Google překladač: English Deutsch

MMD představuje nový monitor Philips 276C8

Autor článku: MMD   

Tags: 276C8 | Hardware | MMD | Móda | Monitory | Philips | Quad HD | USB-C

276C8 00-A2P-global-1949Spo­leč­nost MMD uvádí na trh nový mo­ni­tor Phi­lips Moda 276C8 s mož­nos­tí USB-C při­po­je­ní. Nový 27” Quad HD model je vy­ba­ven všemi funk­ce­mi, které dnes pro­fe­si­o­ná­lo­vé po­tře­bu­jí pro ma­xi­mál­ní efek­ti­vi­tu při práci. Díky sty­lo­vos­ti, USB-C ko­nek­ti­vi­tě a skvě­lé­mu ob­ra­zu na­bí­zí Phi­lips 276C8 ide­ál­ní kom­bi­na­ci de­sig­nu a vý­ko­nu. Phi­lips 276C8 má panel téměř kom­plet­ně bez rá­meč­ku a je osa­zen na Zero Bezel sto­ja­nu, který vy­pa­dá jako pod­sta­vec pro umě­lec­ké dílo. Sto­jan ne­pl­ní jen es­te­tic­kou roli, ale ob­sa­hu­je vše po­třeb­né pro po­ho­dl­nou práci. Bez­rá­meč­ko­vý de­sign je před­ur­čen pro vy­tvá­ře­ní ví­ce­mo­ni­to­ro­vých ře­še­ní.

Díky cel­ko­vé­mu ře­še­ní ten­ké­ho pa­ne­lu (v nej­ten­čím místě má tloušť­ku 6,1 mm) a sty­lo­vé­mu ge­o­me­t­ric­ké­mu pod­stav­ci zís­kal mo­ni­tor oce­ně­ní Red Dot De­sign Award 2018.

276C8 00-A1P-global-1949

Phi­lips 276C8 je vy­ba­ven řadou tech­no­lo­gií pro ma­xi­mál­ní kva­li­tu zob­ra­ze­ní. Zá­kla­dem je Crys­talClear IPS panel s QHD roz­li­še­ním (2560x1440 bodů). Tech­no­lo­gie Ultra Wide-Color na­bí­zí ši­ro­ké spek­trum barev a na­bí­zí re­a­lis­tic­ký obraz. Herní fa­nouš­ci ocení AMD Fre­e­Sync tech­no­lo­gii, která umožňuje ultra rych­lou hru bez tr­há­ní ob­ra­zu. Pro sní­že­ní únavy očí vy­u­ží­vá tech­no­lo­gie jako LowBlue Mode a Ea­sy­Read.
Tenký, vý­kon­ný a uni­ver­zál­ní Phi­lips 276C8 je na trhu do­stup­ný od pro­sin­ce 2019 za do­po­ru­če­nou cenu 9459 Kč (369 euro).
Více in­for­ma­cí o mo­ni­to­rech Phi­lips na www.philips.co.uk/c-m-pc/monitors.


Mohlo by vás zajímat: