Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SOLIDWORKS 2023 rozvíjí vylepšení sestav

Čtvrtek, 06 Červenec 2023 21:59

Tags: 2023 | 3D CAD | 3DEXPERIENCE | Software | SolidWorks

Solidworks 2023-2027Soft­ware So­lid­works 2023 ob­sa­hu­je vy­lep­še­ní pro­duk­ti­vi­ty, která uži­va­te­li umož­ní pra­co­vat se slo­ži­tý­mi i jed­no­du­chý­mi se­sta­va­mi co nej­ú­čin­ně­ji. Po­dí­vej­te se na video a zjis­tě­te, jak soft­ware So­lid­works 2023 umožňuje vy­ni­ka­jí­cí pří­stup k vy­tvá­ře­ní kom­plex­ních 3D mo­de­lů. Nové funk­ce pro na­vr­ho­vá­ní se­stav v So­lid­works 2023 při­ná­še­jí ne­tr­pě­li­vě oče­ká­va­ná uži­va­tel­ská vy­lep­še­ní pro prak­tic­ké vy­u­ži­tí.

Kon­fi­gu­ra­ce za­hr­nu­jí celou řadu dal­ších mož­nos­tí, jako jsou in­stan­ce pro vy­ne­chá­ní vět­ši­ny typů polí, sprá­va vý­cho­zích ID ku­sov­ní­ků podle jed­not­li­vých kon­fi­gu­ra­cí a kon­fi­gu­ro­va­tel­né mag­ne­tic­ké vazby pro zjed­no­du­še­ní roz­vr­že­ní se­stav.

A nej­po­zo­ru­hod­něj­ší ve verzi So­lid­works 2023 je mož­nost kom­plet­ní au­to­ma­ti­za­ce pře­pí­ná­ní mezi vy­ře­še­ným a zjed­no­du­še­ným re­ži­mem, kdy So­lid­works roz­hod­ne, která mož­nost je nej­lep­ší pro zvý­še­ní vý­kon­nos­ti.

Ne­za­po­meňte se po­dí­vat, jak může pro­po­je­ní ná­vrhů se­stav s plat­for­mou 3DE­x­pe­ri­en­ce umož­nit dal­ším za­in­te­re­so­va­ným stra­nám, zá­kaz­ní­kům a do­da­va­te­lům účast­nit se pro­ce­su vý­vo­je pro­duk­tu.

> Po­dí­vej­te se na video, chce­te-li se do­zvě­dět více o tom, jak So­lid­works 2023 na­bí­zí roz­ší­ře­né funk­ce a účin­ný způ­sob pří­stu­pu k na­vr­ho­vá­ní se­stav.

> Na­vštiv­te webo­vé strán­ky a zís­kej­te nej­no­věj­ší in­for­ma­ce o těch nej­prak­tič­těj­ších a nej­i­no­va­tiv­něj­ších ná­stro­jích pro na­vr­ho­vá­ní vy­so­ce kva­lit­ních vý­rob­ků, které po­mo­hou pře­ko­nat kon­ku­ren­ci.Mohlo by vás zajímat: