Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak si vyzkoušet SOLIDWORKS Simulation zdarma

Pondělí, 04 Září 2023 15:49

Tags: Online | Simulation | SolidWorks | Výukový obsah | Zkušební verze

Solidworks Simulation-2336Na­hléd­ně­te do bu­douc­nos­ti pro­střed­nic­tvím si­mu­la­cí pro­po­je­ných s ná­vrhem vý­rob­ku a otes­tuj­te svoje mo­de­ly ze So­li­dworks v dů­věr­ně zná­mém pro­stře­dí. Zís­kej­te jas­nou před­sta­vu o fy­zi­kál­ním cho­vá­ní svého vý­rob­ku po­mo­cí So­li­dworks Si­mu­lati­on. Za­čně­te tes­to­vat bez ome­ze­ní – na svém vlast­ním ná­vr­hu a v nej­lep­ším si­mu­lač­ním soft­wa­ru.

Pro­střed­nic­tvím tes­to­va­cí verze So­li­dworks Si­mu­lati­on Pro­fes­si­o­nal on­li­ne mů­že­te zís­kat pří­stup k efek­tiv­ní­mu tes­to­vá­ní a vy­spě­lým si­mu­lač­ním funk­cím pro rych­lé a snad­né di­gi­tál­ní pre­dik­ce cho­vá­ní vý­rob­ku – přímo in­te­gro­va­ným do va­še­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu ve 3D CAD soft­wa­ru.

Vyzkousejte SW Sim-2336

Zkrať­te ča­so­vě ná­roč­né a ná­klad­né pro­to­ty­po­vá­ní a fy­zic­ké tes­to­vá­ní na na­pros­té mi­ni­mum díky tomu, že vámi na­vr­ho­va­né vý­rob­ky nej­pr­ve otes­tu­je­te přes vir­tu­ál­ní si­mu­la­ce:

  • zjis­tě­te pev­nost, cho­vá­ní při zbor­ce­ní, ži­vot­nost a vlast­ní frek­ven­ce va­šich vý­rob­ků,
  • na­jdě­te ten nej­lep­ší tvar pro­střed­nic­tvím to­po­lo­gic­ké stu­die,
  • otes­tuj­te te­pel­né vlast­nos­ti,
  • vy­ber­te op­ti­mál­ní návrh přes kon­strukč­ní stu­die.

Jste v simulacích noví?

Re­gis­tra­ce ke zku­šeb­ní verzi soft­wa­ru vám za­jis­tí pří­stup také k vý­u­ko­vé­mu ob­sa­hu, který vás krok za kro­kem pro­ve­de zpra­co­vá­ním kon­strukč­ních ana­lýz a před­sta­ví nej­no­věj­ší si­mu­lač­ní funk­ce.

Za­žij­te to nyní! První se­zná­me­ní

Vy­zkou­šej­te SO­LI­DWORKS Si­mu­lati­on nyní bez ja­kých­ko­liv zá­vaz­ků a po­u­žij­te vir­tu­ál­ní ana­lý­zu ke snad­né­mu zís­ká­ní cen­ných in­for­ma­cí o vlast­nos­tech vámi na­vr­ho­va­ných vý­rob­ků. Op­ti­ma­li­zuj­te je­jich ge­o­me­t­rii a ověř­te vý­rob­ní pro­ces ještě ve fázi ná­vr­hu.

 


Mohlo by vás zajímat: