Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Maker Faire zavítá do Brna, Liberce i Olomouce

Středa, 04 Říjen 2023 01:26

Tags: Brno | Fes­ti­val | Li­berec | Maker Faire | Olomouc

MakerFaire BVV pavA-2340Maker Faire, in­ter­ak­tiv­ní fes­ti­val kre­a­ti­vi­ty, na němž si mů­že­te téměř vše vy­zkou­šet, mnohé vy­ro­bit a le­da­cos zažít, se na pod­zim před­sta­ví ve třech měs­tech po celé re­pub­li­ce. Fes­ti­val za­ví­tá do Li­ber­ce (7. října), ná­sle­du­je dvou­den­ní se­tká­ní v Brně (21.–22. října) a na­ko­nec v Olo­mou­ci (11. lis­to­pa­du). Ná­vštěv­ní­ci všech vě­ko­vých ka­te­go­rií tak do­sta­nou pří­le­ži­tost zažít worksho­py, vy­zkou­šet růz­no­ro­dé ak­ti­vi­ty a otes­to­vat vy­ná­le­zy nad­šen­ců, zku­še­ných tvůr­ců i pro­fe­si­o­nál­ních firem.

Maker Faire pro­po­ju­je zví­da­vé duše, ino­vá­to­ry a kre­a­tiv­ní nad­šen­ce – ať už něco sami tvoří, nebo si vy­ná­le­zy a po­ku­sy ji­ných rádi vy­zkou­še­jí. Fes­ti­val ur­če­ný pro celou ro­di­nu pre­zen­tu­je tvor­bu tzv. ma­ke­rů. Právě tak se na­zý­va­jí všich­ni, kteří něco vy­tvá­ře­jí a pro něž je tvor­ba zá­žit­kem, od fa­nouš­ků tech­ni­ky a pro­gra­mo­vá­ní přes bast­lí­ře a ga­rá­žo­vé ku­ti­ly až po uměl­ce, ře­me­sl­ní­ky, de­sig­né­ry nebo třeba ty, kteří doma kvasí vlast­ní li­mo­ná­du.

Maker Faire Brno zla­tým hře­bem pod­zim­ní fes­ti­va­lo­vé se­zo­ny

Vr­cho­lem pod­zim­ních fes­ti­va­lů je dvou­den­ní Maker Faire v Brně, jenž své brány ote­vře o ví­ken­du 21.–22. října. Pa­vi­lon A1 br­něn­ské­ho vý­sta­viš­tě za­pl­ní více než stov­ka čes­kých i za­hra­nič­ních ma­ke­rů a je­jich stán­ků, worksho­pů a in­sta­la­cí. Na fes­ti­va­lu do­sta­nou už tra­dič­ně pro­stor také vzdě­lá­va­cí pro­jek­ty, na­pří­klad na téma vesmí­ru nebo vy­u­ži­tí AI a 3D tisku ve výuce.

Máte v hlavě za­jí­ma­vý pro­jekt a chce­te svoji myš­len­ku uvést do praxe? Pak si br­něn­ské ma­ker­ské se­tká­ní ne­ne­chej­te ujít. V rámci Maker Faire Brno se totiž usku­teč­ní ak­ce­le­rač­ní workshop Prusa­Lab, jehož cílem je pod­po­ra tvůr­ců a ino­va­cí. Na worksho­pu jsou ví­ta­ní všich­ni, kteří mají nápad na pro­jekt a rádi by sly­še­li od­bor­nou zpět­nou vazbu. Účast­ní­ci zís­ka­jí cenné in­for­ma­ce, ne­o­ce­ni­tel­ný fe­edback a také tipy pro další roz­voj či zís­ká­ní in­ves­tic – vše zdar­ma. Stačí do 15. října po­slat popis za­mýš­le­né­ho pro­jek­tu na e­‑mail info@​prusalab.​cz. Nej­lep­ší z ná­pa­dů na­ko­nec or­ga­ni­zá­to­ři ocení tis­kár­nou Ori­gi­nal Prusa i3 MK3S+.

Nad­šen­ci do ro­bo­ti­ky se mohou těšit na před­sta­ve­ní ma­lé­ho ro­bo­tic­ké­ho psa Aimy z dílny Ja­ku­ba Hra­chov­ské­ho (Ho­me­ma­de Bast­ler) či texaské­ho hu­deb­ní­ho usku­pe­ní Po­ny­trap, v němž bu­be­ní­ky na­hra­zu­jí právě ro­bo­ti – a to rov­nou v rámci ohro­mu­jí­cí tří­me­t­ro­vé in­sta­la­ce. Na své si při­jdou také mi­lov­ní­ci umění, a to díky ame­ric­ké vý­tvar­ni­ci Liz Mel­chor, která kom­bi­nu­je umě­lec­ké vy­já­d­ře­ní s pro­gra­mo­vá­ním. Na jejím stán­ku si ná­vštěv­ní­ci sami nakódují ob­rá­zek a po­slé­ze ne­cha­jí spe­ci­ál­ně upra­ve­ný „pen plot­ter“, aby jej na­ma­lo­val. Za­jí­ma­vou po­dí­va­nou pro malé i velké bude také vy­pouš­tě­ní balónu, které má v plánu Český ra­di­o­klub. Ne­před­ví­da­tel­nou cestu me­t­ro­vé­ho balónu na­puš­tě­né­ho héli­em a vy­ba­ve­né­ho elek­tro­ni­kou a so­lár­ní­mi pa­ne­ly bude možné sle­do­vat on­li­ne.

Fes­ti­va­ly Maker Faire po­sky­tu­jí pro­stor nejen ostří­le­ným ma­ker­ským ma­ta­do­rům, ale také za­čí­na­jí­cím ino­vá­to­rům do 18 let. Ty bude v Brně za­stu­po­vat Voj­těch Am­bro­zek s pro­jek­tem Marble runs, jenž uka­zu­je, že úče­lem tvo­ře­ní může být krom užit­ných věcí i „pouhá“ zá­ba­va. Na dráze mezi sebou zá­vo­dí skle­ně­né ku­lič­ky a ve hře je do­kon­ce i výtah z LEGO kos­ti­ček. Která ku­lič­ka se do­sta­ne do cíle jako první? Na to si můžou ná­vštěv­ní­ci kromě ne­zbyt­né­ho fan­dě­ní i přá­tel­sky vsa­dit.

Do tře­ti­ce do Li­ber­ce, závěr se­zo­ny hostí Olo­mouc

Po­sled­ní tři pod­zim­ní ma­ker­ská se­tká­ní od­star­tu­jí v so­bo­tu 7. října v Li­ber­ci. Fes­ti­val sem za­ví­tá po­tře­tí, už tra­dič­ně do pro­sto­ru Lipo.​ink. Ná­vštěv­ní­ci si budou moci vy­zkou­šet na­pří­klad pi­lo­táž lé­ta­jí­cích ro­bo­tů, kteří má­va­jí kří­d­ly a při­po­mí­na­jí tak hmyz a ptáky, drá­to­vá­ní nebo tvor­bu vlast­ních kul­tur­ních ar­te­fak­tů na 3D tis­kár­ně pod ve­de­ním Pří­ro­do­vě­dec­ké fa­kul­ty UK. Na stán­cích své pro­jek­ty před­sta­ví i míst­ní ma­ke­ři.

Roz­lou­če­ní s le­toš­ní­mi fes­ti­va­ly kre­a­ti­vi­ty se usku­teč­ní v so­bo­tu 11. lis­to­pa­du na Vý­sta­viš­ti Flora Olo­mouc (pa­vi­lon A). Pro­gram na­bíd­ne za­jí­ma­vou smě­si­ci témat, od 3D tisku přes ro­bo­ti­ku až po ruční tvor­bu vá­noč­ních ozdob. Ho­ney­well Ae­rospa­ce Olo­mouc, dlou­ho­do­bý part­ner olo­mouc­ké­ho Maker Faire, před­sta­ví sen­zo­ri­ku na IoT a vy­u­ži­tí AI při vy­hod­no­co­vá­ní vzor­ku ter­mál­ních ná­stři­ků. Při­ve­ze také spe­ci­ál­ní ka­mi­on Fa­bLab Uni­ver­si­ty, který slou­ží jako dílna vy­ba­ve­ná la­se­ro­vou ře­zač­kou, 3D tis­kem i ře­za­cím plotrem.

Za­kup­te vstu­pen­ku v před­pro­de­ji a sou­těž­te o 3D tis­kár­nu

Všich­ni, kdo se chys­ta­jí na­vští­vit ně­kte­rý z pod­zim­ních fes­ti­va­lů, si můžou vstu­pen­ky za­kou­pit už nyní. Každý, kdo vy­u­ži­je před­pro­de­je do 20. října, navíc získá šanci vy­hrát 3D tis­kár­nu Ori­gi­nal Prusa MK4 od Prusa re­search 3D prin­ters. Zá­jem­ci z řad ma­ke­rů, kteří by rádi před­sta­vi­li svůj pro­jekt, mají stále mož­nost při­hlá­sit se na br­něn­ský Maker Faire (do 8. října) a také na Maker Faire v Olo­mou­ci (do 21. října).

Více in­for­ma­cí o pod­zim­ních fes­ti­va­lech Maker Faire v Li­ber­ci, BrněOlo­mou­ci, je­jich pro­gra­mu a účast­ní­cích, na­jde­te na www.makerfaire.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: