Google překladač: English Deutsch

Ekologicky navržený monitor Philips 243B1

Autor článku: MMD   

Tags: 243B1 | Ekologie | Hardware | MMD | Monitory | Philips | USB-C

Philips 243B1 FTL-2008MMD před­sta­vu­je nový LCD mo­ni­tor Phi­lips 243B1 s úh­lo­příč­kou 60,5 cen­ti­me­t­rů. Mo­ni­tor je vy­ba­ven roz­li­še­ním Full HD (1920 x 1080), do­ko­va­cí tech­no­lo­gií USB-C, při­po­je­ním HDMI a mnoha funk­ce­mi a tech­no­lo­gi­e­mi pro op­ti­mál­ní po­hod­lí a pro­duk­ti­vi­tu. No­vin­ka po­tě­ší také fa­nouš­ky eko­lo­gie. Splňuje totiž přís­né en­vi­ron­men­tál­ní normy, jako jsou Ener­gyStar 8.0, EPEAT, TCO Cer­ti­fied Edge a RoHS, a zá­ro­veň je vy­ba­ve­na Power­Sen­so­rem au­to­ma­tic­ky de­te­ku­jí­cím pří­tom­nost uži­va­te­le, který do­ká­že ušet­řit až 80 % ná­kla­dů na ener­gie. Li­ght­Sen­sor zase au­to­ma­tic­ky upra­vu­je jas ob­ra­zu podle svě­tel­ných pod­mí­nek v míst­nos­ti a vy­pí­nač (Zero Power Switch) za­jiš­ťu­je nu­lo­vou spo­tře­bu ener­gie.

Jed­no­du­ché do­ko­vá­ní po­mo­cí USB-C ka­be­lu po­má­há uži­va­te­lům při­po­jit no­te­book po­mo­cí je­di­né­ho ten­ké­ho obou­stran­né­ho ka­be­lu, uží­vá­ní za­bez­pe­če­né­ho vy­so­ko­rych­lost­ní­ho pře­no­su dat USB 3.2 a sle­do­vá­ní videí ve Full HD kva­li­tě i při na­pá­je­ní no­te­boo­ku.
Phi­lips 234B1 je na­vr­žen tak, aby po­sky­to­val do­ko­na­lý kom­fort. Je vy­ba­ven tech­no­lo­gií proti bli­ká­ní (tzv. Flic­ker-free) a re­ži­mem LowBlue sni­žu­jí­cím na­má­há­ní očí. Plně na­sta­vi­tel­nou Smar­tEr­go­Base lze oto­čit a na­ta­vit pro za­jiš­tě­ní po­ho­dl­né er­go­no­mie. O snad­nou ko­nek­ti­vi­tu se pak stará ši­ro­ké spek­trum mož­nos­tí při­po­je­ní – Dis­pla­y­Port 1.2, HDMI 1.4, USB 3.2 Gen 2, HDCP, RJ45 a dal­ších.
Phi­lips 243B1, do­dá­va­ný ve 100% recyklo­va­tel­ných oba­lo­vých ma­te­ri­á­lech je zcela bez škod­li­vých látek, jako je rtuť, olovo a PVC / BFR.
Mo­ni­tor Phi­lips 243B1 bude k dis­po­zi­ci od břez­na 2020 za do­po­ru­če­nou kon­co­vou cenu 6889 Kč (269 €).
Více in­for­ma­cí o mo­ni­to­rech Phi­lips na https://www.philips.co.uk/c-m-pc/monitors .


Mohlo by vás zajímat: