Google překladač: English Deutsch

Voices of Industry – Tomáš Soóky (3Dwiser)

Autor článku: Streamtech.tv   

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | 3Dwiser | 3ntr | EnvisionTEC | Formlabs | Markforget | Tomáš Soóky | Ultimaker | Voices of Industry

VoI Tomas Sooky-2006Po­kra­ču­je­me ve zve­řejňování videí roz­ho­vo­rů se za­jí­ma­vý­mi zá­stup­ci firem vy­sta­vu­jí­cích na Me­zi­ná­rod­ním ve­letr­hu 2019 v Brně. Tato videa vznik­la přímo na našem stán­ku v pavilónu P. Spo­leč­nost 3Dwi­ser se 100% čes­kou vlast­nic­kou struk­tu­rou vznik­la v roce 2014 s cílem na­bíd­nout pro­fe­si­o­nál­ní a spe­ci­a­li­zo­va­né služ­by ná­roč­ným zá­kaz­ní­kům a fir­mám na dy­na­mic­ky se roz­ví­je­jí­cím trhu 3D tech­no­lo­gií. Mezi kli­en­ty 3Dwi­se­ru patří ši­ro­ké spek­trum spo­leč­nos­tí – od de­sig­né­rů a ná­vr­há­řů přes ar­chi­tek­to­nic­ké ate­li­é­ry a kon­strukč­ní týmy až po školy, au­to­mo­bil­ky a vý­rob­ní zá­vo­dy.

3Dwi­ser při­ná­ší pro­fe­si­o­nál­ní ře­še­ní z ob­las­ti adi­tiv­ní vý­ro­by (3D tisku) na míru i těm nej­ná­roč­něj­ším po­ža­dav­kům. Spo­leč­nost na­bí­zí kva­lit­ní a pro­vě­ře­né 3D tis­kár­ny a je­jich pří­slu­šen­ství, 3D ske­ne­ry, spe­ci­a­li­zo­va­ný soft­ware, spo­třeb­ní ma­te­ri­á­ly i pro­fe­si­o­nál­ní služ­by v čele se za­káz­ko­vým 3D tis­kem či ško­le­ní­mi, ser­vi­sem a tech­nic­kou pod­po­rou.
3Dwi­ser, s. r. o., je au­to­ri­zo­va­ným zá­stup­cem zna­ček Ul­ti­ma­ker, For­mlabs, Mark­for­ged (pro Česko, Slo­ven­sko i Ma­ďar­sko), 3ntr, En­vi­si­on­TEC či CraftUnique (pro Česko).
Více o spo­leč­nos­ti se do­zví­te ZDE, video s rozhovorem najdete na www.streamtech.tv.


Mohlo by vás zajímat: