Google překladač: English Deutsch

MSC uvádí na trh virtuální testovací jízdy pro software Adams

Autor článku: MSC Software   

Tags: Adams | ADAS | Autonomní vozidla | CAE | Hexagon | MSC Software | Virtuální testovací jízdy | VTD

MSC Town Pedestrian 1-2002Spo­leč­nost MSC Soft­ware (MSC), sou­část di­vi­ze He­xa­gon Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce, ozná­mi­la uve­de­ní vir­tu­ál­ních tes­to­va­cích jízd (VTD) pro si­mu­lač­ní soft­ware Adams, kom­bi­nu­jí­cí špič­ko­vou dy­na­mi­ku vo­zi­del se si­mu­la­ce­mi vir­tu­ál­ních tes­to­va­cích jízd pro urych­le­ní vý­vo­je nové ge­ne­ra­ce po­kro­či­lých asi­s­tenč­ních sys­té­mů pro ři­di­če (ADAS) a bez­peč­ných au­to­nomních vo­zi­del. Osob­ní vo­zi­dla již mohou číst do­prav­ní znač­ky nebo de­te­ko­vat pro­jíž­dě­ný pro­voz, ale tyto funk­ce ADAS 2+ zá­vi­sí na zdo­ko­na­le­né fúzi sen­zo­rů – pro­ce­su slu­čo­vá­ní dat z více sen­zo­rů s vy­so­kou spo­leh­li­vos­tí, aby elek­tro­nic­ké sys­témy mohly při­jí­mat bez­peč­ná roz­hod­nu­tí.

Zá­ro­veň bu­dou­cí au­to­nomní al­go­ritmy ří­ze­ní vy­ža­du­jí re­a­lis­tic­ká tes­to­va­cí data pro vý­zkum a cvič­né mo­de­ly. VTD pro Adams zrych­lu­jí vývoj tím, že si­mu­lu­jí cho­vá­ní dy­na­mic­ky je­dou­cí­ho vo­zi­dla a jeho sen­zo­rů ve slo­ži­tých pro­stře­dích na sil­ni­ci.
Po­mo­cí si­mu­lač­ní­ho soft­wa­ru Adams ově­ři­li vý­rob­ci au­to­mo­bi­lů dy­na­mic­ké mo­de­ly vo­zi­del po­mo­cí sil­nič­ních testů, aby po­ro­zu­mě­li po­hy­bům a ma­ni­pu­la­cím s vo­zi­dlem. Pro­střed­nic­tvím ote­vře­né­ho roz­hra­ní je nyní možné „řídit“ tato vo­zi­dla v si­mu­lo­va­ném pro­stře­dí sil­ni­ce po­sky­to­va­ném plat­for­mou Vir­tu­al Test Drive (VTD).
Více informací na www.mscsoftware.com.


Mohlo by vás zajímat: