Google překladač: English Deutsch

Nejnovější verze platformy EPLAN

Autor článku: EPLAN   

Tags: dwg | DXF | Eplan | Makra | Platforma | QR kódy | Verze 2.9

Eplan QR-Code EN-2008Od po­lo­vi­ny února je do­stup­ná nová verze plat­for­my EPLAN 2.9. Uži­va­te­lé v ní mohou snad­no vy­tvá­řet QR kódy s hy­per­lin­ko­vý­mi od­ka­zy, které lze ná­sled­ně snad­no otevřít, kde­ko­liv se na­chá­zí­te, a to přímo z mo­bil­ních za­ří­ze­ní. Sprá­va hla­din nyní umo­ž­ňu­je au­to­ma­tic­ké ulo­že­ní všech změn, a ještě více usnadňuje im­ple­men­ta­ci pod­ni­ko­vých stan­dar­dů. Hro­mad­ná edi­ta­ce pro­jek­to­vých dat s vy­u­ži­tím roz­ší­ře­ných na­vi­gá­to­rů tak do­vo­lu­je rych­lej­ší do­kon­če­ní pro­jek­tů. A pokud jde o stan­dar­di­za­ci, nová verze umožňuje snad­ně­ji znovu vy­u­ží­vat již ho­to­vá makra.​QR. Vy­tvá­řet QR kódy v plat­for­mě EPLAN, verze 2.9, je snad­né.

Uži­va­te­lé do nich mohou ve své do­ku­men­ta­ci uklá­dat hy­per­lin­ko­vé od­ka­zy, jež mohou být poz­dě­ji ske­no­vá­ny a ote­ví­rá­ny v apli­ka­cích na mo­bil­ních za­ří­ze­ních, jako jsou chyt­ré te­le­fo­ny nebo table­ty. Je možné po­u­ží­vat jak in­ter­ní, tak i ex­ter­ní od­ka­zy – díky tomu se dří­věj­ší únav­né pře­pi­so­vá­ní od­ka­zů stává mi­nu­los­tí. QR kódy fun­gu­jí v elek­tro­nic­ké i tiš­tě­né do­ku­men­ta­ci, práce s ní je tedy díky tomu rych­lej­ší a snaz­ší. Do zá­stup­ných ob­jek­tů byla při­dá­na mož­nost vý­mě­ny sym­bo­lů, takže nyní mohou být na­hra­ze­ny vol­bou od­po­ví­da­jí­cí sady hod­not. Uži­va­te­lé ocení také větší transpa­rent­nost s men­ším množ­stvím va­ri­ant maker.

Ukot­vi­tel­ná sprá­va hla­din

Ještě více byla usnad­ně­na sprá­va hla­din, jež je k dis­po­zi­ci jako ukot­vi­tel­ný di­a­log: všech­ny změny se nyní uklá­da­jí au­to­ma­tic­ky. Vy­lep­še­ní doplňují další funk­ce, včet­ně vy­hle­dá­vá­ní hla­din a změny je­jich vlast­nos­tí. Odteď je snad­né vy­hle­dá­vat v pro­jek­tu všech­ny ob­jek­ty, které jsou při­řa­ze­ny k ur­či­té hla­di­ně pro­jek­tu nebo pod­pro­jek­tu. Kon­struk­té­ři potom mohou pro ob­jekt na­le­ze­ný ve vý­sled­cích vy­hle­dá­vá­ní po­u­žít di­a­log vlast­nos­tí, aby změ­ni­li při­řa­ze­ní hla­di­ny, kte­rou právě našli. To umožňuje snad­no vy­hle­dat hla­di­ny, které byly k pro­jek­tu při­dá­ny pro­střed­nic­tvím im­por­tu sou­bo­rů DXF nebo DWG, rych­le je mo­di­fi­ko­vat a po­u­žít stej­ně jako uži­va­te­lem de­fi­no­va­né hla­di­ny. Další vý­ho­dou je, že uži­va­te­lé mohou pod­ni­ko­vé stan­dar­dy im­ple­men­to­vat po­mo­cí jed­no­du­chých při­způ­so­be­ní a de­fi­nic, ana­lo­gic­ky jako v na­vi­gá­to­rech.

Eplan Macro-Navigator- EN-2008
Makra v navigátoru maker lze nyní snadno umístit do jiných projektů využitím funkce drag&drop.

Rych­le k cíli – zob­ra­ze­ní na­vi­gá­to­ru

Už v mi­nu­lé verzi plat­for­my EPLAN bylo zob­ra­ze­ní řád­ko­vé­ho se­zna­mu v na­vi­gá­to­rech maker na­hra­ze­no ta­bul­kou s buňkami, které je možné mno­hem snad­ně­ji edi­to­vat. V nej­no­věj­ší verzi byla tato funk­ce roz­ší­ře­na také na doplňkové na­vi­gá­to­ry, např. na­vi­gá­tor pří­stro­jů, na­vi­gá­tor PLC nebo na­vi­gá­tor ka­be­lů. To při­ná­ší verzi 2.9 velké vý­ho­dy pro praxi, neboť data pro­jek­tu je nyní možné snad­no edi­to­vat hro­mad­ně v jed­nom oka­mži­ku. Pokud jde o makra, jakmi­le je makro ho­to­vo, je možné jej po­mo­cí myši (drag&drop) v na­vi­gá­to­ru maker jako stan­dar­di­zo­va­né vklá­dat do dal­ších pro­jek­tů. To při­ro­ze­ně platí i pro makra nebo sche­ma­tic­ké pro­jek­ty, v nichž uži­va­tel vy­tvo­řil okén­ko­vá a sym­bo­lic­ká makra. Vý­sled­kem jsou vý­znam­né úspo­ry času, neboť již není nutný před­cho­zí, uži­va­tel­sky méně pří­vě­ti­vý výběr maker z ad­re­sá­řů. Dal­ším pří­no­sem je fakt, že tato data je možné opa­ko­va­ně po­u­ží­vat, což při­ná­ší lepší kva­li­tu pro­jek­tů.

Chytře kon­fi­gu­ro­va­tel­né zob­ra­ze­ní vlast­nos­tí

Nový di­a­log pro sprá­vu usnadňuje uži­va­te­lům při umis­ťo­vá­ní za­ří­ze­ní do 3D zob­ra­ze­ní a do sché­mat edi­ta­ci zob­ra­ze­ní uži­va­tel­sky de­fi­no­va­ných vlast­nos­tí. Uži­va­te­lé mohou v tomto di­a­lo­gu zkon­t­ro­lo­vat a snad­no od­stra­nit uži­va­tel­sky de­fi­no­va­ná zob­ra­ze­ní vlast­nos­tí, která nejsou po­u­ží­vá­na. Kon­tex­to­vé menu po­má­há uži­va­te­lům snad­no najít i dříve užité vlast­nos­ti. Pří­no­sy jsou jasné: všech­na zob­ra­ze­ní vlast­nos­tí exis­tu­jí­cí v pro­jek­tu mohou být zob­ra­ze­na na jed­nom místě. Navíc je možné při ex­por­tu a im­por­tu zob­ra­ze­ní vlast­nos­tí pro různé kom­po­nen­ty edi­to­vat ně­ko­lik vlast­nos­tí si­mul­tán­ně. Stej­ně snad­no lze pře­klá­dat názvy a nové mož­nos­ti hle­dá­ní po­má­ha­jí při na­sta­ve­ní, které urych­lu­je im­ple­men­ta­ci pod­ni­ko­vých stan­dar­dů.

Mnohem přehlednější překlady

Ve verzi 2.9 jsou u mnoha vlastností a v mnoha vstupních polích v projektech a ve správě artiklů možná vícejazyčná zadání. Uživatel je potom může přeložit do jednotného jazyka buď ručně, nebo jsou přeložena automaticky. Platforma EPLAN ve verzi 2.9 přináší mimořádnou pomoc u překladů: pole, u nichž jsou možná vícejazyčná zadání, jsou standardně v uživatelském rozhraní označena ikonou „glóbu“. Jak to funguje? Jestliže konstruktér zadá do multijazyčného pole textovou informaci, je nejprve jazykově nezávislá. V případě, že je třeba ji přeložit, je následně přiřazena specifickému zdrojovému jazyku.

Více informací na www.eplan.de/platform29.


Mohlo by vás zajímat: