Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Setkání uživatelů a příznivců Lumionu 30. 3. od 16:00

Středa, 29 Březen 2023 21:40

Tags: Design Shaker | Lumion | Setkání | Uživatelé

lumion setkani-2313Se­tká­ní uži­va­te­lů pro­běh­ne ve čtvr­tek 30. břez­na 2023 od 16:00 v ráci ve­letr­hu De­sign Shaker v Praze v Letňanech. Se­tká­ní je ur­če­no pro uži­va­te­le všech verzí pro­gra­mu Lu­mi­on, ale i pro zá­jem­ce o in­for­ma­ce a fa­nouš­ky pro­gra­mu Lu­mi­on. Každý by si měl od­nést ze se­tká­ní ně­ja­ké za­jí­ma­vé a uži­teč­né in­for­ma­ce.

Tým Lu­mi­on CZ jej dělá, aby se pros­tě všich­ni po­tka­li a ne­ře­ši­li vše jen di­gi­tál­ně. Před sa­mot­ným se­tká­ním (i po něm) je v rámci ve­letr­hu De­sign Shaker možné se s týmem po­tkat na stán­ku.

Struč­ný har­mo­no­gram se­tká­ní je:

16:00 – Za­čá­tek a pří­ho­vor týmu Lu­mi­on CZ a no­vé­ho re­gi­o­nál­ní­ho ma­na­že­ra z ve­de­ní ACT-3D (László Toke), pří­ho­vor part­ne­rů Lu­mio­nu CZ

16:20 – Před­náš­ka a dis­ku­ze k no­vin­kám a efek­tiv­ní­mu po­u­ží­vá­ní pro­gra­mu Lu­mi­on, ukáz­ky růz­ných vý­stu­pů a tech­no­lo­gic­kých vy­chy­tá­vek a no­vi­nek.

17:30-18:00 – Pauza na ob­čer­stve­ní

18:00 – 19:30 – Před­náš­ka od Mar­ti­na Svo­bo­dy z firmy Urban Sur­vi­val na téma Efek­tiv­ní po­u­ží­vá­ní pro­gra­mů Ar­chi­cad a Lu­mi­on, pří­kla­dy z praxe.

18:30 – 19:00 – Před­náš­ka na téma Výuka vi­zu­a­li­za­cí v ČR a SK

19:00 – 22:00 – Dis­ku­se, ukáz­ky SW a HW ře­še­ní a volný pro­gram ve foyer haly č.1

Kromě Lu­mi­o­nu by měla být pří­tom­na tech­nic­ká pod­po­ra i z ji­ných soft­wa­rů jako je Ar­chi­cad, Land­sca­pe De­sig­ner, Revit, Sket­chUp, ZWCAD a další. Ka­pa­ci­ta je cca 150 míst.

K re­gis­tra­ci při­klá­dá­me i vol­nou vstu­pen­ku na celý ve­letrh. V rámci akce bude i ně­ja­ké to ob­čer­stve­ní zdar­ma.

Lumion-rezervace

Lumion-vstupenka

 

 


Mohlo by vás zajímat: