Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

UPS CyberPower pro malé servery i citlivou elektroniku

Autor článku: CyberPower   
Čtvrtek, 01 Únor 2024 21:36

Tags: CP1350E­P­FCL­CD | CP1600E­P­FCL­CD | CyberPower | Hardware | Záložní zdroje

CP1350-1600EPFCLCD 1-2405Svě­to­vý vý­rob­ce zá­lož­ních na­pá­je­cích ře­še­ní Cyber­Power před­sta­vu­je nové mo­de­ly zá­lož­ních zdro­jů (UPS) v řadě PFC Si­newa­ve – Cyber­Power CP1350/1600E­P­FCL­CD – s čis­tou si­nu­so­i­dou na vý­stu­pu, díky čemuž pod­po­ru­jí zdro­je s ak­tiv­ním PFC (Acti­ve PFC). Jsou pri­már­ně ur­če­ny pro kan­ce­lář­ské pro­stře­dí, malé ser­ve­ry, gra­fic­ké pra­cov­ní sta­ni­ce i do do­mác­nos­ti.

Snad­ná ob­slu­ha a nové tech­no­lo­gie

Řada PFC Si­newa­ve vy­u­ží­vá to­po­lo­gii line­‑in­ter­acti­ve s funk­cí au­to­ma­tic­ké re­gu­la­ce na­pě­tí (AVR), která za­jiš­ťu­je sta­bi­li­zo­va­ný čistý si­nu­so­vý vý­stup pro při­po­je­ná za­ří­ze­ní. Jsou tak chrá­ně­na před pře­pě­tím, pod­pě­tím a na­pě­ťo­vý­mi rázy při vý­pad­ku ener­gie.
Mo­de­ly jsou také kom­pa­ti­bil­ní se za­ří­ze­ní­mi vy­ba­ve­ný­mi zdro­ji s ak­tiv­ním PFC. UPS upra­ví svůj vý­stup­ní výkon tak, aby od­po­ví­dal vstup­ní­mu vý­ko­nu na­pá­je­né­ho zdro­je. Zabra­ňuje tím jeho pře­tě­žo­vá­ní a ná­sled­né­mu po­ško­ze­ní.

V pro­ve­de­ní tower na­bí­zí na zadní stra­ně zá­suv­ky typu Schu­ko pro při­po­je­ní cel­kem šesti za­ří­ze­ní. Všech­ny zá­suv­ky po­sky­tu­jí pře­pě­ťo­vou ochra­nu i zá­lož­ní na­pá­je­ní z ba­te­rie. UPS za­jiš­ťu­je ochra­nu i da­to­vé­ho ve­de­ní až do rych­los­ti 1 Gb/s přes porty RJ45. Stačí do něj při­po­jit kabel z mo­de­mu nebo ze zdi. V pří­pa­dě pře­pě­tí, např. při bouř­ce, je veš­ke­rá da­to­vá síť, rou­te­ry, při­po­je­né ser­ve­ry, po­čí­ta­če, te­le­vi­ze i herní kon­zo­le chrá­ně­ny před zni­ču­jí­cím vý­bo­jem.

UPS jsou vy­ba­ve­ny i novým ba­rev­ným LCD pa­ne­lem, který po­sky­tu­je správ­cům rych­lý pře­hled o stavu na­pá­je­cí­ho sys­té­mu a do­pro­vá­zí ho i zvu­ko­vé alar­my pro změnu stavu ba­te­rie, nízké na­pě­tí, pře­tí­že­ní nebo chybu. Pro sle­do­vá­ní stavu a kon­fi­gu­ra­ci v re­ál­ném čase je však vhod­něj­ší po­u­žít soft­ware Power­Pa­nel Busi­ness, který je k dis­po­zi­ci zdar­ma ke sta­že­ní ze strá­nek vý­rob­ce. UPS lze vo­li­tel­ně do­pl­nit o da­to­vou kartu RM­CAR­D205 pro plnou funkč­nost SNMP či karty pro clou­do­vé při­po­je­ní (RJ45 nebo Wi­‑Fi) RC­CAR­D100 nebo RWC­CAR­D100.

Vzhle­dem k oče­ká­va­né­mu umís­tě­ní UPS hned v blíz­kos­ti uži­va­te­lů, na­bí­zí také USB porty pro na­bí­je­ní běžné elek­tro­ni­ky, kon­krét­ně jeden USB­‑A a jeden USB­‑C. Roz­díl mezi mo­de­ly je pak v na­bí­je­cích stan­dar­dech, nižší model umí ma­xi­mál­ně 5 V/2,4 A, vyšší zvlád­ne na USB­‑C až 15 V/ 2 A.

Výkon a výdrž

Nové UPS jsou do­dá­vá­ny ve dvou vý­ko­no­vých pro­ve­de­ních, model CP1350E­P­FCL­CD má ka­pa­ci­tu 1350 VA a výkon 810 W a model CP1600E­P­FCL­CD na­bíd­ne ka­pa­ci­tu 1600 VA a výkon až 1000 W. Při po­lo­vič­ní zá­tě­ži jsou schop­né za­jis­tit na­pá­je­ní ještě po dobu 9,6/9,7 minut a při plné zá­tě­ži pak 2,1/2,6 minut. Tento čas je určen pro bez­peč­né ulo­že­ní sou­bo­rů, aby ne­do­šlo ke ztrá­tě dat, nebo k je­jich po­ško­ze­ní.

CP1600CLCD-2405

Nej­dů­le­ži­těj­ší vlast­nos­ti Cyber­Power CP1350/1600E­P­FCL­CD

 • Line­‑in­ter­acti­ve to­po­lo­gie
 • Tech­no­lo­gie úspo­ry ener­gie
 • Kom­pa­ti­bil­ní s ak­tiv­ním PFC
 • Čistý si­nu­so­vý vý­stup
 • Au­to­ma­tic­ká re­gu­la­ce na­pě­tí (AVR)
 • Ba­rev­ný na­klá­pě­cí LCD panel a in­di­ká­tor stavu
 • Mož­nost vzdá­le­né sprá­vy SNMP/HTTP (vo­li­tel­ně) i clou­do­vé­ho při­po­je­ní
 • Soft­ware pro sprá­vu Power­Pa­nel zdar­ma
 • Pře­pě­ťo­vá ochra­na a ochra­na proti pře­pě­tí
 • Na­bí­je­cí porty USB­‑C a USB­‑A
 • Ochra­na da­to­vé sítě (porty RJ45/11)

Oba mo­de­ly jsou do­stup­né v ČR od února 2024.

Bliž­ší in­for­ma­ce na­lez­ne­te zde.


Mohlo by vás zajímat: