Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Josef Průša navázal spolupráci se světovými značkami

Neděle, 25 Prosinec 2022 23:52

Tags: 3D tisk | Josef Průša | Partnerství | Printables.com | Prusa Research

Printables Brands-2251Prusa Re­search čes­ké­ho pod­ni­ka­te­le a in­ves­to­ra Jo­se­fa Průši ozná­mi­la part­ner­ství se fir­ma­mi Adafru­it, Bo­he­mia In­ter­acti­ve, Co­o­ler Mas­ter, Fra­mework Com­pu­ter, Noctua, Raspber­ry Pi, War­hor­se Stu­di­os a World of War­ships s cí­lem vy­dá­vat ofi­ci­ál­ní 3D tisk­nu­tel­né mo­de­ly spo­je­né s pro­duk­ty da­ných zna­ček. Všech­ny mo­de­ly jsou k dis­po­zi­ci zdar­ma na Prin­tables.com.

Tato ini­ci­a­ti­va je dů­le­ži­tým kro­kem na nové cestě vy­u­ži­tel­nos­ti 3D tisku v do­mác­nos­tech i ve fir­mách.

Josef Průša věří, že za pár let bude vy­dá­vá­ní 3D tisk­nu­tel­ných mo­de­lů k pro­duk­tům svě­to­vých zna­ček běžné. Do­stup­nost těch­to mo­de­lů bude pro zá­kaz­ní­ky vel­kým plu­sem a při­da­nou hod­no­tou k sa­mot­né­mu vý­rob­ku a ovliv­ní tak i je­jich roz­ho­do­vá­ní při koupi.

Mezi mo­de­ly uvol­ně­né při ohlá­še­ní pro­jek­tu patří ofi­ci­ál­ní tisk­nu­tel­né díly pro po­čí­ta­čo­vé skří­ně firmy Co­o­ler Mas­ter, adap­té­ry a distanč­ní pod­lož­ky pro vě­tráč­ky spo­leč­nos­ti Noctua nebo de­tail­ní model křiž­ní­ku USS St. Louis ze hry World of War­ships. Po jeho sta­že­ní navíc zá­jem­ci ob­dr­ží kód, který jim tuto loď ode­mkne i v sa­mot­né hře.

Česká herní firma War­hor­se Stu­di­os, která se pro­sla­vi­la stře­do­vě­kou hrou Kin­g­dom Come: De­li­ve­ran­ce, zve­řej­ni­la na Prin­tables model hlav­ní­ho pro­ta­go­nis­ty hry. A v ne­po­sled­ní řadě, mo­de­ly ze svých her Arma 3, DayZYlands při­spě­li i další čeští vý­vo­já­ři ze spo­leč­nos­ti Bo­he­mia In­ter­acti­ve.

Prin­tables.com pro­vo­zu­je přímo Prusa Re­search a jde jednu z nej­po­pu­lár­něj­ších da­ta­bá­zí kva­lit­ních 3D mo­de­lů na světě. Všech­ny mo­de­ly jsou zde k dis­po­zi­ci zdar­ma a kdo­ko­liv si je tak může stáh­nout a vy­tisk­nout. Díky tomu zde mohou firmy na­bí­zet na­pří­klad ná­hrad­ní díly, které si pak zá­kaz­ník vy­tisk­ne sám doma a vý­rob­ce tak ušet­ří ná­kla­dy za do­pra­vu i za sprá­vu skla­do­vých zásob. Firmy tak mohou mno­hem jed­no­du­še­ji pod­po­ro­vat ini­ci­a­ti­vu right-to-re­pair (právo na opra­vu).

Kromě ná­hrad­ních dílů mohou zú­čast­ně­né firmy na­bíd­nout svým zá­kaz­ní­kům a fa­nouškům i pří­slu­šen­ství nebo mo­di­fi­ka­ce pro své vý­rob­ky. Vý­ho­dou 3D tisku je snad­ná při­způ­so­bi­tel­nost mo­de­lů a před spo­tře­bi­te­li se tak ote­ví­ra­jí ob­rov­ské mož­nos­ti jak své věci upra­vit na míru nebo jim vtisk­nout tro­chu osob­něj­ší punc. Pro fa­nouš­ky po­pu­lár­ních her a filmů pak mohou firmy vy­tvá­řet ofi­ci­ál­ní fa­nouš­kov­ské mo­de­ly jako jsou fi­gur­ky, kos­týmy nebo re­kvi­zi­ty pro cosplay.

3D tis­kař­ská ko­mu­ni­ta již na strán­ky Prin­tables.com na­hrá­la de­sít­ky tisíc ná­hrad­ních dílů, doplňků a fa­nouš­kov­ských mo­de­lů. Firmy, se kte­rý­mi Prusa Re­search uza­vře­la part­ner­ství, mají mož­nost tyto ko­mu­nit­ní mo­de­ly zvý­raz­nit na svých pro­fi­lech a do­po­ru­čit je tak dal­ším zá­kaz­ní­kům. Prusa Re­search chce v bu­douc­nu rov­něž, ve spo­lu­prá­ci se svými part­ne­ry, začít po­řá­dat de­signer­ské sou­tě­že spo­je­né s po­pu­lár­ní­mi znač­ka­mi a vý­rob­ky.

Více in­for­ma­cí na www.printables.com/cs/brands.Mohlo by vás zajímat: