Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Speciální upravené grafické karty ASUS pro tvůrce

Autor článku: ASUS   
Pátek, 21 Duben 2023 11:55

Tags: Asus | GeForce | Grafické karty | Hardware | ProArt | RTX 4070 | RTX 4080 | Tvůrci

ProArt-RTX-4080 2D 2316ASUS před­sta­vil gra­fic­ké karty Pro­Art Ge­For­ce RTX 4080 a 4070 Ti. Obě jsou vy­la­dě­né tak, aby byl je­jich pro­voz co nej­tiš­ší. Ur­če­ny jsou pro pro­fe­si­o­nál­ní vy­u­ži­tí, zejmé­na v kre­a­tiv­ních pro­fe­sích. Je­jich roz­mě­ry jsou navíc upra­ve­ny, aby na­bíd­ly ši­ro­kou kom­pa­ti­bi­li­tu s PC skří­ně­mi.

Prostorově úsporné provedení

Pra­cov­ní pro­stor kre­a­tiv­ní­ho pro­fe­si­o­ná­la často za­hr­nu­je větší množ­ství vy­ba­ve­ní než u hráčů. Na pra­cov­ním stole, který musí po­jmout více mo­ni­to­rů, ovlá­da­cích ploch a ex­ter­ních disků, může být extra velká PC skříň luxus, který si může má­lo­kte­rý tvůr­ce do­vo­lit. ASUS proto na­vr­hl obě gra­fic­ké karty Pro­Art Ge­For­ce RTX 4080 a 4070 Ti s kom­pakt­ním pro­fi­lem. S dél­kou pou­hých 300 mm se v sou­čas­nos­ti jedná o dvě nejmen­ší gra­fic­ké karty řady RTX 40 na trhu. Snad­no se tedy ve­jdou do nej­růz­něj­ších PC skří­ní, a do­kon­ce jsou do­sta­teč­ně malé na to, aby se vešly do vět­ši­ny ob­lí­be­ných šasi for­má­tu mini-ITX.
Zá­sad­ní je také tloušť­ka chla­ze­ní. Za­tím­co hráči často vy­u­ží­va­jí pouze jeden ze slotů PCIe x16, pro­fe­si­o­nál­ní tvůr­ci na­jdou uplat­ně­ní i pro další sloty. Mo­de­ly Pro­Art Ge­For­ce RTX 4080 a 4070 Ti na­bí­ze­jí roz­měr za­bí­ra­jí­cí 2,5 slotu, takže méně pře­ká­ží ostat­ním kom­po­nen­tám, které tvůr­ci po­tře­bu­jí vy­u­ží­vat.

Hlavní funkce

 • Kom­pakt­ní roz­mě­ry za­bí­ra­jí­cí 2,5 slotu na­bí­zí kom­pa­ti­bi­li­tu s celou řadou PC skří­ní.
 • Ven­ti­lá­to­ry Axial-tech jsou vy­ba­ve­ny dvo­ji­tý­mi ku­lič­ko­vý­mi lo­žis­ky s vyšší odol­nos­tí.
 • GPU Tweak III Pro­fi­le Con­nect umožňuje tvůr­cům snad­no op­ti­ma­li­zo­vat výkon sys­té­mu a chla­ze­ní u každé apli­ka­ce.
 • Pod­po­ra ovla­da­čů NVI­DIA Stu­dio za­ru­ču­je ma­xi­mál­ní výkon, vy­so­kou spo­leh­li­vost a ši­ro­kou soft­wa­ro­vou kom­pa­ti­bi­li­tu.
 

Nižší hlučnost a provozní teploty

Gra­fic­ké karty Pro­Art Ge­For­ce RTX 4080 a 4070 na­bí­ze­jí při svých kom­pakt­ních roz­mě­rech pře­svěd­či­vou kom­bi­na­ci chla­di­cích a akus­tic­kých vlast­nos­tí. Je­jich mo­hut­něj­ší pro­tějš­ky z řad ROG Strix a TUF Ga­ming mají mno­hem větší chla­di­če, což je vý­ho­da, pokud máte do­sta­tek pro­sto­ru. Úzké a úspor­né karty Pro­Art to však kom­pen­zu­jí op­ti­ma­li­zo­va­ným pro­fi­lem ven­ti­lá­to­ru, díky němuž na­bí­ze­jí ide­ál­ní vy­vá­že­nost tep­lot a úrov­ní hluč­nos­ti.
V zá­tě­ži je gra­fic­ká karta Pro­Art Ge­For­ce RTX 4080 tichá a díky tech­no­lo­gii 0dB se ven­ti­lá­to­ry při níz­kém za­tí­že­ní zcela za­sta­ví, aby byl pro­voz zcela bez hluku. Tyto vy­ni­ka­jí­cích vlast­nos­ti na­bí­zí karta díky ro­bust­ní­mu ře­še­ní chla­ze­ní. Tro­ji­ce ven­ti­lá­to­rů Axial-tech za­jiš­ťu­je vy­so­ký prů­tok vzdu­chu při nízké hla­di­ně hluku. Velké ven­ti­lač­ní ot­vo­ry po stra­nách krytu usnadňují odvod tepla a roz­měr­ný otvor na ro­bust­ním bac­kpla­te umožňuje při­ro­ze­ný odvod tepla do pri­már­ní dráhy prou­dě­ní vzdu­chu v šasi PC.

Minimalizace rušivých vlivů

Hráči mi­lu­jí mož­nos­ti vi­zu­ál­ní­ho při­způ­so­be­ní, které jim po­sky­tu­jí RGB LED diody, ale ně­kte­ří tvůr­ci se na­o­pak po­tře­bu­jí plně sou­stře­dit, takže se snaží mi­ni­ma­li­zo­vat co­ko­li, co je může rušit. Karty Pro­Art Ge­For­ce RTX 4080 a RTX 4070 Ti jim po­mo­hou udr­žet po­zor­nost díky mi­ni­ma­lis­tic­ké­mu de­sig­nu, jehož pod­sta­tou jsou čisté linie, so­fis­ti­ko­va­né barvy a za­ob­le­né po­vrchy – to vše bez LED diod. Tyto gra­fic­ké karty budou v se­sta­vách tvůr­ců sy­no­ny­mem pro­fe­si­o­na­li­ty. Navíc je lze sla­dit bez pro­blé­mů s eko­sys­té­mem zá­klad­ních desek, mo­ni­to­rů a pe­ri­fer­ních za­ří­ze­ní řady Pro­Art.

ProArt-RTX-4080 image3 2316

Delší životnost

ASUS vy­ba­vil gra­fic­ké karty Pro­Art Ge­For­ce RTX 4080 a 4070 Ti zven­čí i ze­vnitř tak, aby na­bíd­ly delší dobu pro­vo­zu. Dvo­ji­tá ku­lič­ko­vá lo­žis­ka ven­ti­lá­to­rů na­bí­ze­jí vy­ni­ka­jí­cí ži­vot­nost. Obě karty jsou vy­ro­be­ny po­mo­cí tech­no­lo­gie ASUS Auto-Ex­tre­me, což je au­to­ma­ti­zo­va­ný vý­rob­ní pro­ces, který na­sta­vu­je nové stan­dar­dy v oboru tím, že za­jiš­ťu­je veš­ke­ré po­třeb­né pá­je­ní v je­di­ném kroku. Tím se sni­žu­je te­pel­né na­má­há­ní kom­po­nent a ne­po­u­ží­va­jí se silné čis­ti­cí che­mi­ká­lie, což má za ná­sle­dek menší dopad na ži­vot­ní pro­stře­dí, nižší spo­tře­bu ener­gie při vý­ro­bě a cel­ko­vě spo­leh­li­věj­ší pro­dukt.
ASUS tyto gra­fic­ké karty vy­lep­šil úchyt­kou z ne­re­zo­vé oceli, za­tím­co ochran­ný bac­kpla­te a při­ba­le­ný držák gra­fic­ké karty Pro­Art jsou schop­ny je dlou­ho­do­bě udr­žet ve vo­do­rov­né po­lo­ze.

Snadné ovládání díky GPU Tweak III

Ihned po vy­ba­le­ní z kra­bi­ce na­bí­ze­jí karty Pro­Art Ge­For­ce RTX 4080 a RTX 4070 Ti vy­ni­ka­jí­cí rov­no­váhu gra­fic­kým vý­ko­nem, chla­ze­ním a hluč­nos­tí. Mnoho nad­šen­ců si však bude chtít své gra­fic­ké karty vy­la­dit tak, aby co nej­lé­pe vy­ho­vo­va­ly je­jich osob­ním pre­fe­ren­cím. Proto ASUS na­bí­zí apli­ka­ci GPU Tweak III. Tento ná­stroj, vy­tvo­ře­ný na zá­kla­dě dlou­ho­le­té zpět­né vazby od PC ko­mu­ni­ty, umožňuje snad­no pře­tak­to­vat gra­fic­kou kartu, při­způ­so­bit křiv­ky ven­ti­lá­to­rů a sle­do­vat dů­le­ži­té in­for­ma­ce o hard­wa­ru.
Zejmé­na tvůr­ci mohou vy­u­žít funk­ci Pro­fi­le Con­nect v ná­stro­ji GPU Tweak III a ze­fek­tiv­nit tak své work­flow. Tato funk­ce jim umožňuje zadat na­sta­ve­ní pro jed­not­li­vé apli­ka­ce a ne­chat tato na­sta­ve­ní au­to­ma­tic­ky na­číst při spuš­tě­ní vy­bra­né apli­ka­ce. Tento uni­ver­zál­ní ná­stroj jim na­pří­klad umož­ní vy­tvo­řit zá­klad­ní sku­pi­nu na­sta­ve­ní vy­la­dě­nou pro tichý pro­voz a poté na­pl­no vy­u­žít výkon gra­fic­ké karty, jestli­že budou po­tře­bo­vat spus­tit ty nej­ná­roč­něj­ší apli­ka­ce pro kre­a­tiv­ce.

Adobe Creative Cloud na tři měsíce zdarma

Pro­duk­ty Adobe jsou klí­čo­vé pro kre­a­tiv­ní práci v mnoha od­vět­vích. ASUS spo­lu­pra­cu­je se spo­leč­nos­tí Adobe, aby spo­leč­ně vy­lep­ši­li pra­cov­ní po­stu­py po­mo­cí re­no­mo­va­né sady apli­ka­cí a slu­žeb Cre­a­ti­ve Cloud. S ná­ku­pem gra­fic­ké karty Pro­Art Ge­For­ce RTX 4080 nebo 4070 Ti zís­ka­jí zá­kaz­ní­ci ve vy­bra­ných re­gi­o­nech tří­mě­síč­ní před­plat­né služ­by Adobe Cre­a­ti­ve Cloud zdar­ma. Nejen­že zís­ka­jí pří­stup k více než 20 apli­ka­cím, včet­ně Pho­to­sho­pu, Pre­mie­re Pro a After Ef­fects, ale také budou mít k dis­po­zi­ci 100 GB clou­do­vé­ho úlo­žiš­tě. Nákup je snad­ný a uži­va­te­lé mohou před­plat­né Cre­a­ti­ve Cloud uplat­nit na novém nebo stá­va­jí­cím účtu. Úplné in­for­ma­ce o tomto pro­gra­mu na­lez­ne­te zde.

Kompaktní, kreativní a výkonné

Karty Pro­Art Ge­For­ce RTX 4080 a Pro­Art Ge­For­ce RTX 4070 Ti vy­ni­ka­jí pro­pra­co­va­ným a ne­ná­pad­ným de­signem, ši­ro­kou kom­pa­ti­bi­li­tou s PC skří­ně­mi a ti­chým kaž­do­den­ním pro­vo­zem. Do­ká­žou na­bíd­nout gra­fic­ký výkon nové ge­ne­ra­ce v pro­ve­de­ní, které je na­vr­že­no pře­de­vším pro po­tře­by sou­čas­ných pro­fe­si­o­nál­ních tvůr­ců.

Technické parametry

ASUS ProArt GeForce RTX 4080 OC Edition

ASUS ProArt GeForce RTX 4080

 • NVIDIA GeForce RTX 4080

 • CUDA jádra: 9 728

 • Režim OC: 2 625 MHz

 • Výchozí režim: 2 595 MHz

 • 16 GB GDDR6X

 • Rozhraní PCIe: 4.0

 • 1 x nativní HDMI 2.1

 • 3 x nativní DisplayPort 1.4a

 • NVIDIA GeForce RTX 4080

 • CUDA jádra: 9 728

 • Režim OC: 2 535 MHz

 • Výchozí režim: 2 505 MHz

 • 16 GB GDDR6X

 • Rozhraní PCIe: 4.0

 • 1 x nativní HDMI 2.1

 • 3 x nativní DisplayPort 1.4a

ASUS ProArt GeForce RTX 4070 Ti OC Edition

ASUS ProArt GeForce RTX 4070 Ti

 • NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

 • CUDA jádra: 7 680

 • Taktování v režimu OC: 2760 MHz

 • Výchozí režim Boost Clock: 2730 MHz

 • 12 GB GDDR6X

 • Rozhraní PCIe: 4.0

 • 1 x nativní HDMI 2.1

 • 3 x nativní DisplayPort 1.4a

 • NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

 • CUDA jádra: 7 680

 • Taktování v režimu OC: 2640 MHz

 • Výchozí režim Boost Clock: 2610 MHz

 • 12 GB GDDR6X

 • Rozhraní PCIe: 4.0

 • 1 x nativní HDMI 2.1

 • 3 x nativní DisplayPort 1.4a
Mohlo by vás zajímat: