Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Autodesk vydává renderer Arnold ve verzi 7.2.3

Autor článku: Redakce   
Úterý, 15 Srpen 2023 10:21

Arnold 7.2.3-2333Ar­nold je vy­spě­lý ray tra­cin­go­vý ren­de­rer Monte Carlo, který se po­u­ží­vá k vy­kres­lo­vá­ní rea­lis­tic­kých 3D po­stav, fo­to­rea­lis­tic­kých ná­vrhů a slo­ži­tých scén pro film a te­le­vi­zi, hry a pro­jek­ty vi­zu­a­li­za­ce ná­vrhů. Může pra­co­vat na ope­rač­ních sys­té­mech Linux, Win­dows a macOS. Od roku 1998, kdy vyšla první verze, při­ná­ší Ar­nold špič­ko­vé ak­tua­li­za­ce, které po­má­ha­jí vy­kres­lo­vat rych­le­ji a fle­xi­bil­ně­ji.

Vý­vo­já­ři se i na­dá­le za­mě­řu­jí na to, abychom při­ná­še­li vý­kon­né, ale snad­no po­u­ži­tel­né vy­kres­lo­vá­ní, aby uži­va­te­lé mohli do­sa­ho­vat krás­ných a před­ví­da­tel­ných vý­sled­ků.

Arnold 7.2.3 500x344

Ar­nold 7.2.3 je ofi­ci­ál­ně do­stup­ný od 9. srpna 2023 a sli­bu­je vy­lep­še­né vy­kres­lo­vá­ní na GPU, na­tiv­ní pod­po­ru Apple Si­li­con v soft­wa­ro­vé apli­ka­ci Hou­di­ni pro 3D ani­ma­ci vy­vi­nu­té spo­leč­nos­tí Si­de­FX, vy­lep­še­ný sha­der vzdá­le­nos­ti a stavu, vy­lep­še­ní USD (ne­plést si s US $) a další. Ar­nold 7.​2.​3.​1 také ob­sa­hu­je dů­le­ži­tou opra­vu li­cen­cí pro Win­dows a macOS (v Li­nu­xu pro­blém nebyl).

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na tomto od­ka­zu.