Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Virtuální Maker Faire Prague 2020 předčil zájmem očekávání

Úterý, 02 Červen 2020 10:38

Tags: Festival | Maker Faire | Online | Prusa Research | Taktiq

Maker Faire Prague Online 9-2023Pře­nést kla­sic­ký fes­ti­val do plně vir­tu­ál­ní po­do­by je možné. Uká­zal to fes­ti­val Maker Faire Pra­gue, který byl ve dnech 29.–30. květ­na k vi­dě­ní ve vir­tu­ál­ní po­do­bě. Or­ga­ni­zá­to­ři měli pouze šest týdnů, čtvr­ti­no­vý roz­po­čet a všech­ny cesty vy­šla­pá­va­li ví­ce­mé­ně prvně. Přes­to se počet zhléd­nu­tí to­ho­to fes­ti­va­lu po­čí­tá na de­sít­ky tisíc. Fes­ti­va­ly Maker Faire se ko­na­jí po celém světě. Praha v Prů­mys­lo­vém pa­lá­ci hos­ti­la už dva, v roce 2018 a 2019. Obou se zú­čast­ni­lo zhru­ba 10 tisíc lidí. Le­toš­ní roč­ník se měl usku­teč­nit jako ob­vykle v červ­nu. Všech­ny do­sa­vad­ní roč­ní­ky fes­ti­va­lu měla na povel spo­leč­nos­ti Tak­tiq Com­mu­ni­cati­ons.

Fi­nál­ní do­ho­da s klí­čo­vým part­ne­rem Prusa Re­search padla až v dubnu. Další part­ne­ři se do pro­jek­tu ne­hr­nu­li. Vý­jim­kou bylo hl. m. Praha, které sou­hla­si­lo, že jeho grant lze po­u­žít také na on-line akci.

Na vše bylo velmi málo času. Sta­věl se nový web, e-shop, vy­mýš­le­lo se jak nej­lé­pe pře­nést fy­zic­ký fes­ti­val do vir­tu­ál­ní po­do­by a co je možné na­bíd­nout lep­ší­ho, než na­bí­zí ob­vyk­lá akce ve Ve­letrž­ním pa­lá­ci. Pří­kla­dem jsou videa z dílen jed­not­li­vých ma­ke­rů – ovšem to vše v době, kdy se řada lidí prak­tic­ky bála cho­dit ven. Na­ko­nec on-line po­do­ba (tak­zva­ná edice rouš­ka) na­bíd­la dva více než tří­ho­di­no­vé bloky, které kom­bi­no­va­ly živé stre­a­my z dílen, před­to­če­ná videa ma­ke­rů, a do­kon­ce i ně­ko­lik ži­vých pře­no­sů jak z ote­vře­né dílny Prusa­Lab, tak z ra­ke­to­vé zá­klad­ny v Bra­t­ro­ni­cích.
Takto pro­pra­co­va­ným kon­cep­tem se akce stala zcela uni­kát­ní i ve svě­to­vém mě­řít­ku. Ač­ko­li už první po­ku­sy pře­vést ně­kte­ré z lo­kál­ních fes­ti­va­lů Maker Faire na in­ter­net byly a v květ­nu se usku­teč­ni­lo do­kon­ce glo­bál­ní vir­tu­ál­ní se­tká­ní ma­ke­rů, šlo vždy v pod­sta­tě jen o jed­no­du­ché vi­deo­kon­fe­ren­ce. Díky si­mul­tán­ní­mu pře­kla­du do an­g­lič­ti­ny do­sta­li or­ga­ni­zá­to­ři po­zi­tiv­ní ohla­sy na­pří­klad od po­řa­da­te­lů nej­vět­ší­ho ev­rop­ské­ho fes­ti­va­lu Maker Faire Rome a sa­mo­zřej­mě i od ma­teř­ské or­ga­ni­za­ce Make Com­mu­ni­ty v USA.
Podle or­ga­ni­zá­to­rů zájem di­vá­ků pře­vý­šil oče­ká­vá­ní, které smě­řo­va­lo na zhru­ba 10 tisíc di­vá­ků, jako tedy po­rov­ná­ní s ob­vyk­lým fes­ti­va­lem. Sle­do­va­nost do dneška (zprá­va z 2. 6. 2020) byla na Mall TV lehce pod 20 tisíc zhléd­nu­tí stre­a­mu, na Fa­ce­boo­ku přes 26 000 zhléd­nu­tí re­stre­a­mu. Ná­vštěv­nost webu fes­ti­va­lu pře­sáh­la 5 tisíc re­ál­ných uži­va­te­lů. On-line ale dává mož­nost po­kra­čo­vat zve­řejňová­ním jed­not­li­vých videí. Ně­kte­rá jsou ještě ve vý­ro­bě a další vý­sled­ky budou spo­čí­tá­ny po mě­sí­ci.
Fes­ti­val Maker Faire Pra­gue On­li­ne vy­mys­le­la a zor­ga­ni­zo­va­la spo­leč­nost Tak­tiq Com­mu­ni­cati­ons ve spo­lu­prá­ci se spol­kem Žádná věda. Spo­lu­or­ga­ni­zá­to­ry byl také Mall.​tv a spo­leč­nost Quix. Akce se usku­teč­ni­la v pátek 29. květ­na a v so­bo­tu 30. květ­na. Zá­zna­my z celé akce i jed­not­li­vá videa na­lez­ne­te na ad­re­se ​www.​mak​erfa​irep​ragu​e.​online.


Mohlo by vás zajímat: