Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nejnovější pracovní stanice Lenovo posouvají limity

Autor článku: Lenovo   
Čtvrtek, 18 Květen 2023 23:36

Tags: Hardware | Intel | Lenovo | Nvidia | Pracovní stanice | ThinkPad | Think­Sta­ti­on

ThinkStation P3 Ultra Finance-2320Le­no­vo před­sta­vi­lo nej­no­věj­ší mo­de­ly ISV cer­ti­fi­ko­va­ných pra­cov­ních sta­nic z řady Think­Stati­on a Think­Pad na­vr­že­ných tak, aby po­sky­to­va­ly vy­so­kou úroveň vý­ko­nu po­třeb­né­ho pro pro­voz nej­ná­roč­něj­ší­ho soft­wa­ru. Pra­cov­ní sta­ni­ce Le­no­vo (tzv. work­sta­ti­ons) jsou na­vr­že­ny tak, aby po­sou­va­ly hra­ni­ce vý­ko­nu, po­moh­ly uži­va­te­lům roz­vi­nout svůj po­ten­ci­ál a zá­ro­veň zů­sta­ly spo­leh­li­vé, vždy k dis­po­zi­ci a kon­fi­gu­ro­va­tel­né dle po­třeb v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích.

Kon­co­ví uži­va­te­lé si mohou na­kon­fi­gu­ro­vat svou pra­cov­ní sta­ni­ci na míru s vy­u­ži­tím nej­mo­der­něj­ších kom­po­nent, jako jsou pro­ce­so­ry Intel Core 13. ge­ne­ra­ce či pro­fe­si­o­nál­ní gra­fic­ké karty řady Nvi­dia RTX. Pra­cov­ní sta­ni­ce Le­no­vo zá­ro­veň pod­po­ru­jí nej­no­věj­ší ope­rač­ní sys­témy včet­ně Win­dows 11 a Linux.

Stol­ní pra­cov­ní sta­ni­ce řady Think­Stati­on P3 po­sky­tu­jí vše, co uži­va­te­lé po­tře­bu­jí, bez nut­nos­ti dělat ja­ké­ko­liv kom­pro­mi­sy. Zcela nové pro­ve­de­ní typu Tower, vy­tvo­ře­né pro kri­tic­kou pra­cov­ní zátěž, je ide­ál­ním ře­še­ním pro de­sig­né­ry, in­že­ný­ry a stu­den­ty, kteří hle­da­jí vhod­ný poměr ceny avý­ko­nu, fle­xi­bi­li­tu a roz­ši­ři­tel­nost v ob­las­ti vý­po­čet­ní­ho vý­ko­nu. Pra­cov­ní sta­ni­ce Think­Stati­on P3 Tower pod­po­ru­je díky svému roz­ší­ře­né­mu šasi větší na­pá­je­cí zdro­je až do 1100 W pro zvlád­nu­tí ná­roč­něj­ších kon­fi­gu­ra­cí a při­ná­ší více mož­nos­tí kon­fi­gu­ra­ce úlo­žiš­tě s ka­pa­ci­tou až 26 TB pro da­to­vě ná­roč­né apli­ka­ce. Workstati­on Think­Stati­on P3 Ultra ve svém pro­sto­ro­vě úspor­ném šasi s ob­je­mem men­ším než 4 litry při­ná­ší mi­mo­řád­nou sílu a výkon. Kom­pakt­ní pra­cov­ní sta­ni­ce P3 Ultra je na­vr­že­na tak, aby zvlád­la ná­roč­né úlohy a snad­no se při­způ­so­bi­la mě­ní­cím se hyb­rid­ním pra­cov­ním pro­sto­rům. Think­Stati­on P3 Tiny je na­vr­že­na pro na­sa­ze­ní v mís­tech, kam se jiné pra­cov­ní sta­ni­ce ne­do­sta­nou. Díky šasi o ob­je­mu 1 litr se P3 Tiny vejde prak­tic­ky kam­ko­liv.

Mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce Think­Pad jsou sy­no­ny­mem vý­ko­nu, pré­mi­o­vé­ho de­sig­nu a odol­nos­ti. Nej­no­věj­ší mo­de­ly z řady Think­Pad P při­ná­ší ino­va­ce za­mě­ře­né na uži­va­te­le a jsou na­vr­že­né pro hyb­rid­ní práci, pod­po­ru­jí po­zi­tiv­ní zku­še­nost za­měst­nan­ců a zá­ro­veň po­sky­tu­jí vy­so­kou úroveň vý­ko­nu, což umožňuje uži­va­te­lům zvlád­nout více práce v kan­ce­lá­ři i na cestách. Čtvr­tá ge­ne­ra­ce Think­Pad P14s i a druhá ge­ne­ra­ce Think­Pad P16s i po­tě­ší pro­fe­si­o­ná­ly, pe­da­go­gy a stu­den­ty, kteří hle­da­jí ide­ál­ní kom­bi­na­ci vý­ko­nu za do­stup­nou cenu, aniž by byla ohro­že­na bez­peč­nost a odol­nost je­jich za­ří­ze­ní. Workstati­on Think­Pad P16v i je na­vr­žen tak, aby pře­kle­nul roz­díl mezi zá­klad­ní­mi a špič­ko­vý­mi pra­cov­ní­mi sta­ni­ce­mi. Je vy­tvo­řen pro tvůr­ce, kteří od svých lap­to­pů vy­ža­du­jí více vý­ko­nu pro snad­nou práci s ná­roč­ný­mi apli­ka­ce­mi s ape­lem na mul­ti­tasking. Tato pra­cov­ní sta­ni­ce je vy­ba­ve­na pro­ce­so­ry Intel Core řady H, po­kro­či­lou gra­fi­kou a nej­no­věj­ší­mi bez­peč­nost­ní­mi funk­ce­mi pro ochra­nu cen­ných dat a uži­va­tel­ské iden­ti­ty na cestách. Ex­trém­ní úroveň vý­ko­nu při­ná­ší mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce Think­Pad P16 2. ge­ne­ra­ceThink­Pad P1 6. ge­ne­ra­ce, které umožňují uži­va­te­lům pro­vá­dět slo­ži­té pra­cov­ní po­stu­py jako je ren­de­ring ve vy­so­kém roz­li­še­ní či práci se špič­ko­vým VR i mimo kan­ce­lář. Think­Pad P16 Gen 2 se za­mě­řu­je na hrubý výkon a díky mo­bil­ním CPU nej­vyš­ší třídy se blíží vý­ko­nu stol­ních pra­cov­ních sta­nic. Zá­ro­veň při­ná­ší mo­bil­ní pro­fe­si­o­nál­ní gra­fic­ké karty Nvi­dia RTX a vůbec nej­vyš­ší ka­pa­ci­tu pa­mě­ti – až 192 GB – do­stup­nou v mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ci. Šestá ge­ne­ra­ce Think­Pad P1 se za­mě­řu­je na špič­ko­vý výkon v ten­kém a leh­kém pro­ve­de­ní bez kom­pro­mi­sů v ob­las­ti vý­ko­nu nebo odol­nos­ti.

Nová de­fi­ni­ce vše­stran­nos­ti stol­ních pra­cov­ních sta­nic: Le­no­vo Think­Stati­on P3 Tower, P3 Ultra, a P3 Tiny

ThinkStation P3 Tower-2320
ThinkStation P3 Tower

Nová ge­ne­ra­ce stol­ních pra­cov­ních sta­nic Le­no­vo při­ná­ší nej­vý­kon­něj­ší na­bíd­ku pra­cov­ních sta­nic zá­klad­ní úrov­ně a na­bí­zí různé mož­nos­ti ve­li­kos­ti a pro­ve­de­ní šasi, které lze šká­lo­vat podle po­třeb růz­ných oborů, hyb­rid­ních pra­cov­ních pro­stor i pra­cov­ních po­stu­pů. Uži­va­te­lé v ob­las­ti stro­jí­ren­ství a ar­chi­tek­tu­ry, fi­nan­cí, vyš­ší­ho vzdě­lá­vá­ní a lé­kař­ských apli­ka­cí si mohou nové mo­de­ly Think­Stati­on P3 při­způ­so­bit podle svých po­třeb.

  • Think­Sta­ti­on P3 Tower: Vy­zkou­šej­te výkon a roz­ši­ři­tel­nost pra­cov­ní sta­ni­ce typu Tower za do­stup­nou cenu, včet­ně pro­ce­so­rů Intel Core 13. ge­ne­ra­ce a pod­po­ry gra­fi­ky až Nvi­dia RTX A5500 a zvlád­ně­te kri­tic­ky dů­le­ži­té úkoly se spo­leh­li­vos­tí, vý­ko­nem a mož­nost­mi roz­ší­ře­ní vy­ža­do­va­ný­mi na­příč růz­ný­mi prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi. P3 Tower pod­po­ru­je až 128GB DDR5 pa­mě­ti a cel­kem šest úlož­ných disků a dis­po­nu­je čtyř­mi roz­ši­řu­jí­cí­mi PCIe sloty a až 1100W na­pá­je­ním.
  • Think­Sta­ti­on P3 Ultra: Pra­cov­ní sta­ni­ce s vý­ji­meč­nou úrov­ní vý­ko­nu v šasi men­ším než 4 litry je ide­ál­ní pro ná­roč­né pra­cov­ní po­stu­py v hyb­rid­ních, od­leh­lých nebo hůře do­stup­ných mís­tech. Chyt­rý kom­pakt­ní de­sign ob­sa­hu­je až gra­fi­ku Nvi­dia RTX A5500 a vo­li­tel­ný BMC (base­bo­ard ma­nage­ment con­t­roller), který bude uve­den na trh poz­dě­ji v tomto roce a umožňuje po­kro­či­lé vzdá­le­né mo­ni­to­ro­vá­ní a sprá­vu sys­té­mů.
  • Think­Sta­ti­on P3 Tiny: Ve­li­kost šasi typu Tiny je na­vr­že­na tak, aby se dalo za­ří­ze­ní Le­no­vo umís­tit i tam, kam ostat­ní ne­mo­hou. Nový P3 Tiny je s pou­hým 1li­t­ro­vým ob­je­mem malý, ale silný. Díky vše­stran­né řadě mož­nos­tí mon­tá­že, ISV cer­ti­fi­ka­cím a gra­fi­ce až Nvi­dia T1000, která pod­po­ru­je až 6 dis­plejů, do­ká­že Think­Sta­ti­on P3 Tiny pod­po­řit ar­chi­tek­ty, in­že­ný­ry, fi­nanč­ní ana­ly­ti­ky, zdra­vot­ní­ky a pe­da­go­gy kon­cep­tu STEM v je­jich práci prak­tic­ky kde­ko­liv.

Řada Think­Pad P umožňuje mo­bil­ním tvůr­cům uží­vat si svo­bo­dy

ThinkPad P16 Gen 2-P1 Gen 6-P16v i Gen 1-2320
        ThinkPad P16 Gen 2                             ThinkPad P1 Gen 6                   ThinkPad P16v i Gen 1

Adap­ta­bil­ní a ví­ce­ú­če­lo­vé mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce ne­mu­sí dělat kom­pro­mi­sy ve vý­ko­nu, což do­ka­zu­je nová řada Think­Pad P, která po­sky­tu­je cer­ti­fi­ko­va­ná ISV ře­še­ní v růz­ných ce­no­vých hla­di­nách.
Kromě toho, spolu se zbyt­kem port­fo­lia řady Think­Pad před­sta­ve­ným na za­čát­ku le­toš­ní­ho roku, zvy­šu­jí nej­no­věj­ší mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce podíl po­u­ži­tých recyklo­va­ných ma­te­ri­á­lů a PCC plas­tů ve vy­bra­ných kom­po­nen­tech. Tato stra­te­gie je v sou­la­du se za­mě­ře­ním spo­leč­nos­ti Le­no­vo na pod­po­ru obě­ho­vé­ho hos­po­dář­ství a cílem spo­leč­nos­ti Le­no­vo in­te­gro­vat do roku 2025 recyklo­va­ný ma­te­ri­ál do všech svých pro­duk­tů z ob­las­ti osob­ních po­čí­ta­čů.

  • Think­Pad P16 Gen 2: Nej­vý­kon­něj­ší 16­pal­co­vá mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce Le­no­vo je na­vr­že­na pro uži­va­te­le, kteří po­tře­bu­jí nej­vyš­ší úroveň vý­ko­nu na cestách. Nej­no­věj­ší Think­Pad P16 2. ge­ne­ra­ce při­ná­ší až pro­ce­so­ry Intel Core řady HX 13. ge­ne­ra­ce s pro­fe­si­o­nál­ní gra­fi­kou až Nvi­dia RTX 5000 Ada Ge­ne­rati­on pro mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce, které na­bí­zí pře­lo­mo­vý výkon, rych­lost a účin­nost. Úlo­žiš­tě PCIe 5. ge­ne­ra­ce na­bí­zí skvě­lé mož­nos­ti úlo­žiš­tě, pod­po­ru I/O sup­port a paměť až 192 GB DDR5 za­jis­tí, že ani ty nej­slo­ži­těj­ší da­to­vé vstu­py ne­bu­dou pře­káž­kou.
  • Think­Pad P1 Gen 6: Výkon, mo­bi­li­ta a ul­tra­leh­ký ele­gant­ní de­sign s váhou pou­hých 1,78 kg ztě­lesňují Think­Pad P1. Ten je ide­ál­ní pro tvůr­ce ob­sa­hu a na­bi­tý ino­va­tiv­ní­mi funk­ce­mi včet­ně vy­lep­še­né­ho sys­té­mu chla­ze­ní. Think­Pad P1 může být na­kon­fi­gu­ro­ván s novým 16­pal­co­vým OLED do­ty­ko­vým dis­ple­jem s 5Mpx ka­me­rou nebo dis­ple­jem s níz­kým vy­za­řo­vá­ním škod­li­vé­ho mod­ré­ho svět­la pro sní­že­ní na­má­há­ní očí. To­vár­ní ka­lib­ra­ce barev po­sky­tu­je ostrý čistý obraz a vy­ni­ka­jí­cí mo­bi­li­ta je vy­lep­še­na po­mo­cí při­po­je­ní WiFi-6E a vo­li­tel­ným při­po­je­ním 4G LTE pro udr­že­ní ko­nek­ti­vi­ty ve vzdá­le­něj­ších lo­ka­li­tách. Vy­so­ce vý­kon­nou gra­fi­ku za­jis­tí gra­fic­ká karta až Nvi­dia RTX 5000 Ada Ge­ne­rati­on pro mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce nebo Nvi­dia Ge­For­ce RTX 4090.
  • Think­Pad P16v i Gen 1: Je na­vr­žen tak, aby sní­žil roz­díl v hod­no­tě mezi zá­klad­ní­mi a špič­ko­vý­mi pra­cov­ní­mi sta­ni­ce­mi. Nový P16v zvlá­dá vel­kou a kom­plex­ní pra­cov­ní zátěž díky pro­ce­so­rům Intel Core řady H 13. ge­ne­ra­ce, gra­fic­ké kartě až Nvi­dia RTX 2000 Ada Ge­ne­rati­on pro mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce a du­ál­ní­mu te­pel­né­mu vý­stu­pu, který zlep­šu­je chla­ze­ní a umožňuje uži­va­te­lům plně vy­u­ží­vat ná­roč­né a apli­ka­ce pro mul­ti­tasking.
  • Think­Pad P14s i Gen 4 a P16s i Gen 2: Tyto 14­pal­co­vé a 16­pal­co­vé mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce Le­no­vo s nejdel­ší vý­dr­ží na ba­te­rii5 jsou na­vr­že­ny pro vy­so­kou pro­duk­ti­vi­tu a spo­lu­prá­ci ve vzdá­le­ných a hyb­rid­ních pra­cov­ních pro­stře­dích s ně­ko­li­ka mož­nost­mi zob­ra­ze­ní včet­ně OLED dis­ple­je a dis­ple­je s níz­kým vy­za­řo­vá­ním škod­li­vé­ho mod­ré­ho svět­la, vo­li­tel­nou 5Mpx ka­me­rou a gra­fi­kou až Nvi­dia RTX A500 pro mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce.

Le­no­vo také při­ná­ší kom­plex­ní port­fo­lio slu­žeb na pod­po­ru a ochra­nu in­ves­tic do pra­cov­ních sta­nic. Nově před­sta­ve­né pra­cov­ní sta­ni­ce mohou být do­stup­né jako sou­část mo­de­lu Le­no­vo TruS­ca­le De­vi­ce as a Ser­vi­ce (DaaS), který fir­mám na­bí­zí ši­ro­kou škálu ře­še­ní pro di­gi­tál­ní pra­co­viš­tě, fle­xi­bil­ní mož­nos­ti pla­teb a mož­nost snad­no šká­lo­vat IT vy­ba­ve­ní v sou­la­du s vý­vo­jem je­jich ob­chod­ních po­třeb. Vy­lep­še­ní a roz­ší­ře­ní zá­ru­ky až na pět let po­sky­tu­je služ­bu s fixní cenou, která chrá­ní cenné in­ves­ti­ce. Pro další zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty a lepší uži­va­tel­skou zku­še­nost za­měst­nan­ců mohou firmy na­sa­dit Le­no­vo Pre­mier Sup­port Plus. Tato kom­plex­ní sada pod­půr­ných slu­žeb na­bí­zí pří­stup k IT pod­po­ře za­mě­ře­ný na člo­vě­ka a po­sky­tu­je uži­va­te­lům bez­pro­blé­mo­vé po­u­ží­vá­ní a přímý pří­stup k nej­lep­ším tech­ni­kům Le­no­vo.

Pra­cov­ní sta­ni­ce z řad Think­Sta­ti­on a Think­Pad pod­po­ru­jí za­měst­nan­ce v celé řadě oborů jako je vý­zkum, de­sign, stro­jí­ren­ství, fi­nan­ce, média, zá­ba­va, zdra­vot­nic­tví či vzdě­lá­vá­ní.

Nové pra­cov­ní sta­ni­ce budou do­stup­né od květ­na 2023. Pro více in­for­ma­cí o port­fo­liu pra­cov­ních sta­nic Le­no­vo na­vštiv­te strán­ky www.lenovo.com/thinkstations.

 


Mohlo by vás zajímat: