Google překladač: English Deutsch

Advanced Engineering zve na prosincové webináře

Autor článku: Advanced Engineering   

Tags: Advanced Engineering | Altair | EDEM | EXCITE | FEMFAT | OptiStruct | SIMSOLID | Webináře

Altair EDEM-1949Už ve stře­du 4.​prosince 2019 od 16:00 do 17:00 pro­běh­ne webi­nář s ná­zvem Mer­ging Best-In-Class Tech­no­lo­gies for Power­ful Sys­tem Si­mu­lati­on and Ma­te­rial Han­d­ling (tedy Spo­je­ní nej­lep­ších tech­no­lo­gií ve své tří­dě pro vý­kon­nou sys­té­mo­vou si­mu­la­ci a ma­ni­pu­la­ci s ma­te­ri­á­lem). V něm se zá­jem­ci do­zvě­dí více o akvi­zi­ci ná­stro­je EDEM spo­leč­nos­tí Al­tair, nej­mo­der­něj­ší­ho soft­wa­ru vy­u­ží­va­jí­cí­ho vý­po­čet­ní me­to­dy dis­k­rét­ních prv­ků (dis­cre­te ele­ment me­thod - DEM) pro si­mu­la­ci syp­kých ma­te­ri­á­lů, ja­ký­mi jsou tře­ba uhlí, tě­že­ná ruda, půda, gra­nu­lá­ty, pe­le­ty, práš­ky aj.

EDEM umož­ní zkou­mat in­ter­ak­ce mezi ma­te­ri­á­ly a stro­ji. Re­gis­tro­vat se mů­že­te na web.altair.com/edem-intro-webinar.

Magna-FEMFAT-EXCITE-OptiStruct-Crankshaft-1949Hned ná­sle­du­jí­cí den, ve čtvr­tek 5. pro­sin­ce 2019 ve stej­ném ča­se 16:00–17:00 ho­din, je na po­řa­du webi­nář Mul­ti­dis­ci­pli­na­ry Work­flow to As­sess Modal Fa­ti­gue Re­sults of a 4-Cylin­der Crankshaft with Ex­ci­te-Op­ti­st­ruct-FEM­FAT (Mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní pra­cov­ní po­stup pro po­sou­ze­ní vý­sled­ků únavy v mo­dál­ním sta­vu kli­ko­vé­ho hří­de­le čty­řvál­ce s Ex­ci­te-Op­ti­st­ruct-FEM­FAT). V něm bu­dou účast­ní­ci pro­ve­de­ni pro­ce­sem si­mu­la­cí dy­na­mic­kých jevů a je­jich vlivu na úna­vo­vou ži­vot­nost, a to při kom­bi­no­va­ném užití ná­stro­jů z řady Hy­perWorks a Al­tair Part­ner Al­li­an­ce. Re­gis­tra­ce na web.altair.com/2019-magna-workflow-webinar.

Altair SimSolid Renault-1949Webi­nář Achie­ve Fas­ter Time to Mar­ket with Sim­So­lid (Urych­le­te uve­de­ní na trh se Sim­So­li­dem) je při­pra­ven na úte­rý 10. pro­sin­ce 2019 opět od 16:00 do 17:00. Jde o dal­ší ze sé­rie webi­ná­řů k ná­stro­ji Sim­So­lid ur­če­né­ho pro ex­trém­ně rych­lé struk­tu­rál­ní ana­lý­zy. Na webi­ná­ři pro­mlu­ví i An­tho­ny Re­ul­lier, spe­ci­a­lis­ta v obo­ru si­mu­la­cí ze spo­leč­nos­ti Re­nault. Re­gis­tro­vat se mů­že­te na web.altair.com/simsolid_lead_time_reduction_at_renault.
Webináře probíhají v anglickém jazyce.


Mohlo by vás zajímat: