Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Headset | HTC Vive | Předobjednávky | Pro 2 Full kit | Virtuální realita

Pro2 fullkit key-visual-2137Spo­leč­nost HTC VIVE ozná­mi­la 13. 9. za­há­je­ní pro­de­je kom­plet­ní sady pro pré­mi­o­vou vir­tu­ál­ní re­a­li­tu HTC VIVE Pro 2 Full kit. Ta stojí na ne­dáv­no před­sta­ve­ném he­ad­se­tu HTC Vive Pro 2, který si dosud mohli po­ří­dit pouze fa­nouš­ci, kteří již byli vy­ba­ve­ni zá­klad­no­vý­mi sta­ni­ce­mi a ovla­da­či. V rámci předob­jed­ná­vek, které budou spuš­tě­ny 23. září 2021, zís­ka­jí fa­nouš­ci nejen bez­kon­ku­renč­ní he­ad­set, dva po­hy­bo­vé VIVE ovla­da­če a dvě zá­klad­no­vé sta­ni­ce stan­dar­du Steam VR 2.0, a také dár­ko­vý vou­cher 50 €.

Celý článek...

Tags: Hardware | Panasonic | TOUGHBOOK 55 | Upgrade

Toughbook 55-2136Pa­na­so­nic před­sta­vil 7. září nej­no­věj­ší verzi odol­né­ho no­te­boo­ku Tou­gh­book 55, který je stej­ně vše­stran­ný jako dříve. Dis­po­nu­je ale vy­lep­še­ným vý­ko­nem, ko­nek­ti­vi­tou a za­bez­pe­če­ním. Při uve­de­ní na trh v roce 2019 na­sta­vil Tou­gh­book 55 nové stan­dar­dy pro mo­bil­ní po­čí­ta­če tím, že po­pr­vé umož­nil uži­va­te­lům při­způ­so­bit si za­ří­ze­ní pro různé úkoly v te­ré­nu.

Celý článek...

Tags: Asus | Hardware | Monitory | Myši | ProArt | Projektory | Routery | Základní desky

ProArt Display OLED PA32DC-2135ASUS před­sta­vil na akci Cre­a­te the Un­cre­a­ted vý­znam­né roz­ší­ře­ní eko­sys­té­mu ře­še­ní této znač­ky pro kre­a­tiv­ní pro­fe­si­o­ná­ly. Patří mezi ně mo­ni­to­ry Pro­Art s OLED dis­ple­ji, pro­jek­tor Pro­Art A1, zá­klad­ní deska Pro­Art X570-Cre­a­tor WiFi nebo myš Pro­Art MD300. Ne­chy­bě­jí ani Mesh rou­te­ry s pod­po­rou no­vé­ho stan­dar­du WiFi 6E. Pokud máte rádi videa, mů­že­te celý zá­znam před­sta­ve­ní no­vi­nek vidět na www.​asus.​com/​event/​asus-​creators-​2021.

Celý článek...

AOC u27p2AOC roz­ši­řu­je svou pro­fe­si­o­nál­ní řadu pra­cov­ních mo­ni­to­rů P2 o čtyři nové mo­de­ly ve ve­li­kos­tech 27 palců (68,6 cm) a 32 palců (80 cm). Každý z no­vých mo­ni­to­rů vy­u­ží­vá ko­nek­ti­vi­tu USB-C pro mož­nost při­po­je­ní je­di­ným ka­be­lem k no­te­boo­kům, table­tům a mo­bil­ním za­ří­ze­ním, kdy je sou­čas­ně pře­ná­šen video sig­nál nebo data na při­po­je­né SSD či pevné disky a za­ří­ze­ní jsou sou­čas­ně na­pá­je­na.

Celý článek...

Tags: Hardware | Rocktab | Tablety | U210 | Ultra | WEROCK | Windows 11

Rocktab U210-2134Spo­leč­nost WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je Rocktab U210, vý­kon­ný, ul­tra­kom­pakt­ní a zá­ro­veň plně odol­ný tablet pro mo­bil­ní po­u­ži­tí ve vý­ro­bě, au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu a do­pra­vě a lo­gis­ti­ce. Nový model řady Ultra je vy­ba­ven špič­ko­vý­mi funk­ce­mi a je již k ob­jed­ná­ní. S hmot­nos­tí pou­hých 996 gramů a tloušť­kou 15 mm je úžas­ně lehký a tenký.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | Abc3D | Elvira | Peopoly | Phenom

Elvira-phenom-peopoly-2133Spo­leč­nost El­vi­ra | Abc3D ozná­mi­la do­stup­nost vel­ko­for­má­to­vé a ce­no­vě do­stup­né 3D tis­ko­vé tech­no­lo­gie MSLA od vý­rob­ce Pe­o­po­ly. 3D tis­kár­ny řady Phe­nom na­bí­ze­jí vy­so­kou kva­li­tu po­vrchu, de­tai­lu a mi­mo­řád­nou ve­li­kost tiš­tě­ných dílů z ma­te­ri­á­lů na bázi prys­ky­ři­ce/resi­nu.

Celý článek...

Tags: Autonomní | Logistika | MiR | Mobilní | Optimalizace | Roboty

MiR600 a MiR1350-2133Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) uved­la na trh své nej­vý­kon­něj­ší ro­bo­ty pro pře­pra­vu palet a těž­kých ná­kla­dů ve vý­rob­ních ha­lách, skla­dech a lo­gis­tic­kých cen­t­rech. Ro­bo­ty Mi­R600Mi­R1350, které zvlád­nou až 600kg, resp. 1350­kg ná­klad, jsou na­vr­že­ny tak, aby bez­peč­ně a efek­tiv­ně re­a­li­zo­va­ly úkoly pře­pra­vy ma­te­ri­á­lu v ná­roč­ných prů­mys­lo­vých pro­stře­dích.

Celý článek...

Tags: 3D tis­k | Kompabilita | Rize | Sim­ple­ware | Sy­nopsys | XRIZE

Synopsys Simpleware-2133Spo­leč­nost RIZE ozná­mi­la, že její pl­no­ba­rev­ná prů­mys­lo­vá 3D tis­ko­vá plat­for­ma XRIZE je kom­pa­ti­bil­ní se soft­warem Sim­ple­ware firmy Sy­nopsys. Soft­ware Sim­ple­ware je schvá­len pro vy­tvá­ře­ní mo­de­lů z lé­kař­ské­ho zob­ra­zo­vá­ní, které lze ex­por­to­vat do kom­pa­ti­bil­ních tis­ká­ren, jako je XRIZE, k vý­ro­bě fy­zic­kých replik po­u­ží­va­ných pro di­a­gnos­tic­ké účely v ob­las­ti or­to­pe­dic­kých, ma­xi­lo­fa­ci­ál­ních a kar­dio­vasku­lár­ních apli­ka­cí.

Celý článek...

Tags: 3D tis­kár­ny | Ace Micro­ma­tic Group | ALM-400 | Amace | Ko­vo­vý 3D tisk

amace Solutions-ALM-400-2131Indická spo­leč­nost Amace, po­sky­to­va­tel­ka slu­žeb ko­vo­vé­ho 3D tisku, dce­ři­ná spo­leč­nost ban­ga­lor­ské firmy ob­rá­bě­cích stro­jů Ace Micro­ma­tic Group, ozná­mi­la uve­de­ní své první 3D tis­kár­ny ALM-400. SLM sys­tém na­vr­že­ný jak pro funkč­ní pro­to­ty­po­vá­ní, tak pro ko­neč­nou sé­ri­o­vou vý­ro­bu, na­bí­zí znač­ný sta­veb­ní objem o roz­mě­rech 410 × 410 × 450 mm a du­ál­ní 1kW laser.

Celý článek...

Tags: EcoTank | Epson | Formát A3 | Hardware | L15180 | M15180 | Tiskárny

Epson EcoTank-Pro-L15180 a M15180Epson roz­ší­řil řadu fi­rem­ních tis­ká­ren Eco­Tank a uvedl na trh první mul­ti­funkč­ní tis­kár­ny Eco­Tank for­má­tu A3, které na­bí­ze­jí ba­rev­ný i čer­no­bí­lý tisk for­má­tu A3 – tis­kár­nu Eco­Tank Pro L15180 a M15180. Tyto tis­kár­ny bez in­kous­to­vých kazet umožňují ne­ru­še­ný, bez­pro­blé­mo­vý tisk, aniž by bylo po­tře­ba vyměňovat či skla­do­vat in­kous­to­vé ka­ze­ty, a před­sta­vu­jí tak ener­ge­tic­ky úspor­nou al­ter­na­ti­vu la­se­ro­vých tis­ká­ren.

Celý článek...

Tags: Augmented Reality | Brýle | Indiegogo | INMO Air

INMO Air-detail-2131AR brýle INMO Air, nej­no­věj­ší ino­va­ce na crowd­fun­din­go­vé plat­for­mě In­die­go­go, po­sky­tu­jí úplné hands-free spo­je­ní mezi tech­no­lo­gií a sku­teč­ným ži­vo­tem. INMO Air jsou jed­ním z prv­ních párů dnes plně do­stup­ných in­te­li­gent­ních brýlí pro roz­ší­ře­nou re­a­li­tu. Díky ne­zá­vis­lé­mu ope­rač­ní­mu sys­té­mu a ve­sta­vě­né­mu CPU mohou uži­va­te­lé za­ří­ze­ní ovlá­dat bez­drá­to­vě při­po­je­ním k je­jich te­le­fo­nům přes Blu­e­to­o­th a WiFi.

Celý článek...

Tags: Kamery | Konica Minolta | M73 | MOBOTIX | Řada P7 | S74 | Umělá inteligence

Model M73-2131Nová řada chyt­rých kamer Ko­ni­ca Mi­nol­ta do­ká­že s po­mo­cí ter­mo­vi­ze a umělé in­te­li­gen­ce upo­zor­nit na ne­bez­pe­čí vzni­ku po­žá­ru ještě před sa­mot­ným vzní­ce­ním. Rov­něž do­ve­dou od­ha­lit ne­žá­dou­cí za­hří­vá­ní stro­jů a pře­de­jít tak je­jich po­ško­ze­ní nebo zvý­šit ochra­nu ob­jek­tů i za špat­né­ho po­ča­sí. Vhod­né jsou proto pro prů­mys­lo­vé či che­mic­ké pod­ni­ky, skla­dy, zpra­co­va­te­le od­pa­dů, ale také na­pří­klad pro ser­ve­rov­ny nebo elek­tric­ké roz­vod­ny.

Celý článek...

Portege X40-J 01 1-2129Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vil na našem trhu první mo­de­ly no­te­boo­ku nej­vyš­ší řady Por­té­gé X40-J. Jedná se o pře­nos­ný po­čí­tač na­vr­že­ný pro pro­fe­si­o­nál­ní fi­rem­ní vy­u­ži­tí, ve­sta­vě­ný do leh­ké­ho, ale velmi pev­né­ho pouz­d­ra z hoř­čí­ko­vé sli­ti­ny. Nový pro­pra­co­va­ný sys­tém chla­ze­ní Ai­r­flow umožňuje vy­u­žít po­ten­ci­ál in­te­gro­va­ných pro­ce­so­rů i při dlou­ho­do­bé práci na ma­xi­mum.

Celý článek...

Strana 3 z 36

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>