Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Solidscape představil voskovou 3D tiskárnu Muse

Autor článku: Redakce   
Pátek, 09 Červen 2023 11:14

Tags: 3D tiskárny | Klenotnictví | Prodways | Solidscape | Šperky | Stratasys | vosk | Zubařství

Solidscape-Muse-2323Firmu So­lid­sca­pe kou­pil před asi pěti lety fran­couz­ský vý­rob­ce 3D tis­ká­ren Pro­dwa­ys od Stra­ta­sy­su. Nyní tento prů­kop­ník vos­ko­vé­ho 3D tisku pod novým ma­ji­te­lem vy­dá­vá vos­ko­vou 3D tis­kár­nu Muse. Sys­tém s cenou pod 15 000 do­la­rů má zpří­stup­nit tech­no­lo­gii, která se stala ide­ál­ní pro in­ves­tič­ní od­lé­vá­ní zub­ních a šper­kař­ských dílů. Jedná se o dů­le­ži­tý krok jak pro So­lid­sca­pe, tak pro trh 3D tisku šper­ků a den­tál­ních vý­rob­ků.

Muse vy­u­ží­vá po­dob­nou tech­no­lo­gii trys­ká­ní vosku, jakou za­ve­dl So­lid­sca­pe, a do­sa­hu­je tak tloušť­ky vrst­vy 25,4 mi­k­ro­nu. Tavné pod­pě­ry umožňují díly snad­no do­da­teč­ně zpra­co­vá­vat bez po­moc­ných ná­stro­jů. Díky ma­lé­mu sta­veb­ní­mu ob­je­mu 76,2 × 76,2 × 47,7 mm je ide­ál­ní pro menší kan­ce­lá­ře a stu­dia a do­ká­že vy­tisk­nout čtyři mo­de­ly na­jed­nou. Je prý také po­ma­lej­ší a menší než draž­ší stro­je So­lid­sca­pe. Mezi další vlast­nos­ti patří jed­no­du­ché gra­fic­ké roz­hra­ní a při­po­je­ní ke clou­du, při­čemž soft­ware Mo­delWorks do­ká­že au­to­ma­tic­ky při­pra­vo­vat CAD sou­bo­ry pro 3D tisk a ge­ne­ro­vat pod­půr­né struk­tu­ry.

Na vý­zku­mu, vý­vo­ji a tes­to­vá­ní Muse se po­dí­le­li part­ne­ři a kle­not­ní­ci. Je­jich nej­dů­le­ži­těj­ší přání byla za­pra­co­vá­na a vý­sled­kem je nej­lep­ší stroj pro za­káz­ko­vé kle­not­ní­ky. Spo­leč­ným té­ma­tem zpět­né vazby byla pří­stup­nost. Cílem je před­sta­vit vos­ko­vý 3D tisk men­ším zá­kaz­ní­kům, kteří ne­po­tře­bu­jí výkon vět­ších stro­jů. S cenou 15 000 do­la­rů (aktuálně cca 330 000 Kč) může být také pře­svěd­či­vým vstup­ním bodem pro za­ve­de­ní vos­ko­vé­ho tisku ve firmě, kde se uži­va­te­lé mu­se­li dříve spo­lé­hat na ex­ter­ní la­bo­ra­to­ře.

Od­vět­ví 3D tisku v zub­ním lé­kař­ství se vy­ví­jí smě­rem ke stále vět­ší­mu počtu ře­še­ní u křes­la. To zna­me­ná, že pa­ci­en­ti si mohou ne­chat vy­tvo­řit ko­run­ky a na­ko­nec i rov­nát­ka přímo v or­di­na­ci. Trh se šper­ky sle­du­je po­dob­ný trend v tom smys­lu, že šper­ka­ři mohou zís­kat stále do­stup­něj­ší 3D tis­kár­ny pro vý­ro­bu vý­rob­ků přímo in­ter­ně. Pro oba sek­to­ry sa­mo­zřej­mě platí, že ve střed­ně­do­bém ho­ri­zon­tu zů­sta­nou la­bo­ra­to­ře hlav­ní­mi uži­va­te­li adi­tiv­ní vý­ro­by, ale ře­še­ní jako Muse a levní kon­ku­ren­ti, zejmé­na pro šper­ky, budou hnací silou změny.


Mohlo by vás zajímat: