Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Aditivní výroba | Kovový 3D tisk | RenAM 500Q Flex | RenAM 500S Flex | Renishaw

Renishaw RenAM 500-2148S cílem po­skyt­nout in­že­ný­rům větší fle­xi­bi­li­tu při po­u­ží­vá­ní sys­té­mů adi­tiv­ní vý­ro­by uvedl Re­nishaw na trh novou řadu stro­jů pro 3D tisk, které byly ke zhléd­nu­tí na ve­letr­hu Form­next. RenAM 500S Flex, stroj pro adi­tiv­ní vý­ro­bu (AM) s jed­ním la­se­rem, a RenAM 500Q Flex, stroj pro adi­tiv­ní vý­ro­bu se čtyř­mi la­se­ry, jsou va­ri­an­tami řady RenAM 500.

Celý článek...

Tags: 3D skenery | 3D­mo­del Pro­cess | Elvira | Hardware | POP | Revopoint | Skenování

Elvira-Revopoint POP III-2147El­vi­ra ozná­mi­la do­stup­nost no­vé­ho vše­stran­né­ho kom­pakt­ní­ho 3D ske­ne­ru Re­vo­point POP, který umožňuje ske­no­vat běžné mo­de­ly pro 3D tisk ve skvě­lé kva­li­tě, včet­ně lid­ských tváří, po­stav, soch, au­to­mo­bi­lů nebo zví­řat. S hmot­nos­tí pou­hých 200 g je velmi lehký a má kom­pakt­ní roz­mě­ry, takže jej lze snad­no po­u­ží­vat i v te­ré­nu. Re­vo­point POP je pl­no­ba­rev­ný 3D ske­ner s téměř ne­o­me­ze­ný­mi mož­nost­mi ske­no­vá­ní, při­čemž jeho přes­nost do­sa­hu­je až 0,3 mm.

Celý článek...

Tags: C40-J | C50-J | Dynabook | Hardware | Notebooky

Dynabook Satellite Pro C50-J 03 win10-2146Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vu­je nové no­te­boo­ky Sa­tel­li­te Pro C40-J a C50-J, které kom­bi­nu­jí výkon, pro­duk­ti­vi­tu a mo­der­ní de­sign za do­stup­nou cenu. No­vin­ky jsou osa­ze­ny nej­no­věj­ší­mi pro­ce­so­ry Intel Core a Ce­le­ron 11. ge­ne­ra­ce a bu­dou do­stup­né ve svět­le zlaté a tmavě modré barvě v ši­ro­ké na­bíd­ce kon­fi­gu­ra­cí i ce­no­vých ka­te­go­rií. Vhod­né jsou pře­de­vším pro pro­fe­si­o­ná­ly a stu­den­ty s ome­ze­ným roz­poč­tem.

Celý článek...

Tags: 16:10 | Eizo | EV2485 | FlexS­can | Hardware | Monitory | USB-C

EV2485-BK a WT stage-2146Mo­ni­tor EIZO FlexS­can EV2485 vy­u­ží­vá pro nej­mo­der­něj­ší při­po­je­ní vstu­py USB-C upstre­am, Dis­pla­y­Port a HDMI a čtyři porty USB down­stre­am. Při­tom 24­pal­co­vý mo­ni­tor ve for­má­tu 16:10 při­jí­má ob­ra­zo­vý sig­nál, zvuk i data z USB přes roz­hra­ní USB-C a na­pá­jí při­po­je­ná za­ří­ze­ní přes USB. Toto velmi prak­tic­ké ví­ce­ú­če­lo­vé při­po­je­ní zjed­no­du­šu­je rych­lé při­po­je­ní no­te­boo­ku, když uži­va­te­lé po­u­ží­va­jí různé pra­cov­ní sta­ni­ce v kan­ce­lá­ři nebo pře­chá­ze­jí mezi kan­ce­lá­ří a do­má­cí pra­cov­nou.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | FFF | FL300M | FormNext | FuseLab | Hardware

Fuselab 3D-FL300M-2147Bel­gic­ký 3D tis­ko­vý start-up Fu­se­Lab uvádí na trh svou první FFF ko­vo­vou 3D tis­kár­nu FL300M, která je vy­ba­ve­na pa­ten­to­va­ným ro­tač­ním ex­trudé­rem na­vr­že­ným pro vy­lep­še­ní tisku z vlá­ken na bázi ko­vo­vé­ho prá­šku. Díky nové kon­struk­ci ro­tač­ní­ho ex­trudé­ru tis­kár­na FL300M údaj­ně mi­ni­ma­li­zu­je ri­zi­ko se­lhá­ní fi­la­men­tu a ne­do­sta­teč­né­ho vy­tla­čo­vá­ní u ko­vo­vých 3D tiš­tě­ných dílů tím, že zvy­šu­je počet kon­takt­ních bodů mezi fi­la­men­tem a po­hon­ným sys­té­mem trys­ky.

Celý článek...

Tags: Dell | Desktop | Hardware | XPS

Dell XPS Desktop-angled white-2146Dell Tech­no­lo­gies při­chá­zí na trh s novým mo­de­lem stol­ní­ho po­čí­ta­če řady XPS. Bude vy­ba­ven 12. ge­ne­ra­cí pro­ce­so­rů Intel, lep­ším sys­té­mem chla­ze­ní a vý­kon­ný­mi gra­fic­ký­mi kar­ta­mi Nvi­dia Ge­For­ce RTX řady 30 nebo AMD Ra­de­on RX. Může se pochlu­bit také ele­gant­ním de­signem ve dvou ba­rev­ných pro­ve­de­ních – Night Sky a Pla­ti­num Sil­ver.

Celý článek...

Tags: Aerox 3 | Design | Edice2022 | Myši | SteelSeries | Wireless

Aerox3 WL White Persp1-2145No­vin­ky pro hráče, ale i de­signo­vé nad­šen­ce, při­ná­ší spo­leč­nost Steel­Se­ries, vý­rob­ce her­ních, espor­to­vých a kon­zo­lo­vých pe­ri­fe­rií. Omla­zu­je mo­de­ly Aerox 3 a Aerox 3 Wi­re­less. Herní myši edice 2022 jsou nově k dis­po­zi­ci ve sně­ho­vě bílé ba­rev­né va­ri­an­tě a plně op­ti­ma­li­zo­vá­ny pro ma­xi­mál­ní rych­lost a přes­nost po­hy­bu. Každá mi­li­sekun­da může roz­ho­do­vat a proto vy­u­ží­va­jí kluz­nic vy­ro­be­ných ze 100% čis­té­ho PTFE.

Celý článek...

Tags: Acer | ConceptD 7 | Hardware | Notebooky | SpatialLabs Edition | Tvůrci 3D

Acer ConceptD 7 SLE-Lifestyle 3-2143Spo­leč­nost Acer před­sta­vi­la no­te­book Con­ceptD 7 Spa­ti­alLabs Edi­ti­on (CN715-73G), který de­sig­né­rům a vý­vo­já­řům při­ná­ší úchvat­né ste­re­o­sko­pic­ké 3D pro­stře­dí bez brýlí. Tato mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce pod­po­ru­je tvůr­ce po­mo­cí sady op­tic­kých, zob­ra­zo­va­cích a sen­zo­ric­kých tech­no­lo­gií Acer Spa­ti­alLabs s funk­ce­mi vy­kres­lo­vá­ní v re­ál­ném čase, které po­sky­tu­jí ste­re­o­sko­pic­ký 3D zá­ži­tek bez brýlí.

Celý článek...

Tags: 5430 Ru­g­ged | 7330 Ru­g­ged Ex­tre­me | Dell | Hardware | La­ti­tu­de | Notebooky

Dell Latitude 5430 Rugged-7330 Rugged Extreme-2142Tech­no­lo­gie hrají stále větší roli na­příč všemi prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi, v ob­las­tech od míst­ní sa­mo­sprá­vy až po za­jiš­tě­ní bez­peč­nos­ti a zdra­ví oby­va­tel. Při práci v pro­stře­dí, které je vy­sta­ve­né pří­rod­ním živlům, ex­trém­ním tep­lo­tám, stá­lým vib­ra­cím, pra­chu či vlh­kos­ti, má tra­dič­ní kan­ce­lář­ské vy­ba­ve­ní své li­mi­ty. Na trh proto při­chá­zí nové mo­de­ly odol­ných no­te­boo­ků Dell La­ti­tu­de 5430 Ru­g­ged a La­ti­tu­de 7330 Rug­ged Ex­tre­me pro ná­roč­né.

Celý článek...

Tags: 3Dconnexion | Hardware | Keyboard Pro | Klávesnice | Numpad

3Dconnexion Keyboard-Pro-with-Numpad US-International-2141Key­bo­ard Pro with Num­pad je nej­no­věj­ším pro­duk­tem spo­leč­nos­ti 3D­con­nexi­on, která se za­bý­vá vy­tvá­ře­ním nej­po­kro­či­lej­ších, nej­přes­něj­ších a nej­po­ho­dl­něj­ších pe­ri­fe­rií na světě ur­če­ných vý­hrad­ně pro práci v CAD apli­ka­cích, pro­jekč­ních pro­gra­mech a 3D pro­stře­dích. Pro­duk­ty op­ti­ma­li­zo­va­né pro více než 300 soft­wa­ro­vých ba­líč­ků po­má­ha­jí lidem na­příč od­vět­ví­mi vy­tvá­řet lepší ná­vrhy efek­tiv­ně­ji.

Celý článek...

Tags: Catalyst | DA2 | Data | GIS | GNSS | Přijímač | Trimble

Trimble DA2 Receiver Catalyst Service GIS--2138Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la 21. září při­jí­mač Trim­ble DA2 GNSS pro po­lo­ho­va­cí služ­bu Trim­ble Ca­ta­lyst. DA2 – při­jí­mač a an­té­na druhé ge­ne­ra­ce pro služ­bu Ca­ta­lyst – nyní ob­sa­hu­je en­gi­ne Trim­ble Pro­Point GNSS pro zvý­še­ní vý­ko­nu. Tech­no­lo­gie Pro­Point, je­di­neč­ná pro nej­no­věj­ší ře­še­ní Trim­ble Glo­bal Na­vi­gati­on Sa­tel­li­te Sys­tem (GNSS), sni­žu­je časy kon­ver­gen­ce a zlep­šu­je přes­nost po­lo­ho­vá­ní při pro­vo­zu v blíz­kos­ti stro­mů a budov.

Celý článek...

Tags: De­sig­n­Jet | GIS | Hardware | HP Inc. | PageWi­de XL Pro | Tiskárny | Velkoformáty

HP DesignJet Z6  Z9 Pro-2137Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la nové tis­kár­ny v řa­dách De­sig­n­Jet a PageWi­de XL Pro, které po­skyt­nou uži­va­te­lům, vě­nu­jí­cím se vel­ko­for­má­to­vé­mu tisku, tech­no­lo­gie, jež jim umož­ní ob­stát a pro­spe­ro­vat i v novém nor­má­lu. Obě řady na­bíd­nou také ještě vyšší kva­li­tu fo­to­gra­fic­ké­ho tisku a ba­rev­né­ho po­dá­ní, větší přes­nost a nové mož­nos­ti gra­fic­ké­ho po­tis­ku – to vše při ma­xi­mál­ním dů­ra­zu na udr­ži­tel­nost.

Celý článek...

Tags: Desky plošných spojů | Kontrolní systém | OMRON | Series 3D-AOI | VT-S10

Omron-2137Spo­leč­nost OMRON uved­la na trh nový sys­tém kon­t­ro­ly desek ploš­ných spojů VT-S10. Tento sys­tém je první ve svém oboru, který je vy­ba­ven zob­ra­zo­va­cí tech­no­lo­gií a umě­lou in­te­li­gen­cí umožňující au­to­ma­ti­za­ci vy­so­ce přes­ných kon­t­rol­ních pro­ce­sů pro pod­se­sta­vy desek ploš­ných spojů, čímž eli­mi­nu­je po­tře­bu od­bor­ných do­ved­nos­tí ob­slu­hy.

Celý článek...

Strana 2 z 36

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>