Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Roland DGA představuje systém pro přenos grafiky

Autor článku: Roland DGA   
Čtvrtek, 27 Červenec 2023 23:15

Tags: Grafic Transfer System | GTS | LEF2 | Roland DGA | V-BOND

gts-hero-mobile-2330Ro­land DGA před­sta­vil nový Gra­phic Transfer Sys­tem (GTS), který uži­va­te­lům umo­ž­ňuje apli­ko­vat před­tiš­tě­nou gra­fi­ku UV in­kous­tem na před­mě­ty ne­pra­vi­del­né­ho tvaru – včet­ně před­mě­tů s ne­rov­ným po­vr­chem, za­ob­le­ný­mi rohy nebo roz­ší­ře­ný­mi hra­na­mi, na které je ob­tíž­né nebo ne­mož­né tisk­nout přímo nebo které nejsou vhod­né pro ob­tis­ky.

GTS umo­ž­ňuje snad­no a rych­le pře­ná­šet živé, de­tail­ní vzory, loga nebo text na nej­růz­něj­ší před­mě­ty a pod­kla­dy.

Gra­phic Transfer Sys­tem se sklá­dá z ně­ko­li­ka kom­po­nen­tů po­třeb­ných k tisku a pře­no­su gra­fi­ky, včet­ně no­vých tis­ko­vých archů GTS a pře­no­so­vé fólie GTS od Ro­land DGA, UV in­kous­tu V­‑BOND a stol­ních ploš­ných UV tis­ká­ren řady LEF2 (každá se pro­dá­vá sa­mo­stat­ně). Sou­čas­ní ma­ji­te­lé tis­ká­ren LEF2 si mohou za­kou­pit další po­třeb­né kom­po­nen­ty sys­té­mu, včet­ně in­kous­tů, tis­ko­vých archů a pře­no­so­vé fólie, a vy­u­žít tak no­vých mož­nos­tí a apli­ka­cí, které GTS umo­ž­ňuje.

step-1-gts-2330

Pro­ces GTS je snad­ný a vy­ža­du­je jen ně­ko­lik jed­no­du­chých kroků. Po vy­tiš­tě­ní po­ža­do­va­né gra­fi­ky na tis­ko­vý arch GTS po­mo­cí tis­kár­ny LEF2 a in­kous­tu V­‑BOND uži­va­tel gra­fi­ku pře­kry­je pře­no­so­vou fólií GTS. Po tomto úkonu je gra­fi­ka při­pra­ve­na k pře­no­su na po­ža­do­va­ný ob­jekt po­mo­cí leh­ké­ho ruč­ní­ho přítla­ku. Tran­sfe­ro­vá fólie se poté jemně od­le­pí a UV in­koust zů­sta­ne přilnu­tý k před­mě­tu. Pře­ne­se­ná gra­fi­ka je tr­van­li­vá a odol­ná proti po­škrá­bá­ní, navíc byla tes­to­vá­na v myčce ná­do­bí a ne­by­ly za­zna­me­ná­ny žádné pro­blémy.

step-2-gts-2330

GTS je ide­ál­ní pro ma­lo­ob­chod­ní apli­ka­ce, malé pod­ni­ky a po­sky­to­va­te­le tis­ko­vých slu­žeb a umožňuje kaž­dé­mu – i těm, kteří ne­ma­jí žádné zku­še­nos­ti s tis­kem – při­způ­so­bit nebo per­so­na­li­zo­vat téměř co­ko­li. Po­sky­to­va­te­lé tisku vy­ba­ve­ní sys­té­mem GTS mohou kli­en­tům po­skyt­nout před­tiš­tě­nou gra­fi­ku na pře­no­so­vých lis­tech a zá­kaz­ník může snad­no pro­vést pře­nos.

step-3-gts-2330

Tis­kár­nu LEF2 a in­kous­to­vé kom­po­nen­ty V­‑BOND GTS lze za­kou­pit u au­to­ri­zo­va­ných pro­dej­ců Ro­land DGA, za­tím­co tis­ko­vé archy GTS (do­stup­né v ba­le­ních po 25 nebo 100 ku­sech) a pře­no­so­vou fólii GTS (do­stup­ná v ro­lích po 25 nebo 50 m) lze za­kou­pit u au­to­ri­zo­va­ných pro­dej­ců nebo v on­‑line ob­cho­dě Ro­land DGA.

step-4-gts-2330

Další in­for­ma­ce o Ro­land DGA Gra­phic Transfer Sys­tem na­lez­ne­te na www.rolanddga.com/gts. In­for­ma­ce o Ro­land DGA Corp. nebo o celé pro­duk­to­vé řadě Ro­land DGA jsou na www.rolanddga.com.