Nerad, Jakub Hajný a Lukáš Mol­ná­ry ze ZŠ Klí­ček, Praha 4.

Střed­ní školy v Ro­bo­sou­tě­ži zase od září

Podle hlav­ní­ho or­ga­ni­zá­to­ra sou­tě­že Mar­ti­na Hli­nov­ské­ho z ka­ted­ry ří­di­cí tech­ni­ky FEL ČVUT bylo uspo­řá­dá­ní su­per­fi­ná­le na fes­ti­va­lu Maker Faire byl dob­rým ná­pa­dem ze dvou dů­vo­dů – jed­nak se mohli utkat ro­bo­ti, kteří v před­cho­zích ko­lech sou­tě­ži­li od­dě­le­ně, a or­ga­ni­zá­to­ři tak mohli vy­hlá­sit ab­so­lut­ní­ho ví­tě­ze. Dru­hou vý­ho­dou fes­ti­va­lo­vé­ho su­per­fi­ná­le byla mož­nost před­sta­vit Ro­bo­sou­těž ti­sí­cům ná­vštěv­ní­ků včet­ně ma­lých dětí, kteří se o ro­bo­ti­ce a sou­tě­ži te­pr­ve do­zví­da­jí.

Star­ší stu­den­ti se teď můžou těšit a při­pra­vo­vat na pod­zim­ní část Ro­bo­sou­tě­že pro stře­do­škol­ské týmy. Re­gis­tra­ce za­čí­ná v září a fi­ná­lo­vý sou­boj se usku­teč­ní před Vá­no­ci. In­for­ma­ce o vý­sled­cích jarní Ro­bo­sou­tě­že 2023 i o na­stá­va­jí­cí pod­zim­ní části pro střed­ní školy na­jde­te na webo­vých strán­kách nebo Fa­ce­boo­ku Ro­bo­sou­tě­že.


Mohlo by vás zajímat: