Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

DMG MORI představuje novu 3D tiskárnu LASERTEC 30

Autor článku: Redakce   
Pátek, 05 Květen 2023 07:57

Tags: 30 SLM US | 3D tiskárny | DMG Mori | Hardware | LA­SER­TEC

DMG MORI-Lasertec 30-2318DMG MORI roz­šíří své port­fo­lio 3D tis­ká­ren o nový prů­mys­lo­vý stroj LA­SER­TEC 30 SLM US. 3D tis­kár­na byla po­pr­vé před­sta­ve­na na ve­letr­hu RAPID + TCT 2023 v Chi­ca­gu. Tis­kár­na LA­SER­TEC 30 SLM US, která se začne do­dá­vat v pro­sin­ci 2023, se za­mě­řu­je na nej­lep­ší ná­kla­dy na díl ve své třídě a na kom­plex­ní ge­o­me­t­rie v kon­strukč­ním pro­sto­ru 300 x 300 x 300 mm s tloušť­kou vrst­vy 20 až 100 μm.

Adap­tiv­ní ří­ze­ní pa­prsku umožňuje dy­na­mic­ké změny vý­ko­nu la­se­ru, rych­los­ti la­se­ru a pro­fi­lu la­se­ro­vé­ho pa­prsku. Bez­kon­takt­ní po­ta­že­ní zlep­šu­je ne­o­me­ze­nost na­ná­še­ní práš­ku.

DMG MORI re­a­gu­je na ros­tou­cí po­ptáv­ku po adi­tiv­ních tech­no­lo­gi­ích vý­zku­mem a vý­ro­bou pro adi­tiv­ní vý­ro­bu v USA, Ja­pon­sku a Ně­mec­ku. LA­SER­TEC 30 SLM US bude prv­ním vý­rob­kem pro adi­tiv­ní vý­ro­bu, který tyto po­ža­dav­ky splňuje.

DMG MORI roz­ši­řu­je své port­fo­lio o adi­tiv­ní tech­no­lo­gie od roku 2013. Hyb­rid­ní mo­de­ly LA­SER­TEC DED a LA­SER­TEC SLM umožňují vy­so­ce pro­duk­tiv­ní vý­ro­bu adi­tiv­ních ko­vo­vých sou­čás­tí. V ob­las­ti po­ra­den­ství ADI­TIV­NÍ IN­TE­LI­GEN­CE pod­po­ru­je DMG MORI za­čí­na­jí­cí i zku­še­né uži­va­te­le v plném vy­u­ži­tí po­ten­ci­á­lu ko­vo­vé­ho 3D tisku.

Uve­de­ní stro­je LA­SER­TEC 30 SLM US se sho­du­je s rokem 40. vý­ro­čí za­lo­že­ní DMG MORI USA. DMG MORI má v USA 12 po­bo­ček, včet­ně tech­no­lo­gic­kých cen­ter, showro­o­mů a vý­rob­ní­ho zá­vo­du DMG MORI USA v Da­vi­su v Ka­li­for­nii. Nový stroj byl před­sta­ven na ve­letr­hu RAPID + TCT 2023 v Chi­ca­gu.

Více in­for­ma­cí o DMG MORI na­lez­ne­te na dmgmori.com.


 


Mohlo by vás zajímat: