Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference uživatelů Ansys 2024

Pondělí, 27 Květen 2024 13:58

Tags: ANSYS | Konference | Simulace | Software | Techsoft | ugm2024 | Uživatelé

TechSoft-konference-2422Tech­Soft En­gi­nee­ring po­řá­dá ve dnech 29. – 31. květ­na Kon­fe­ren­ci uži­va­te­lů Ansys 2024 ve Vi­nař­ství U Kap­lič­ky v Za­je­čí. Kon­fe­ren­ce je shle­dá­ní uži­va­te­lů a pří­z­niv­ců soft­wa­ru Ansys z České a Slo­ven­ské re­pub­li­ky. Cel­kem tří­den­ní pro­gram je na­pl­něn jak tech­nic­kým, tak i spo­le­čen­ským pro­gra­mem. Uži­va­te­lé mají mož­nost zde pre­zen­to­vat svoje pro­jek­ty a zjis­tit, jak lépe vy­u­ží­vat soft­ware Ansys pro zlep­še­ní a zrych­le­ní své práce.

Kromě sekcí CFD, FEA, Elek­tra a Op­ti­ky bude na kon­fe­ren­ci nová sekce Di­gi­tál­ní mise.

Jaké spo­leč­nos­ti vy­stou­pí na kon­fe­ren­ci?

Mů­že­te se těšit na před­náš­ky od spo­leč­nos­tí a uni­ver­zit Vi­te­sco, Stre­i­cher, IPP, Valeo, Jablot­ron Alarms, Škoda Trans­por­tati­on, Škoda Elect­ric, NXP, Diqi­teq Au­to­mo­ti­ve, Witte, ÚJV Řež, SES Tl­ma­če, Zá­pa­do­čes­ká uni­ver­zi­ta v Plzni, Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta vo Zvo­le­ne, ČVUT v Praze, VŠB a další.

Zájem o kon­fe­ren­ci hlásí po­řa­da­te­lé enorm­ní, ale možná ještě ně­ja­ké místo zů­sta­lo ne­ob­sa­ze­né.

REGISTRACE

 


Mohlo by vás zajímat: