Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový laserový 3D skener Trimble X9

Autor článku: Trimble   
Čtvrtek, 25 Květen 2023 00:16

Tags: 3D skenování | Geospatial | Hardware | Laser | Trimble | Trim­ble X9

TrimbleX9-2321 Trim­ble ozná­mi­la 3D la­se­ro­vý ske­no­va­cí sys­tém Trim­ble X9, nové vše­stran­né ře­še­ní pro sní­má­ní re­a­li­ty pro ge­o­de­ty, sta­veb­ní a in­že­nýr­ské pro­fe­si­o­ná­ly. Sys­tém X9 je po­sta­ven na osvěd­če­ných tech­no­lo­gi­ích la­se­ro­vé­ho ske­no­vá­ní firmy Trim­ble, které jsou na­vr­že­ny tak, aby zvy­šo­va­ly vý­kon­nost ve více pro­stře­dích a zá­ro­veň vy­u­ží­va­ly ino­va­ce, jako je tech­no­lo­gie Trim­ble X-Drive pro au­to­ma­tic­kou ka­lib­ra­ci pří­stro­jů, sa­mo­ni­ve­la­ci pro prů­zkum a la­se­ro­vý uka­za­tel pro ge­o­re­fe­ren­co­vá­ní.

Nový Trim­ble X9 roz­ši­řu­je osvěd­če­ný Trim­ble X7 a při­ná­ší větší dosah, vyšší přes­nost, krat­ší dobu ske­no­vá­ní a vý­ji­meč­nou cit­li­vost, což zlep­šu­je vý­sled­ky ske­no­vá­ní a zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu. Po­kro­či­lé zpra­co­vá­ní a vy­so­ce vý­kon­ný laser zvy­šu­jí cit­li­vost všech skenů, čímž se X9 do­stá­vá na špič­ku v ob­las­ti sní­má­ní ob­tíž­ných tma­vých nebo re­flex­ních po­vrchů. Nová kon­struk­ce cen­t­rál­ní jed­not­ky zlep­šu­je pře­nos sig­ná­lu pro lepší kva­li­tu ske­no­vá­ní. Díky efek­tiv­něj­ším mož­nos­tem sní­má­ní re­a­li­ty roz­ši­řu­je model X9 po­ten­ci­ál­ní mož­nos­ti vy­u­ži­tí pro zá­kaz­ní­ky v ge­o­dé­zii, sta­veb­nic­tví, rop­ném a ply­ná­ren­ském prů­mys­lu, že­lez­nič­ní do­pra­vě, kri­mi­na­lis­ti­ce, mo­ni­to­ro­vá­ní, tu­ne­lo­vá­ní, hor­nic­tví a dal­ších obo­rech.

X9 při­ná­ší vý­raz­nou úspo­ru času díky mi­mo­řád­ně přes­ným a spo­leh­li­vým datům, což umo­ž­ňu­je jisté roz­ho­do­vá­ní v te­ré­nu i v kan­ce­lá­ři díky re­gis­tra­ci v te­ré­nu v rámci Trim­ble Per­specti­ve a Trim­ble Fiel­d­Link a mi­ni­ma­li­zu­je po­tře­bu roz­mís­ťo­vá­ní ter­čí­ků. Au­to­ma­tic­ká ka­lib­ra­ce eli­mi­nu­je po­tře­bu kaž­do­roč­ní ka­lib­ra­ce, což sni­žu­je ná­kla­dy na vlast­nic­tví, ome­zu­je pro­sto­je a vý­raz­ně zvy­šu­je ná­vrat­nost in­ves­tic uži­va­te­lů. Kromě toho je X9 vy­ba­ve­na také sa­mo­ni­ve­la­cí pro prů­zkum s nej­šir­ším roz­sa­hem kom­pen­za­ce v oboru pro rych­lé a snad­né na­sta­ve­ní.

Data Trim­ble X9 lze pře­ná­šet přímo ze soft­wa­ru Trim­ble Per­specti­ve nebo Fiel­d­Link do kan­ce­lář­ské­ho soft­wa­ru Trim­ble, včet­ně 3D ske­no­va­cí­ho soft­wa­ru Trim­ble Re­a­lworks, kan­ce­lář­ské­ho soft­wa­ru Trim­ble Busi­ness Cen­ter, Sket­chU­pu a Tekly, nebo ex­por­to­vat do stan­dard­ních for­má­tů pro tvor­bu vý­stu­pů spe­ci­fic­kých pro danou apli­ka­ci. Eko­sys­tém Trim­ble po­sky­tu­je soft­ware a fle­xi­bi­li­tu pro práci tak, jak pro­fe­si­o­ná­lo­vé v ob­las­ti ske­no­vá­ní chtě­jí, aby mohli do­dá­vat to, co je­jich zá­kaz­ní­ci po­tře­bu­jí.

Dostupnost

Trim­ble X9 je nyní k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím dis­tri­buč­ních part­ne­rů Trim­ble v ob­las­ti ge­o­prosto­ro­vých a sta­veb­ních ře­še­ní.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na geospatial.trimble.com/X9 nebo fieldtech.trimble.com/X9.

Krátké video s přehledem vlastností Trimble X9

 


Mohlo by vás zajímat: