Google překladač: English Deutsch

Arnold 6 s podporou akcelerace pomocí GPU Nvidia RTX

Autor článku: NVIDIA   

Tags: Ardnold 6 | Autodesk | GPU | Maya | Nvidia | RTX | Studio

Nvidia Autodesk-1-1950Nej­no­věj­ší verze Maya 2020 a Ar­nold 6 od Au­to­de­s­ku do­stá­va­jí funk­ce ak­ce­le­ro­va­né po­mo­cí RTX, jako in­ter­ak­tiv­ní ren­de­ro­vá­ní v re­ál­ném čase uměl­cům a de­sig­né­rům po celém světě. Na kva­li­tu ob­sa­hu jsou kla­de­ny stále vyšší ná­ro­ky a pro­stor pro re­a­li­za­ci se často zkra­cu­je. Pro vý­tvar­ní­ky, stu­dia i další tvůr­ce je proto dů­le­ži­té pře­hod­no­tit a změ­nit za­ži­té pra­cov­ní po­stu­py. Maya 2020 a Ar­nold 6 mohou vy­u­žít ak­ce­le­ra­cí po­mo­cí GPU. Uži­va­te­lé těch­to apli­ka­cí díky tomu budou mít k dis­po­zi­ci rych­lé a in­ter­ak­tiv­ní pro­stře­dí nutné pro rych­lej­ší ite­ra­ci pro­jek­tů. Zrych­lí tak pro­ces schva­lo­vá­ní a snáze stih­nou za­da­né ter­mí­ny.

Ar­nold 6 nyní může vy­u­žít GPU Nvi­dia RTXRTX Ser­ver během celé pro­duk­ce od se­sta­ve­ní prv­ní­ho ná­hle­du po ren­de­ro­vá­ní ko­neč­ných sním­ků.

Spo­leč­nost Nvi­dia vy­da­la nové ovla­da­če Nvi­dia Stu­dia, které na­bí­ze­jí nej­no­věj­ší op­ti­ma­li­za­ce a pod­po­ru pro kre­a­tiv­ce pře­chá­ze­jí­cí na Maya 2020 a Ar­nold 6.

De­sign pro bu­douc­nost s RTX

GPU Nvi­dia RTX, jako ty, které lze najít např. v PC a pra­cov­ních sta­ni­cích ozna­če­ných RTX Stu­dio nebo Nvi­dia T4 ser­ve­rech, po­há­ně­jí v Maya 2020 a Ar­nold 6 nové funk­ce. Ať už uži­va­te­lé pra­cu­jí na no­te­boo­ku, pra­cov­ní sta­ni­ci, vy­u­ží­va­jí cloud nebo da­to­vé cen­t­rum, Nvi­dia po­sky­tu­je kom­plex­ní sadu ná­stro­jů, které vy­jdou vstříc je­jich stále ros­tou­cím ná­ro­kům.
Au­to­de­sk po­sta­vil Ar­nold GPU na Nvi­dia OptiX fra­mewor­ku, aby mohl na GPU Nvi­dia RTX vy­u­žít RT jádra pro ray tra­cing a Ten­sor jádra pro re­duk­ci šumu. Nvi­dia RTX umožňuje in­ter­ak­tiv­ní ren­de­ro­vá­ní v re­ál­ném čase spo­leč­ně s masiv­ním zrych­le­ním dáv­ko­vé­ho vy­kres­lo­vá­ní a také vy­kres­lo­vá­ní fi­nál­ních framů.
S no­vý­mi ak­tu­a­li­za­ce­mi je ren­de­ro­vá­ní při vy­u­ži­tí GPU Nvi­dia RTX ně­ko­li­ka­ná­sob­ně rych­lej­ší, než ty­pic­ký ren­de­ro­va­cí ser­ver osa­ze­ný dvěma CPU.

Nvidia Autodesk-2-1950

Uměl­ci při vy­u­ži­tí RTX GPU s Ar­nold 6 od Au­to­de­s­ku ocení pře­de­vším novou in­ter­ak­ti­vi­tu a ak­tu­ál­ně ne­do­stiž­né rych­los­ti ren­de­ro­vá­ní. Mezi hlav­ní před­nos­ti patří:

  • Uni­fi­ko­va­ný ren­de­rer, který umožňuje jed­no­du­še pře­pí­nat mezi vy­kres­lo­vá­ním po­mo­cí CPU a GPU.
  • Pod­po­ra pro OSL, Ope­nVDB svaz­ků, on-de­mand na­hrá­vá­ní tex­tur, vět­ši­nu LPE, svě­tel, sha­de­rů a všech­ny ka­me­ry.
  • Nové USD kom­po­nen­ty jako hydra ren­der de­le­ga­te, Ar­nold USD pro­cedu­ral a USD sché­ma­ta a pro­pri­e­ty pro uzly Ar­nol­du, které lze nyní stáh­nout na Gi­tHubu.
  • Řada vy­lep­še­ní vý­ko­nu k do­sa­že­ní vyšší efek­ti­vi­ty, včet­ně rych­lej­ší­ho ohybu sub­di­vi­zí, vy­lep­še­ní Phy­s­i­cal Sky sha­de­ru a die­lek­tric­ké­ho ví­ce­ná­sob­né­ho roz­pty­lu mi­k­ro­fa­ce­tu.

Nvidia Autodesk-3-1950 

S Nvi­dia RTX zís­ká­vá Au­to­de­sk Maya 2020 nové funk­ce ak­ce­le­ro­va­né po­mo­cí GPU, mezi něž patří:

  • Nový de­for­mer Pro­xi­mi­ty Wrap, který na­bíd­ne lepší vy­u­ži­tí pa­mě­ti a znač­ný ná­růst vý­ko­nu v pra­cov­ním pro­ce­su.
  • Vy­lep­še­ní pod­po­ry Smo­o­th Mesh Pre­view, které nyní vy­u­ží­vá méně pa­mě­ti a spouš­tí pre­view na GPU, když je to možné. To je uži­teč­né zejmé­na při práci se za­huš­tě­ný­mi scé­na­mi pl­ný­mi ob­jek­tů, které rych­le za­pl­ní paměť.
  • Au­to­de­sk Ar­nold 6, který je nyní možné vy­u­žít k pro­dukč­ní­mu ren­de­ro­vá­ní na GPU.

Nvi­dia GPU také v Maya 2020 vy­lep­šu­jí schop­nost ca­cho­vá­ní při mo­de­lo­vá­ní, stí­no­vá­ní a ren­de­ro­vá­ní a umožňují rych­lej­ší pro­duk­ci fo­to­re­a­lis­tic­kých vý­sled­ků ve view­por­tu. Ná­stro­je pro se­sta­ve­ní scény a ca­cho­va­cí pro­ce­sy vy­u­ží­va­jí síly GPU Nvi­dia k rych­lé­mu na­hrá­vá­ní pro­stře­dí, cha­rak­te­rů a kom­plex­ních sou­stav při za­cho­vá­ní in­ter­ak­ti­vi­ty.
Nvi­dia RTX Stu­dio no­te­boo­ky, stol­ní PC a pře­nos­né i stol­ní pra­cov­ní sta­ni­ce jsou na­vr­že­ny podle po­ža­dav­ků tvůr­ců po celém světě na výkon a spo­leh­li­vost. Do­sa­hu­jí toho díky peč­li­vě vy­bra­ným hard­wa­ro­vým i soft­wa­ro­vým spe­ci­fi­ka­cím a také nej­no­věj­ším ovla­da­čům Nvi­dia Stu­dio z to­ho­to týdne s op­ti­ma­li­za­ce­mi a pod­po­rou pro Maya, Ar­nold a další apli­ka­ce.
Pro di­gi­tál­ní uměl­ce nebo stu­dia s po­tře­bou pra­co­vat na vět­ších a kom­plex­něj­ších scé­nách nebo vy­ža­du­jí­cí ro­bust­něj­ší za­bez­pe­če­ní, ser­vis, soft­wa­ro­vé cer­ti­fi­ka­ce a mož­nos­ti sprá­vy IT jsou při­pra­ve­ny pra­cov­ní sta­ni­ce Nvi­dia QuadroRTX Ser­ve­ry.
Po­sky­tu­jí hard­ware na pod­ni­ko­vé úrov­ni a sadu soft­ware. Pro vir­tu­a­li­zo­va­nou pro­duk­ci a stu­dio v clou­du je možné vy­u­žít tech­no­lo­gii vir­tu­ál­ních Nvi­dia GPU.
Au­to­de­sk Maya 2020 a Ar­nold 6 roz­ši­řu­jí stále ros­tou se­znam apli­ka­cí pod­po­ru­jí­cích ak­ce­le­ra­ci po­mo­cí RTX, které pro­fe­si­o­ná­lům po­má­ha­jí trans­for­mo­vat pro­fe­si­o­nál­ní pra­cov­ní po­stu­py.


Mohlo by vás zajímat: