Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Eizo | EV2480 | FlexScan | Full HD | Hardware | Monitory | USB-C

FlexScan EV2480 press-2121Díky roz­hra­ní USB-C pro upstre­am, sig­ná­lo­vým vstu­pům Dis­pla­y­Port a HDMI a čtve­ři­ci ko­nek­to­rů USB pro pe­ri­fe­rie po­sky­tu­je mo­ni­tor EIZO FlexS­can EV2480 nej­mo­der­něj­ší mož­nos­ti pro­po­je­ní. Za­ujme i vy­so­kou ob­ra­zo­vou kva­li­tou, er­go­no­mií a funk­ce­mi pro úspo­ru ener­gie. Téměř bez­rá­meč­ko­vý panel Full HD o úh­lo­příč­ce 23,8 palce má ve­li­kost vhod­nou pro běžné na­sa­ze­ní v kan­ce­lá­ři.

Celý článek...

Tags: Canon | Colorado | Řada 1630 | Tiskárny | Velkoformáty

Colorado 1630-2-2121Canon roz­ši­řu­je port­fo­lio 64” tis­ká­ren vy­u­ží­va­jí­cích tech­no­lo­gii UVgel a uvádí na trh novou řadu Co­lo­ra­do 1630. Tato prů­mys­lo­vá tis­kár­na před­sta­vu­je pro spo­leč­nos­ti pů­so­bí­cí na trhu vel­ko­for­má­to­vé­ho tisku chytrou volbu, pro­to­že jim na­bí­zí pří­stup ke všem pro­vě­ře­ným vý­ho­dám tech­no­lo­gie UVgel, in­ves­ti­ce do dal­ší­ho roz­ší­ře­ní pod­ni­ká­ní je při­tom nižší a při­ná­ší ře­še­ní pro tisk men­ších ob­je­mů.

Celý článek...

Tags: Android | Hardware | Panasonic | Stavebnictví | Tablety | TOUGHBOOK S1

TOUGHBOOK S1-2121Spo­leč­nost Pa­na­so­nic před­sta­vi­la 18. květ­na 2021 nový Tou­ghbook S1 – ma­xi­mál­ně odol­ný tablet se sys­té­mem An­dro­id pro snad­nou mo­bi­li­tu při práci. Toto za­ří­ze­ní se 7pal­co­vým dis­ple­jem se lehce po­u­ží­vá jed­nou rukou, je vhod­né pro celou řadu úkolů a zá­ro­veň vý­kon­né a do­sta­teč­ně odol­né, aby zvládlo i tu nej­ná­roč­něj­ší směnu.

Celý článek...

Tags: Epson | SC-F10000H | Tiskárny | Velkoformáty

surecolor sc-f10000h rnk-2120Po úspěš­ném uve­de­ní své první 76" prů­mys­lo­vé tis­kár­ny na tex­til v roce 2020 ozná­mil Epson 13. květ­na 2021 roz­ší­ře­ní této řady o tis­kár­nu SC-F10000H. Tis­kár­na na tex­til SC-F10000H zvy­šu­je stan­dar­dy pro­duk­ti­vi­ty díky mož­nos­ti vý­bě­ru dvou růz­ných sad in­kous­tů, které za­ru­ču­jí nej­vyš­ší mož­nou kva­li­tu tisku pro růz­no­ro­dé apli­ka­ce, od ob­le­če­ní až po in­te­ri­é­ro­vé doplňky, pro­pa­gač­ní před­mě­ty a sig­n­ma­king.

Celý článek...

VIVE-Pro-2-a-Focus 3-in-office-2120Spo­leč­nost HTC VIVE před­sta­vi­la 11. květ­na 2021 na akci VI­VE­CON re­vo­luč­ní no­vin­ky v ob­las­ti vir­tu­ál­ní re­a­li­ty v čele s no­vý­mi he­ad­se­ty HTC VIVE Pro 2 a VIVE Focus 3 s 5K roz­li­še­ním a 120° zor­ným úhlem. Od­ha­le­na byla také nová sada pro­fe­si­o­nál­ních ná­stro­jů VIVE Busi­ness pro pod­ni­ka­te­le a spo­leč­nos­ti všech ve­li­kos­tí i plná verze ko­mu­ni­kač­ní apli­ka­ce VIVE Sync, která opouš­tí fázi beta pro­vo­zu.

Celý článek...

Tags: Ab­so­lu­te Scan­ner AS1 | AP21 | Hardware | He­xa­go­n MI | La­se­ro­vé­ ske­ne­ry | SHINE

Hexagon MI-AS1-2119Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu ozná­mi­la 6. 5. 2021 do­stup­nost no­vé­ho prů­lo­mo­vé­ho la­se­ro­vé­ho ske­ne­ru. Ab­so­lu­te Scan­ner AS1 spo­ju­je nej­lep­ší přes­nost a kva­li­tu dat ve své třídě s rych­los­tí au­to­ma­ti­zo­va­né­ho sběru dat 1,2 mi­li­ónu bodů za sekun­du a pr­votříd­ní sou­čin­nos­tí mezi sys­témy pře­nos­né­ho ra­me­ne a la­se­ro­vé­ho sle­do­va­če. AS1 je ide­ál­ním sní­ma­čem v ši­ro­ké škále apli­kač­ních mož­nos­tí.

Celý článek...

StitchS1000 KV mod-2119Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la nej­no­věj­ší pří­růs­tek do svého port­fo­lia tis­ká­ren HP Stitch, který po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb (PSP) po­mů­že di­ver­zi­fi­ko­vat na­bíd­ku tis­ko­vých slu­žeb v ob­las­ti soft sig­nage a in­te­ri­é­ro­vých po­tis­ků, a vyjít tak vstříc i ná­roč­něj­ším po­ža­dav­kům zá­kaz­ní­ků. Mo­der­ni­zo­va­ná 126­pal­co­vá tis­kár­na HP Stitch S1000 byla na­vr­že­na s cílem za­ru­čit špič­ko­vou kva­li­tu, větší vše­stran­nost a bez­pro­blé­mo­vý pro­voz.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | F770 | FDM | H350 | Origin One | SAF | Stratasys | Technologie P3

StratasysTK089 lobby-2119Stra­ta­sys před­sta­vil 28. dubna 2021 tři nové 3D tis­kár­ny, které spo­leč­ně vý­raz­ně za­sáh­nou do mul­ti­mi­li­ar­do­vé­ho trhu vý­ro­by dílů pro kon­co­vé po­u­ži­tí. Po­slou­ži­la k tomu asi nej­pro­pra­co­va­něj­ší vir­tu­ál­ní tis­ko­vá kon­fe­ren­ce v době co­vi­do­vé ne­svo­bo­dy. Spo­leč­ným rysem no­vých sys­té­mů je rych­lej­ší pře­chod od tra­dič­ní k adi­tiv­ní vý­ro­bě v ob­las­ti ma­lých a střed­ně ob­jem­ných sérií.

Celý článek...

Tags: Dell | Hardware | Inspiron | Notebooky

Inspiron 16 Plus angled left-2118Dell před­sta­vu­je nové no­te­boo­ky In­spi­ron, které jsou po­sta­ve­né od zá­kla­du zcela nově a jsou vy­ba­ve­ny nej­no­věj­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi, jaké jsou k dis­po­zi­ci. Zá­ro­veň se při­způ­so­bí stylu práce či stu­dia, ať už je uži­va­tel kde­ko­li. Vy­zna­ču­jí se mi­ni­ma­lis­tic­kým mo­der­ním de­signem a no­vý­mi barva­mi in­spi­ro­va­ný­mi pří­rod­ní­mi živly. K dis­po­zi­ci jsou ve čtyřech úh­lo­příč­kách.

Celý článek...

Tags: Bul­lit Group | CAT | Cat B40 | Cat S42 H+ | Nobily

B40 Torch-2117Na český trh při­chá­ze­jí první mo­bil­ní te­le­fo­ny s plnou an­ti­bak­te­ri­ál­ní ochra­nou. Dva nové mo­de­ly te­le­fo­nu znač­ky CAT, ob­lí­be­né mezi pra­cov­ní­ky v te­ré­nu – Cat S42 H+ a Cat B40 4G – vy­ba­ve­né po­kro­či­lou an­ti­mi­k­ro­bi­ál­ní ochra­nou před­sta­vi­la 23. dubna 2021 spo­leč­nost Bul­lit Group, která je glo­bál­ním dr­ži­te­lem li­cen­ce pro tato za­ří­ze­ní.

Celý článek...

Tags: 3D skenování | 3Dees | GOM | Scan 1 | ZEISS

GOM Scan 1 c-2117GOM Scan 1 je kom­pakt­ní mo­bil­ní 3D ske­ner ur­če­ný pro apli­ka­ce jako je 3D tisk, re­verz­ní in­že­nýr­ství nebo kon­t­ro­la kva­li­ty vý­ro­by. Při­chá­zí s roz­li­še­ním 6 MPx což je po­sta­ču­jí­cí na za­chy­ce­ní i ma­lých de­tai­lů. Má kom­pakt­ní roz­mě­ry a je plný po­kro­či­lých tech­no­lo­gií. Vy­u­ží­vá osvěd­če­nou ste­reo tech­no­lo­gii, prouž­ko­vou pro­jek­ci a modré LED svět­lo.

Celý článek...

Portégé X40-J-2117Dy­na­book před­sta­vu­je po­pr­vé na našem trhu no­te­book Por­té­gé X40-J. Nový tmavě modrý atrak­tiv­ní de­sign, úzký rá­me­ček kolem mat­né­ho 14" full HD dis­ple­je s an­ti­re­flex­ní úpra­vou, pře­pra­co­va­né panty, pod­sví­ce­ná po­ho­dl­ná klá­ves­ni­ce i další vlast­nos­ti jsou při­způ­so­be­ny kaž­do­den­ní­mu pro­fe­si­o­nál­ní­mu vy­u­ži­tí na cestách.

Celý článek...

Tags: Hardware | HP Inc | HP Z1 | HP Z2 | Nvidia | Počítače | Pracovní stanice | Řada Z

HP Z2 SFF Navis Bundle-2117Spo­leč­nost HP u pří­le­ži­tos­ti kon­fe­ren­ce GTC 2021, po­řá­da­né spo­leč­nos­tí Nvi­dia, in­for­mo­va­la o vý­znam­ném vy­lep­še­ní GPU u své zá­klad­ní řady stol­ních po­čí­ta­čů Z by HP včet­ně mo­de­lů HP Z1 Tower G8, HP Z2 Small Form Fac­tor G8 a Z2 Tower G8, díky němuž na­bíd­nou tyto po­čí­ta­če výkon, do­po­sud do­stup­ný pouze u pra­cov­ních sta­nic nej­vyš­ší třídy.

Celý článek...

Strana 5 z 36

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>