Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Třetí ročník festivalu Maker Faire Brno 22. a 23. 10.

Pondělí, 17 Říjen 2022 22:09

Tags: Brno | DYI | Fa­bLab Brno | Maker Faire | Mitch Altman | PRUSA Re­search

Maker Faire Brno-Kuba Zeman-2242Třetí roč­ník fes­ti­va­lu Maker Faire Brno láká na vy­ná­le­zy, vědu a worksho­py. Od 22. do 23. října za­ví­tá na BVV do Pa­vi­lo­nu A1 více než 100 nad­še­ných tvůr­ců ne­bo­li ma­ke­rů. Pro­gram láká na celé spek­trum tvůr­čích ak­ti­vit a pro­jek­tů. Ro­di­ny s dětmi si mohou po­sta­vit DIY fo­to­a­pa­rát, op­tic­ký klam v rámci pro­jek­tu Po­stav­te­si.cz, za­po­jit se do vě­dec­kých po­ku­sů, se­zná­mit se s 3D tis­kem a mnoho dal­ší­ho.

Pro od­bor­ní­ky a nad­še­né ku­ti­ly při­pra­vu­jí or­ga­ni­zá­to­ři osa­zo­vač­ku ploš­ných spojů, start up “ze stodo­ly” s vý­ro­bou vlast­ní­ho fi­la­men­tu či ro­bo­tic­ké­ho psa.

Fes­ti­val Maker Faire osla­vu­je vy­ná­lez­ce a ino­vá­to­ry všeho druhu. Své pro­jek­ty a pro­to­ty­py zde pre­zen­tu­jí tzv. ma­ke­ři, tedy nad­šen­ci a od­bor­ní­ci za­jí­ma­jí­cí se o mo­der­ní tech­no­lo­gie, tra­dič­ní ře­mes­la, vědu a de­sign. Ná­vštěv­ní­ci si na fes­ti­va­lu mohou téměř vše vy­zkou­šet na vlast­ní kůži a mnohé si také sami vy­ro­bit. Maker Fairy jsou po­řá­dá­ny na­příč Čes­kou re­pub­li­kou, v Brně a Praze se kromě za­čí­na­jí­cích tvůr­ců, DIY pro­jek­tů a ko­va­ných ma­ke­rů sou­stře­dí více na od­bor­ný roz­měr. Startu­py zde pre­zen­tu­jí své pro­to­ty­py, fa­kul­ty a stu­den­ti vy­so­kých škol svoje vý­zkumy.
Pro­gram fes­ti­va­lu Maker Faire Brno na­bíd­ne přes 100 in­ter­ak­tiv­ních ex­po­zic, worksho­pů a in­sta­la­cí. Ge­ne­rál­ní part­ner fes­ti­va­lu PRUSA Re­search před­sta­ví nové 3D tis­ko­vé tech­no­lo­gie a ná­vštěv­ní­ci se mohou těšit na lo­kál­ní i za­hra­nič­ní tvůr­ce.

Na br­něn­ském Maker Fairu od­star­tu­je také roční pro­jekt spo­lu­prá­ce s Vel­vy­sla­nec­tvím USA v České re­pub­li­ce za­mě­ře­ný na STEM vzdě­lá­vá­ní (zkrat­ka pro Science, Tech­no­lo­gy, En­gi­nee­ring and Math) s en­vi­ron­men­tál­ním pře­sa­hem. Díky to­mu­to pro­po­je­ní za­ví­tá do Brna Mitch Altman, vy­ná­lez­ce a hac­ker, známý pře­de­vším díky vy­ná­le­zu TV-B-Gone, uni­ver­zál­ní­ho dál­ko­vé­ho ovla­da­če, který umí vy­pnout vět­ši­nu te­le­vi­zo­rů na ve­řej­ných mís­tech. Vý­razná osob­nost vě­dec­ké­ho světa, hlav­ní řeč­ník na hac­ker­ských kon­fe­ren­cích a ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti Corn­field Electro­nics po­ve­de na Maker Faire před­náš­ky a worksho­py pro ve­řej­nost i uči­te­le.

Maker Faire Brno uvítá jak ro­di­ny s dětmi, tak i od­bor­nou ve­řej­nost, ma­ke­ry a hobby tvůr­ce a vy­ná­lez­ce. V rámci spřá­te­le­né­ho pro­jek­tu Po­stav­te­si.cz si mohou děti a ro­di­ny po­sta­vit op­tic­ký klam a za­po­jit se tak do slo­so­vá­ní o LEGO sta­veb­ni­ci. Slo­so­vá­ní pro­běh­ne 30. října na webu Po­stav­te­si.cz. Ro­di­če s dětmi si na worksho­pech také osvo­jí zá­kla­dy 3D tisku či pá­je­ní.

Od­bor­něj­ší za­mě­ře­ní na­bíd­nou pro­jek­ty jako ro­bo­tic­ký pes, Hy­phex ne­bo­li „startup ze stodo­ly“ ori­en­tu­jí­cí se na vý­ro­bu vlast­ní­ho vlák­na pro 3D tisk, dále také Mi­roslav Zu­zel­ka a jeho DIY osa­zo­vač­ka ploš­ných spojů.

Na br­něn­ském Maker Fairu před­sta­ví vy­ná­lez­ky­ně Zuza­na Nyiri vlast­no­ruč­ně vy­ro­be­né di­gi­tál­ní ho­di­ny. Čas po­mě­ří také Vác­lav Mach, maker, který do­ko­na­le pro­po­ju­je elek­tro­tech­ni­ku a de­sign. Na svém kontě má ho­di­ny se­stro­je­né tak, aby hla­sem le­gen­dár­ní­ho ná­draž­ní­ho hla­sa­te­le zná­mé­ho z de­va­de­sá­tých let ozna­mo­va­ly čas. Vel­kým lá­ka­dlem je také Mar­tin Vašek, jeden z po­sled­ních ne­o­ná­řů nejen na našem území. Z jeho rukou po­chá­zí vět­ši­na neonů, které lze v Česku vidět.

Do pro­sto­ru vý­sta­viš­tě za­ví­tá lo­kál­ní ote­vře­ná di­gi­tál­ní dílna Fa­bLab, ve které ná­vštěv­ní­ci na­jdou 3D tis­kár­ny, la­se­ro­vé ře­zač­ky, CNC frézku, ře­za­cí plotr a mnoho dal­ší­ho. Vše si mohou vy­zkou­šet a osa­hat na cel­kem třech sta­no­viš­tích, z čehož jedno tvoří po­jízd­ný Fa­bLab Ex­pe­ri­en­ce ka­mi­on. Za zmín­ku stojí pro­to­ty­po­vá­ní mo­de­lů le­ta­del a ná­sled­né zá­vo­dě­ní s nimi, tvor­ba jed­no­du­chých elek­tric­kých ob­vo­dů nebo au­tíč­ka z 3D sets na vy­zkou­še­ní

Maker Faire Brno pro­běh­ne v so­bo­tu 22. října od 10:00 do 18:00 a v ne­dě­li 23. října od 10:00 do 16:00 v Pa­vi­lo­nu A1 na BVV. Vstu­pen­ky za­kou­pe­né v před­pro­de­ji se za­řa­zu­jí do slo­so­vá­ní o 3D tis­kár­nu, vý­her­ce or­ga­ni­zá­to­ři vy­lo­su­jí v so­bo­tu 22. října přímo na fes­ti­va­lu. Vstu­pen­ka na Maker Faire je plat­ná i na akci Game Ac­cess Con­nect, která se usku­teč­ní ve stej­ném are­á­lu. Líst­ky lze za­kou­pit přes GoOut.​cz.

Fes­ti­val pro­bí­há za pod­po­ry města Brna, Ji­ho­mo­rav­ské­ho kraje a Fa­bLab Brno. Ge­ne­rál­ním part­ne­rem je PRUSA Re­search a part­ne­ry Espres­sif, Henn­lich, Ho­ney­well. Maker Faire je sou­čás­tí fes­ti­va­lu Brno Cre­a­ti­ve Days.


Mohlo by vás zajímat: