Google překladač: English Deutsch

Aktualizace IdeateApps pro Revit

Autor článku: Ideate Software   

Tags: Aktualizace | Autodesk | IdeateApps | Revit | TabulkyPlány

IdeateApps-1949Ide­a­te Soft­ware, dlou­ho­le­tý člen sítě vý­vo­já­řů Au­to­de­s­ku, při­chá­zí s vy­lep­še­ní­mi v Ide­a­te­Ap­ps, sou­bo­ru doplňko­vých ná­stro­jů pro Revit, zjed­no­du­šu­jí­cích nej­čas­těj­ší úkoly. Vět­ši­na ak­tu­a­li­za­cí se sou­stře­dí na sprá­vu ta­bu­lek a ná­hle­dů, což pa­t­ři­lo k nej­čas­těj­ším po­ža­dav­kům sa­mot­ných uži­va­te­lů. Ak­tu­a­li­za­ce je kom­pa­ti­bil­ní s ver­ze­mi Revit 2017, 2018, 2019 a 2020 a umožňuje v Ide­a­te She­etMa­nage­ru pře­jme­no­vá­ní ná­hle­dů nebo listů, vy­tvá­ře­ní ta­bu­lek podle se­zna­mu vy­bra­ných ná­hle­dů bez funk­ce, vy­svět­li­vek nebo plánů, také lze zvo­lit více ne­při­řa­ze­ných ná­hle­dů a vlo­žit je do no­vé­ho listu, a ty se ná­sled­ně se­řa­dí do okra­jů zá­hla­ví.

Další mož­nos­tí je dáv­ko­vé ko­pí­ro­vá­ní a vklá­dá­ní vy­svět­li­vek a roz­vrhů. V Ide­a­te ViewCre­a­to­ru byla vy­lep­še­na edi­ta­ce názvů. V ná­stro­jích Ide­a­te She­etMa­nager, Ide­a­te ViewCre­a­tor, Ide­a­te Align a Ide­a­te Quick­Se­lect rov­něž na­jde­me vy­lep­še­ní u vy­hle­dá­vá­ní.
Na přehled novinek se můžete podívat i v následujícím videu:


Mohlo by vás zajímat: