Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HTC VIVE XR Elite dorazil na pulty obchodů

Autor článku: HTC VIVE   
Pondělí, 05 Červen 2023 15:59

Tags: Alza | Hardware | Headset | HTC Vive | VR brýle | XR Elite

VIVE-XR-Elite-above-2323HTC VIVE 1. červ­na in­for­mo­va­la, že nej­no­věj­ší pří­růs­tek do port­fo­lia špič­ko­vých VR he­ad­se­tů HTC VIVE XR Elite s 4K roz­li­še­ním a ino­va­tiv­ní mo­du­lár­ní kon­struk­cí do­ra­zil na český trh. No­vin­ku lze po­u­ží­vat nejen jako sa­mo­stat­ný he­ad­set, ale také ve formě le­houč­kých VR brýlí, které lze pro­po­jit s PC i kom­pa­ti­bil­ní­mi smart­pho­ny. Ocení ji tak ná­roč­ní PCVR uži­va­te­lé i ti, kteří hle­da­jí roz­ptý­le­ní na cestách.

Sa­mo­zřej­mos­tí je přes­né 6DoF sle­do­vá­ní po­hy­bu v pro­sto­ru, při­ba­le­ných ovla­da­čů i sa­mot­ných rukou uži­va­te­le. He­ad­set se navíc ne­o­me­zu­je pouze na VR a při­dá­vá i MR (smí­še­nou re­a­li­tu), která pro­střed­nic­tvím pre­ciz­ní ba­rev­né prů­hle­do­vé ka­me­ry do­ká­že kom­bi­no­vat vir­tu­ál­ní svět s tím sku­teč­ným.

Cena a dostupnost

HTC VIVE XR Elite mohou zá­kaz­ní­ci zís­kat na vive.​com, v ob­cho­dě Alza.​cz a u vy­bra­ných part­ne­rů za cenu 34 990 Kč.

Jedinečná všestrannost a ergonomie

VIVE XR Elite se pyšní pro­pra­co­va­ným mo­du­lár­ním de­signem, který na­bí­zí špič­ko­vé po­hod­lí a uni­kát­ní mož­nost pře­stav­by na ex­trém­ně mo­bil­ní le­houč­ké brýle. Stačí jed­no­du­še sejmout ba­te­rii a na­sa­dit pro­dlou­že­ní nožek s týl­ní­mi opěr­ka­mi. Pro na­pá­je­ní pak lze vy­u­žít power­ban­ku, či ja­ký­ko­li USB zdroj skrze USB­‑C ko­nek­tor ukry­tý v pravé no­žič­ce. Uži­va­tel si tak sám kdy­ko­li roz­hod­ne, která z kon­fi­gu­ra­cí bude nej­lé­pe vy­ho­vo­vat ak­tu­ál­ní si­tu­a­ci – doma, v kan­ce­lá­ři, nebo třeba v le­ta­dle.

VIVE-XR-Elite-landscape-2323

V kom­plet­ní se­sta­vě s na­sa­ze­nou ba­te­rií ne­ne­chá VIVE XR Elite na po­chy­bách mi­lov­ní­ky špič­ko­vé­ho PCVR ani uži­va­te­le ne­zá­vis­lých he­ad­se­tů. Ti se mohou těšit na 110 FOV, 4K roz­li­še­ní a ob­no­vo­va­cí frek­ven­ci 90 Hz. Vý­rob­ce pa­ma­to­val sa­mo­zřej­mě i na kom­fort a er­go­no­mii. Celý he­ad­set váží v kom­plet­ní kon­fi­gu­ra­ci 625 g a v re­ži­mu VR brýlí pou­hých 240 g. Díky vy­vá­že­ní ne­na­má­há krční sval­stvo a ne­chy­bí mu kromě ply­nu­lé­ho na­sta­ve­ní IPD ani di­optric­ké ko­rek­ce. Ostrý obraz ve vir­tu­ál­ní i smí­še­né re­a­li­tě si tak s ma­xi­mál­ním po­hod­lím a bez di­optric­kých brýlí vy­chut­ná každý.

Precizní tracking a hodiny provozu

Pro přes­né sle­do­vá­ní po­hy­bu v pro­sto­ru je no­vin­ka vy­ba­ve­na 4 ši­ro­ko­úh­lý­mi ka­me­ra­mi, které doplňuje sen­zor vzdá­le­nos­ti a ba­rev­ná ka­me­ra pro re­a­lis­tic­ký MR prů­hled. Pod­stat­ný be­ne­fit HTC VIVE XR Elite před­sta­vu­je i pro­myš­le­ný sys­tém na­pá­je­ní umožňující vy­mě­nit ba­te­rii za běhu. Ta se chlu­bí 2h vý­dr­ží při plném XR vy­u­ži­tí, rych­lým 30W do­bí­je­ním a pod­po­rou Power De­li­ve­ry. Již nikdy se tak uži­va­te­li ne­sta­ne, že by mu ba­te­rie ne­sta­či­la.

O systému virtuální reality HTC Vive

HTC Vive je první kom­plex­ní sys­tém vir­tu­ál­ní re­a­li­ty vy­vi­nu­tý ve spo­lu­prá­ci firem HTC a Valve, který je od zá­kla­du de­signo­ván pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu v po­ko­jo­vém mě­řít­ku (room­‑scale VR). Umož­nil tak roz­voj VR tech­no­lo­gie do po­do­by, v jaké ji známe dnes. Nové mo­de­ly HTC VIVE Pro 2, VIVE Focus 3 a VIVE Flow, které na prů­kop­nic­ký he­ad­set na­va­zu­jí tak uži­va­te­le po­hl­tí vi­zu­ál­ně, fy­zic­ky i emo­ci­o­nál­ně, ať už se jedná o ná­roč­né hráče či pro­fe­si­o­ná­ly.
Více informací na www.htcvive.com.


Mohlo by vás zajímat: