Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Resinová tiskárna DF2 od Raise3D nyní na Abc3D

Autor článku: Redakce   
Úterý, 05 Březen 2024 23:02

Tags: 3D tiskárny | Abc3D | DF2 | DLP | Elvira | Raise3D

DF2 Scene Image-1-2410El­vi­ra uved­la, že na loňském Form­nex­tu ve Frank­fur­tu ohlá­še­ná 3D tis­kár­na DF2 od Rai­se3D je již nyní do­stup­ná také čes­kým a slo­ven­ským zá­kaz­ní­kům na por­tá­le Abc3D. Tis­kár­na je do konce břez­na 2024 k dis­po­zi­ci za za­vá­dě­cí cenu v rámci předob­jed­ná­vek, od dubna pak bude do­stup­ná pro­střed­nic­tvím stan­dard­ních ob­jed­ná­vek. DF2 bude navíc hlav­ním té­ma­tem Dnů ote­vře­ných dveří ve dnech 19. a 21. břez­na 2024 po­řá­da­ných v showro­o­mu El­vi­ry.

DF2 od Rai­se3D byla glo­bál­ně před­sta­ve­na v lis­to­pa­du 2023 jako ře­še­ní za­lo­že­né na tech­no­lo­gii Di­gi­tal Light Prin­ting (DLP). Může se chlu­bit vy­so­kou rych­los­tí a přes­nos­tí tisku, ma­xi­mál­ní kva­li­tou po­vrchů a vy­so­kou mírou spo­leh­li­vos­ti a bez­peč­nos­ti. Vy­u­ží­vá roz­ma­ni­tý výběr vy­so­ce kva­lit­ních prys­ky­řic.

Podle Jana Šmejc­ké­ho, ře­di­te­le El­vi­ry, dis­tri­bu­to­ra tis­ká­ren Rai­se3D na čes­kém a slo­ven­ském trhu, DF2 bez ja­ké­ko­li nad­sáz­ky před­či­la veš­ke­rá oče­ká­vá­ní. DF2 pře­vy­šu­je vše co dosud trh na­bí­zí, a to jak v kva­li­tě tisku, tak zejmé­na způ­so­bem ovlá­dá­ní a au­to­ma­ti­zo­va­ným pří­slu­šen­stvím mycí sta­ni­ce a UV. Řadu kroků a na­sta­ve­ní může uži­va­tel na­sta­vit přímo na tis­kár­ně, aniž by se musel vra­cet k po­čí­ta­či. Ovlá­da­cí dis­plej umožňuje na­pří­klad pro­vést změnu roz­mís­tě­ní nebo du­pli­ka­ci tiš­tě­ných mo­de­lů. To šetří čas, spous­tu času.

Rai­se3D DF2 je kom­plet­ní ře­še­ní resi­no­vé­ho tisku tech­no­lo­gie DLP. Celý řetěz kroků od volby ma­te­ri­á­lu, ná­vr­hu mo­de­lu, ob­slu­hy apod. je op­ti­ma­li­zo­ván pro vý­ro­bu stro­jí­ren­ských pro­to­ty­pů a po­mů­cek, jako jsou pří­prav­ky a upí­ná­ky a pro ma­lo­sé­ri­o­vou vý­ro­bu. K dis­po­zi­ci je škála vý­kon­ných stro­jí­ren­ských resi­nů (prys­ky­řic). Ka­nystry resi­nů jsou vy­ba­ve­né RFID čipem pro au­to­ma­tic­kou de­tek­ci typu resi­nu. To za­jis­tí au­to­ma­ti­za­ci pra­cov­ní­ho po­stu­pu během ce­lé­ho pro­ce­su tisku, mytí a vy­tvr­zo­vá­ní, zjed­no­du­ší se tak ob­slu­ha a eli­mi­nu­jí její možné omyly.

DF2-Left-2410

Ve druhé po­lo­vi­ně břez­na tra­dič­ně po­řá­dá El­vi­ra Dny ote­vře­ných dveří a DF2 bude je­jich ústřed­ním mo­ti­vem. Mimo DF2 budou pre­zen­to­va­vá­ny za pro­vo­zu všech­ny další apli­ka­ce 3D tisku, 3D skenu a tis­ko­vých ma­te­ri­á­lů se za­mě­ře­ním na výkon, na rych­lej­ší pro­to­ty­po­vá­ní a vý­ro­bu fi­nál­ních pro­duk­tů s niž­ší­mi ener­ge­tic­ký­mi ná­kla­dy.

Více o Dnech ote­vře­ných dve­řích na­lez­ne­te na tomto odkazu.
Více o Raise3D DF2 pak zde.


Mohlo by vás zajímat: