Google překladač: English Deutsch

Prototypy PCIe SSD disků 4. generace pod značkou XPG

Autor článku: ADATA Technology   

Tags: 4. generace | CES 2020 | DRAM | Hardware | Komponenty | PCIe | Prototypy | SSD | XPG

PCIe Gen4 benchmark-2003Spo­leč­nost ADATA Tech­no­lo­gy, vý­rob­ce vy­so­ce vý­kon­ných DRAM mo­du­lů a pro­duk­tů vy­u­ží­va­jí­cích NAND Flash, vy­sta­vi­la na ve­letr­hu CES 2020 pro­to­ty­py no­vých PCIe SSD disků čtvr­té ge­ne­ra­ce XPG (Xtre­me Per­for­man­ce Gear). Vý­sta­va spo­leč­nos­ti ADATA pro­bí­há v re­sor­tu Ve­ne­ti­an Las Vegas, Ti­ti­an 2206, od 7. do 10. ledna. Tři pro­to­ty­py SSD disků, známé jako pro­jek­ty Sage, Indigo a Pearl, jasně do­ka­zu­jí od­hod­lá­ní znač­ky XPG na­bíd­nout kom­plet­ní řadu SSD nové ge­ne­ra­ce, které by do­ká­za­ly uspo­ko­jit ná­roč­né po­tře­by i roz­počty růz­ných spo­tře­bi­te­lů a seg­men­tů.

Tyto SSD se vy­zna­ču­jí vy­so­kým vý­ko­nem, kdy do­sa­hu­jí rych­los­ti čtení až 7000 MB za sekun­du a rych­los­ti zá­pi­su až 6000 MB za sekun­du. Pod­po­ru­jí také NVMe 1.4 a nej­no­věj­ší plat­for­mu spo­leč­nos­ti AMD, což z nich děla ide­ál­ní disky pro hráče her, tvůr­ce a 5G apli­ka­ce. Tyto SSD jsou vy­rá­bě­ny po­mo­cí nej­mo­der­něj­ších na­no­li­to­gra­fic­kých tech­no­lo­gií, jež umožňující vy­rá­bět ener­ge­tic­ky účin­něj­ší disky ge­ne­ru­jí­cí méně tepla. Znač­ka XPG se chys­tá svou novou se­sta­vu PCIe SSD disků čtvr­té ge­ne­ra­ce uvést na trh v první po­lo­vi­ně roku 2020.


Mohlo by vás zajímat: