Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kompletní řada Asus Copilot+ PC s AI na Computexu

Autor článku: ASUS / redakce   
Pondělí, 10 Červen 2024 11:50

Tags: Asus | Computex | Co­pi­lot+ PC | Hardware | Pro­Art | Vi­vo­book | Zen­book

2024-Computex-PC lineup 2-2424ASUS před­sta­vil na ve­letr­hu Com­pu­tex 2024 zbru­su nové mo­de­ly z řad Pro­Art, Zen­book a Vi­vo­book a za­há­jil tak novou éru Co­pi­lot+ PC. No­vin­ky vy­u­ží­va­jí po­kro­či­lou umě­lou in­te­li­gen­ci s více než 45 TOPS NPU. Tři nové no­te­boo­ky z řady ASUS Pro­Art při­ná­še­jí tvůr­cům kom­bi­na­ci mo­bi­li­ty a vý­ko­nu, a to ve třech ve­li­kos­tech na­vr­že­ných tak, aby umo­ž­ni­ly kre­a­ti­vi­tu v ja­kém­ko­li pro­stře­dí nebo pod­mín­kách.

Nová mo­de­lo­vá řada za­hr­nu­je 16­pal­co­vý no­te­book Pro­Art P16 a 13­pal­co­vý kon­ver­ti­bil­ní model Pro­Art PX13 po­há­ně­né až 50 TOPS pro­ce­so­ru AMD Ryzen AI 9 HX 370 – jed­no­ho z nej­no­věj­ších pro­ce­so­rů AMD Ryzen AI – a až 321 TOPS gra­fic­ké karty NVI­DIA Ge­For­ce RTX 4070 pro no­te­boo­ky. No­vin­kou je i 13­pal­co­vý model Pro­Art PZ13 s od­ní­ma­tel­nou klá­ves­ni­cí za­lo­že­ný na plat­for­mě Snap­dra­gon X vy­u­ží­va­jí­cí AI.

No­vin­ky ze­fek­tivňují tvůr­čí pro­ces díky ce­lé­mu spek­tru ná­stro­jů, které má uži­va­tel na dosah ruky, včet­ně kru­ho­vé­ho ovla­da­če ASUS Di­al­Pad, no­vých AI apli­ka­cí Sto­ry­Cu­be a Muse­Tree a ovlá­da­cí­ho cen­t­ra Pro­Art Cre­a­tor Hub.
Mi­lov­ní­ci de­sig­nu a tech­no­lo­gií ocení spo­je­ní umění a tech­no­lo­gie zhmot­ně­né v pré­mi­o­vém 16­pal­co­vém no­te­boo­ku ASUS Zen­book S 16 (UM5606). Ač­ko­li je tenký pou­hých 1,1 cm, ob­sa­hu­je pro­ce­sor AMD Ryzen AI 9 HX 370 a je na­bi­tý ino­va­ce­mi: od je­di­neč­né­ho víka po­ta­že­né­ho ma­te­ri­á­lem Ce­ra­lu­mi­num až po ge­o­me­t­ric­kou mříž­ku zho­to­ve­nou CNC ob­rá­bě­ním. Ce­ra­lu­mi­num je nová odol­ná high-tech ke­ra­mi­ka se zbru­su novým vzhle­dem.

Nový, jen před ně­ko­li­ka dny před­sta­ve­ný ASUS Vi­vo­book S 15 (S5507) se stal prv­ním Co­pi­lot+ PC mo­de­lem od Asusu. Jedná se o ele­gant­ní no­te­book vy­u­ží­va­jí­cí AI díky efek­tiv­ní­mu vý­ko­nu plat­for­my Sna­pdra­gon X Elite. Le­toš­ní mo­de­ly řady Vi­vo­book – 14­pal­co­vý Vi­vo­book S14 (M5406), 15,6pal­co­vý Vi­vo­book S 15 (M5506) a 16­pal­co­vý Vi­vo­book S (M5606) – na­bí­ze­jí no­věj­ší kom­po­nen­ty a všech­ny jsou vy­ba­ve­ny pro­ce­so­rem AMD Ryzen AI 9 HX 370.

Nové AI ná­stro­je sys­té­mu Win­dows, jako jsou funk­ce Re­call a Co­cre­a­tor v Ma­lo­vá­ní, budou pro model ASUS Vi­vo­book S 15 do­stup­né od 18. červ­na. Ostat­ní mo­de­ly ob­dr­ží bez­plat­nou ak­tu­a­li­za­ci na Co­pi­lot+ PC, jakmi­le bude k dis­po­zi­ci.

AI pro tvůr­ce – ASUS Pro­Art P16, Pro­Art PX13 a Pro­Art PZ13

Nová řada no­te­boo­ků ASUS Pro­Art AI umožňuje kaž­dé­mu tvůr­ci – ať už jde o běžné uži­va­te­le, tvůr­ce ou­t­do­o­ro­vé­ho ob­sa­hu nebo pro­fe­si­o­ná­ly – tvo­řit rych­le­ji a to kde­ko­li. Všech­ny tři nové no­te­boo­ky jsou Co­pi­lot+ PC a ob­sa­hu­jí ex­klu­ziv­ní apli­ka­ce Sto­ry­Cu­be a Muse­Tree od Asusu, které umožňují in­te­li­gent­něj­ší a efek­tiv­něj­ší kre­a­tiv­ní pra­cov­ní po­stu­py díky vý­ko­nu plně lo­kál­ní AI.
Sto­ry­Cu­be je in­te­li­gent­ní, prak­tic­ký a vý­kon­ný ná­stroj pro sprá­vu di­gi­tál­ních zdro­jů vy­u­ží­va­jí­cí AI pro ka­te­go­ri­za­ci scén a ge­ne­ro­vá­ní klipů, který uži­va­te­lům umožňuje snad­no spra­vo­vat a ex­por­to­vat obsah je­jich knihov­ny sou­bo­rů. Muse­Tree rych­le přeměňuje in­spi­ra­ci na ob­ra­zo­vý ma­te­ri­ál a umožňuje uži­va­te­lům ge­ne­ro­vat více kre­a­ti­vi­ty pro­střed­nic­tvím jed­no­du­chých gra­fic­kých in­ter­ak­cí, při­čemž své ná­pa­dy ne­u­stá­le in­te­li­gent­ně uklá­dá a spra­vu­je. Sou­čás­tí za­ří­ze­ní je také spe­ci­ál­ní klá­ve­sa Co­pi­lot pro rych­lý pří­stup k práci s AI.

16­pal­co­vý no­te­book Pro­Art P16 při­ná­ší kre­a­ti­vi­tu na cestách. Může se poch­lu­bit špič­ko­vý­mi kom­po­nen­ta­mi v čer­ném těle s pré­mi­o­vým po­vr­chem, které je pou­hých 14,9 mm tenké a váží 1,85 kg. Je po­há­něn 50 TOPS NPU in­te­gro­va­nou do pro­ce­so­ru AMD Ryzen AI 9 HX 370 v kom­bi­na­ci s gra­fic­kou kar­tou Nvi­dia Ge­For­ce RTX 4070 pro no­te­boo­ky, která do­ká­že dodat až 321 TOPS, což z něj dělá první AI PC svého druhu vy­tvo­ře­né pro zdo­ko­na­le­né pra­cov­ní po­stu­py vy­u­ží­va­jí­cí AI v ob­las­ti kre­a­ti­vi­ty, hraní her, pro­duk­ti­vi­ty a dal­ších ak­ti­vit. Jeho gra­fic­ká karta Ge­For­ce RTX 4070 pro no­te­boo­ky na­bí­zí kre­a­tiv­cům ak­ce­le­ra­ci RTX AI ve špič­ko­vých 2D a 3D apli­ka­cích pro střih videa a stre­a­mo­vá­ní. Gra­fic­ké pro­ce­so­ry RTX zrych­lu­jí v apli­ka­ci Da­Vin­ci Re­sol­ve až 2,5krát rych­le­ji úlo­hy pro střih videa. Apli­ka­ce AI Spe­ech En­han­ce v Adobe Pre­mie­re Pro pra­cu­je 4,5krát rych­le­ji. V apli­ka­ci Au­to­de­sk Ar­nold je 3D rych­lej­ší až šest­krát. Pro­Art P16 má také pří­stup k ex­klu­ziv­ní­mu soft­wa­ru Nvi­dia AI, jako jsou Nvi­dia Broad­cast, RTX Video a de­mo­ver­ze tech­no­lo­gie Cha­tR­TX.

13­pal­co­vý kon­ver­ti­bil­ní no­te­book Pro­Art PX13 s hmot­nos­tí pou­hých 1,38 kg je na­vr­žen tak, aby ex­ce­lo­val v ja­kém­ko­li uži­va­tel­ském scé­ná­ři, a to díky 360° pantu, který umo­ž­ňuje bez­pro­blé­mo­vou pro­mě­nu mezi re­ži­my no­te­boo­ku, stanu, sto­ja­nu nebo table­tu. Ať už tvo­ří­te na cestách nebo pra­cu­je­te z do­mo­va, jeho ASUS Lu­mi­na OLED dis­plej s 3K roz­li­še­ním za­ru­ču­je re­a­lis­tic­ký obraz, který za­ujme a in­spi­ru­je.
Pro­Art PX13 je vy­ba­ven pro­ce­so­rem AMD Ryzen AI 9 HX 370 a dis­po­nu­je cer­ti­fi­ka­cí Nvi­dia Stu­dio. Ob­sa­hu­je gra­fic­kou kartu až Ge­For­ce RTX 4070 pro no­te­boo­ky, která po­sky­tu­je více než 300 TOPS. Tvůr­cům umo­ž­ňuje zpřístup­nit je­di­neč­né mož­nos­ti AI a po­no­řit se do jí ak­ce­le­ro­va­ných pra­cov­ních po­stu­pů: od tex­tur přes svě­tel­né efek­ty až po ob­ra­zy ge­ne­ro­va­né AI. Vedle rych­lé­ho při­po­je­ní WiFi 7 je k dis­po­zi­ci mnoho portů včet­ně dvou 40Gb/s USB4 pro rych­lé na­bí­je­ní a při­po­je­ní ex­ter­ních mo­ni­to­rů, HDMI 2.1 FRL a čteč­ky UHS-II MicroSD karet pro rych­lé pře­no­sy z akč­ních kamer.
Ul­tra­kom­pakt­ní od­ní­ma­tel­ný no­te­book Pro­Art PZ13 umo­ž­ňuje uži­va­te­lům ma­xi­mál­ní mo­bi­li­tu, aniž by mu­se­li ože­let výkon. No­vin­ka váží pou­hých 0,85 kg a díky pro­ce­so­ru Sna­pdra­gon řady X s pod­po­rou AI, 3K dis­ple­ji ASUS Lu­mi­na OLED a AI funk­cím Co­pi­lot+ PC je velmi vý­kon­ná.
Ať už pra­cu­je­te na cestách, nebo si uží­vá­te mul­ti­me­di­ál­ní obsah, re­a­lis­tic­ký obraz zpro­střed­ku­je špič­ko­vý dis­plej. Díky mag­ne­tic­ké od­ní­ma­tel­né klá­ves­ni­ci plné ve­li­kos­ti má model PZ13 dvojí vy­u­ži­tí – jako tablet nebo no­te­book. 70Wh ba­te­rie s dlou­hou vý­dr­ží, odol­nost proti pra­chu a vodě s cer­ti­fi­ka­cí IP52 a slot na SD karty s MicroSD adap­té­rem – to vše do­hro­ma­dy dělá z to­ho­to za­ří­ze­ní ide­ál­ní volbu pro tvůr­ce, kteří chtě­jí pra­co­vat kde­ko­li.
Asus a Cap­Cut navíc v rámci nové řady no­te­boo­ků Pro­Art uza­vře­ly part­ner­ství, které uži­va­te­lům po­sky­tu­je ex­klu­ziv­ní před­plat­né zdar­ma pro­gra­mu Cap­Cut na šest mě­sí­ců. To jim dává pří­stup k pré­mi­o­vým funk­cím a ti­sí­cům zdro­jů, které jim při­ná­še­jí vý­ho­dy fle­xi­bil­ních úprav, AI ná­stro­jů či da­ta­bá­ze zdro­jů.

AI pro mo­bi­li­tu – ASUS Zen­book S 16 (UM5606)

Pré­mi­o­vý ASUS Zen­book S 16, před­sta­vu­je spo­je­ní umění a tech­no­lo­gie. Jde o ele­gant­ní a lehký no­te­book tenký jen 1,1 cm a lehký 1,5 kg. Na­vzdo­ry štíhlé­mu tělu do­ká­že dodat až 28 W TDP a 50 TOPS z NPU díky pro­ce­so­ru AMD Ryzen AI 9 HX 370. Tomu na­po­má­há i pro­gre­si­vní 3D chla­di­cí sys­tém s od­pa­řo­va­cí ko­mo­rou, který je v takto ten­kém za­ří­ze­ní je­di­neč­ný. Do­ká­že za­jis­tit tiché chla­ze­ní s hluč­nos­tí méně 25 dB. Nová ge­o­me­t­ric­ká mříž­ka nad klá­ves­ni­cí vy­ro­be­ná na CNC stro­jích za­jiš­ťu­je ma­xi­mál­ní prou­dě­ní vzdu­chu a zá­ro­veň ome­zu­je vni­ká­ní pra­chu.
Ce­lo­ko­vo­vé šasi je opat­ře­no vněj­ším víkem z Ce­ra­lu­mi­nia – no­vé­ho ex­klu­ziv­ní­ho ma­te­ri­á­lu, který spo­ju­je krásu ke­ra­mi­ky s pev­nos­tí hli­ní­ku. Ce­ra­lu­mi­num je odol­ný a ve srov­ná­ní s hli­ní­kem je na dotek pří­jem­ně teplý. Za­ří­ze­ní je k dis­po­zi­ci v ele­gant­ní ba­rev­ných va­ri­an­tách Scan­di­na­vi­an White nebo Zu­maia Gray.
Díky vy­so­ce účin­né ba­te­rii s ka­pa­ci­tou 78 Wh a celé řadě ko­nek­to­rů, včet­ně dvou portů USB4, portu USB 3.2 Type-A, HDMI, audio ko­nek­to­ru a čteč­ky pa­mě­ťo­vých SD karet je při­po­je­ní na cestách na­pros­to bez­pro­blé­mo­vé.
Bles­ko­vou ode­zvu za­jiš­ťu­je až 2TB PCIe 4.0 x4 SSD úlo­žiš­tě a až 32 GB LPD­DR5x pa­mě­ti RAM. Po­hl­cu­jí­cí 16­pal­co­vý 3K panel s po­mě­rem stran 16: 10, ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí 120 Hz, rá­meč­ky Na­no­Ed­ge a 90% po­mě­rem ob­ra­zov­ky k tělu na­bí­zí obraz na úrov­ni do­má­cí­ho kina. Díky cer­ti­fi­ka­cím TÜV ga­ran­tu­jí­cí níz­kou hla­di­nu mod­ré­ho svět­la a Flic­ker-Free za­jiš­ťu­je také nej­vyš­ší stupeň ochra­ny zraku.
Zá­slu­hou audio sys­té­mu se šesti re­pro­duk­to­ry, který nemá v tak kom­pakt­ním za­ří­ze­ní ob­do­by, při­ná­ší no­te­book zvuk ve fil­mo­vé kino kva­li­tě. Funk­ce AI Noise Can­ce­lati­on pro vy­lep­še­né kon­fe­renč­ní ho­vo­ry se po­sta­rá o to, aby ho­vo­ry byly čisté a ne­ru­še­né oko­lím. In­fra­čer­ve­ná ka­me­ra Ai­Sen­se s Full HD roz­li­še­ním pod­po­ru­je AI efek­ty, tech­no­lo­gie Dolby Atmos zase na­bí­zí ví­ce­roz­měr­ný zvuk. Díky o 40 % vět­ší­mu touch­pa­du s po­mě­rem stran 16: 10, který pod­po­ru­je in­te­li­gent­ní gesta pro snad­nou na­vi­ga­ci a ovlá­dá­ní, se uži­va­tel­ský kom­fort ještě zvy­šu­je.
Zen­book S 16 na­bí­zí i vy­lep­še­né funk­ce pro och­ra­nu sou­kro­mí. Uvnitř se na­chá­zí bez­peč­nost­ní pro­ce­sor Mic­ro­soft Plu­ton, který vy­tvá­ří ochran­nou hra­ni­ci kolem kri­tic­kých kom­po­nent a chrá­ní je před vněj­ší­mi hroz­ba­mi. In­fra­čer­ve­ná ka­me­ra Ai­Sen­se s Full HD roz­li­še­ním z vněj­ší stra­ny pod­po­ru­je funk­ce Win­dows Hello, adap­tiv­ní za­my­ká­ní, stmí­vá­ní a Win­dows Pass­keys. Uži­va­te­lé se tak mohou při­hla­šo­vat do apli­ka­cí a účtů pouze po­mo­cí ob­li­če­je.

AI pro všech­ny – řada ASUS Vi­vo­book S

ASUS Vi­vo­book S 15 (S5507) je před­vo­jem nové éry ASUS AI PC. Tento 1,47 cm tenký a 1,42 kg lehký 15,6pal­co­vý no­te­book se stal prv­ním Co­pi­lot+ PC, které spo­leč­nost uved­la na trh a které vy­u­ží­vá výkon AI plat­for­my Snap­dra­gon X Elite s hard­wa­ro­vě ak­ce­le­ro­va­ný­mi AI funk­ce­mi a vý­kon­nou ba­te­rií, která po­sky­tu­je až 18 hodin pro práci nebo zá­ba­vu.
Zá­slu­hou to­ho­to vý­kon­né­ho hard­wa­ru in­te­gru­je ASUS Vi­vo­book S 15 vy­spě­lé funk­ce. Win­dows Stu­dio Ef­fects upra­vu­jí osvět­le­ní a na­bí­ze­jí nové kre­a­tiv­ní fil­try pro zlep­še­ní spo­lu­prá­ce při ho­vo­rech. ASUS Ai­Sen­se Ca­me­ra na­bí­zí za­bez­pe­če­ní vy­u­ží­va­jí­cí AI, jež umo­ž­ňuje funk­ci adap­tiv­ní­ho zámku, který se při od­cho­du uži­va­te­le au­to­ma­tic­ky za­mkne a po ná­vra­tu au­to­ma­tic­ky ode­mkne, a také au­to­ma­tic­ké ztma­ve­ní, po­dí­vá-li se uži­va­tel jinam. Ne­chy­bí ani funk­ce Live Cap­ti­ons, která pro­mě­ní ja­ký­ko­li zvuk pro­chá­ze­jí­cí po­čí­ta­čem na an­g­lic­ké ti­tul­ky, a to v re­ál­ném čase na ob­ra­zov­ce ve všech apli­ka­cích kon­zis­tent­ně, nebo funk­ce Co­cre­a­tor, která umo­ž­ňuje uži­va­te­lům pře­mě­nit ná­črt­ky na ho­to­vá umě­lec­ká díla po­mo­cí ja­zy­ka, jímž po­pí­šou, co chtě­jí vy­tvo­řit.
Velký 3K dis­plej ASUS Lu­mi­na OLED s ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí 120 Hz a po­hl­cu­jí­cí zvu­ko­vý sys­tém Dolby Atmos s cer­ti­fi­ka­cí Har­man Kar­don jsou za­sa­ze­ny do pré­mi­o­vé­ho ce­lo­ko­vo­vé­ho těla ten­ké­ho 1,47 cm a leh­ké­ho 1,42 kg. Jed­no­zó­no­vá RGB klá­ves­ni­ce s mož­nos­tí na­sta­ve­ní osvět­le­ní podle ná­la­dy je vy­ba­ve­na spe­ci­ál­ní klá­ve­sou Co­pi­lot pro rych­lou AI asi­s­ten­ci, která zna­me­ná re­vo­lu­ci v práci i zá­ba­vě.
ASUS Vi­vo­book S 15 na­bí­zí také vý­bor­nou ko­nek­ti­vi­tu na ces­tách díky WiFi 7 a mno­ha ko­nek­to­rům, včet­ně dvou plně funkč­ních USB4, dvou USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, čteč­ce MicroSD karet a kom­bi­no­va­né­mu audio ko­nek­to­ru.

Stá­va­jí­cí řada ASUS Vi­vo­book S byla ino­vo­vá­na a vy­ba­ve­na pro­ce­so­rem AMD Ryzen AI 9 HX 370 s cílem po­skyt­nout nej­no­věj­ší AI funk­ce co nej­šir­ší­mu okru­hu zá­kaz­ní­ků. Čtr­nác­ti­pal­co­vý ASUS Vi­vo­book S14 (M5406), 15,6pal­co­vý ASUS Vi­vo­book S 15 (M5506) a šest­nác­ti­pal­co­vý ASUS Vi­vo­book S (M5606) byly ve verzi 2024 pře­pra­co­vá­ny a mají ještě tenčí a lehčí tělo.
Tyto no­te­boo­ky se vedle vý­ji­meč­né mo­bi­li­ty a mi­ni­ma­lis­tic­ké­ho de­sig­nu mohou pochlu­bit i ne­kom­pro­mis­ním vý­ko­nem, který za­jiš­ťu­jí nej­no­věj­ší gra­fi­ka AMD Ra­de­on, až 32 GB pa­mě­ti LPD­DR5X a SSD PCIe 4.0 úlo­žiš­tě s ka­pa­ci­tou až 1 TB. Lepší chla­ze­ní při­ná­ší chla­di­cí tech­no­lo­gie ASUS Ice­Co­ol, která je nyní vy­ba­ve­na dvěma tep­lo­vo­di­vý­mi tru­bi­ce­mi, dvěma ven­ti­lá­to­ry Ice­Bla­de s 97 lo­pat­ka­mi a dvěma vě­t­ra­cí­mi ot­vo­ry.


Mohlo by vás zajímat: