Google překladač: English Deutsch

Profesionální displej BenQ SW321C z řady PhotoVue

Autor článku: BenQ   

Tags: 4K UHD | AQCOLOR | BenQ | Hardware | Monitory | PhotoVue | Profesionální | SW321C

BenQ SW321C lifestyle3-2006Spo­leč­nost BenQ uvádí na trh model BenQ SW321C. 32­pal­co­vý pro­fe­si­o­nál­ní mo­ni­tor ur­če­ný fo­to­gra­fům na­bí­zí 4K UHD roz­li­še­ní a tech­no­lo­gie Paper Color Sync a AQ­CO­LOR. No­vin­ka při­ná­ší roz­li­še­ní 3840 × 2160 pi­xe­lů, jas 250 cd/m², kon­trast­ní poměr 1000 : 1 a pod­po­ru for­má­tů HDR10 a HLG. K pre­ciz­ní­mu zob­ra­ze­ní vy­u­ží­vá spe­ci­ál­ní 10­bi­to­vý IPS panel re­du­ku­jí­cí od­ra­zy svět­la, který spo­leč­ně s Paper Color Sync funk­cí vy­tvá­ří takřka to­tož­ný obraz, jako při tisku na papír. Mo­ni­tor dis­po­nu­je také tech­no­lo­gií AQ­CO­LOR za­ru­ču­jí­cí přes­nost barev, resp. ga­ran­tu­je je­jich in­di­vi­du­ál­ní ka­lib­ra­ci.

BenQ SW321C po­krý­vá 99 % ba­rev­né­ho pro­sto­ru Adobe RGB, 95 % DCI-P3 / Dis­play P3 a 100 % sRGB. Kva­lit­ní re­pro­duk­ce barev je dále pod­po­ře­na vy­u­ži­tím 16­bi­to­vé 3D LUT ta­bul­ky a hod­no­tou Delta E menší než 2. Po­u­ži­tá tech­no­lo­gie BenQ uni­for­mi­ty za­jiš­ťu­je au­ten­tic­ké a kon­zis­tent­ní zob­ra­ze­ní v celé ploše. Ba­rev­ný výkon mo­ni­to­ru pak do­klá­dá pres­tiž­ní cer­ti­fi­ka­ce spo­leč­nos­tí Cal­MAN a Pan­to­ne.
K dis­po­zi­ci je také spe­ci­ál­ní režim BenQ Ga­mu­t­Duo, umožňující zob­ra­zit stej­ný ob­rá­zek ve dvou ba­rev­ných pro­sto­rech nebo Black & White mód. Každý z těch­to a dal­ších re­ži­mů je snad­no do­stup­ný pro­střed­nic­tvím ovla­da­če Hot­key Puck G2. Po­dob­ně jako další mo­de­ly pro­duk­to­vé řady Pho­to­Vue klade BenQ SW321C vy­so­ký důraz i na er­go­no­mii v po­do­bě fle­xi­bil­ní­ho sto­ja­nu a od­ní­ma­tel­né stí­ní­cí clony.
Bo­ha­té mož­nos­ti při­po­je­ní re­pre­zen­tu­jí dva HDMI porty (v2.0), Dis­pla­y­Port (v1.4), čteč­ka karet a USB hub se třemi USB 3.1 ko­nek­to­ry. Vy­so­ko­rych­lost­ní pře­nos dat a audio/video ob­sa­hu skrze je­di­ný kabel, spolu s na­pá­je­ním, za­jiš­ťu­je roz­hra­ní USB-C.
BenQ SW321C Pho­to­Vue bude lo­kál­ně k dis­po­zi­ci v prů­bě­hu břez­na 2020 za do­po­ru­če­nou kon­co­vou cenu 46 990 Kč s DPH v České re­pub­li­ce a 1829 euro s DPH na Slo­ven­sku.
Pro více in­for­ma­cí na­vštiv­te www.​BenQ.​cz.


Mohlo by vás zajímat: