Google překladač: English Deutsch

Nová 3D tiskárna střední třídy v nabídce MCAE Systems

Autor článku: MCAE Systems   

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | Hardware | J826 | MCAE Systems | PolyJet | Produktový design | Stratasys | Střední třída

3DEXW2020-DSC02485-2009Nová 3D tis­kár­na Stra­ta­sys J826 s ka­pa­ci­tou sedmi ma­te­ri­á­lů nyní zpří­stupňuje pl­no­ba­rev­ný 3D tisk tech­no­lo­gií Po­ly­Jet i men­ším fir­mám. Při­bliž­ně za po­lo­vi­nu ceny opro­ti ostat­ním tis­kár­nám Po­ly­Jet řady J8 po­sky­tu­je stej­né vý­ji­meč­né roz­li­še­ní, de­tai­ly i ši­ro­ký výběr barev Pan­to­ne. Je ide­ál­ní pro pro­duk­to­vé de­sig­né­ry v ob­las­ti spo­třeb­ní­ho zboží, elek­tro­ni­ky a au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu i pro uni­ver­zi­ty či vý­zkum­né ústa­vy pra­cu­jí­cích na vý­vo­jo­vých pro­jek­tech. Co nej­ú­čel­ně­ji pro­po­jit funkč­ní a es­te­tic­kou strán­ku na­vr­ho­va­né­ho před­mě­tu je zá­klad­ním cílem kaž­dé­ho kon­struk­té­ra. De­sign a kre­a­ti­vi­ta ne­ma­jí žádné li­mi­ty.

Nej­no­věj­ší 3D tis­kár­na J826 zjed­no­du­šu­je celý pro­ces na­vr­ho­vá­ní, ze­fek­tivňuje pra­cov­ní po­stu­py a šetří týdny času při vý­vo­jo­vé a tech­no­lo­gic­ké pří­pra­vě. Umožňuje de­sig­né­rům vě­no­vat se dů­le­ži­těj­ším věcem – vy­lep­šo­vá­ním, pro­to­ty­po­vá­ním a na­vr­ho­vá­ním nej­lep­ší možné va­ri­an­ty no­vé­ho pro­duk­tu.

J826-Front-Render-2009

Novou 3D tis­kár­nu J826, ur­če­nou zejmé­na pro kon­struk­té­ry pro­duk­tů a pod­ni­ky s po­ža­dav­ky na střed­ní objem vý­ro­by, před­sta­vi­la spo­leč­nost Stra­ta­sys u pří­le­ži­tos­ti kon­fe­ren­ce 3DE­x­pe­ri­en­ce World 2020 v Na­shvillu. Cílem je zpřístup­nit pl­no­ba­rev­ný 3D tisk šir­ší­mu okru­hu uži­va­te­lů a umož­nit jim vy­tvá­řet mo­de­ly, které od­po­ví­da­jí tvaru, ma­te­ri­á­lu, barvě a po­vr­cho­vé úpra­vě kon­co­vých pro­duk­tů.
J826 kom­bi­nu­je vy­so­kou pro­duk­ti­vi­tu tisku a mož­nost tvor­by do­ko­na­le re­a­lis­tic­kých pro­to­ty­pů, včet­ně pl­ných barev ve škále Pan­to­ne a roz­ma­ni­tých ma­te­ri­á­lů. Umožňuje kon­strukč­ním týmům vy­tvá­řet pro­to­ty­py přes­ně podle zá­mě­ru kon­struk­té­ra, rych­le­ji „oži­vo­vat“ ná­vrhy a zvy­šo­vat kva­li­tu pro­střed­nic­tvím více ite­ra­cí de­sig­nu.

 J826-Image-2009

Tis­kár­nu již po­u­ží­vá na­pří­klad brit­ská spo­leč­nost Bi­o­lo­gIC Tech­no­lo­gies z Cambridge k vý­vo­ji zdo­ko­na­le­ných lé­kař­ských ná­stro­jů, které jsou ozna­čo­vá­ny jako „mo­der­ní po­čí­ta­če bi­o­lo­gic­ké ino­va­ce“. Cení si ma­xi­mál­ní svo­bo­dy v na­vr­ho­vá­ní, kte­rou tento pl­no­ba­rev­ný, mul­ti­ma­te­ri­á­lo­vý 3D tisk po­sky­tu­je, urych­le­ní pro­ce­su ná­vr­hu s nu­lo­vým ome­ze­ním. Bi­o­lo­gIC díky tomu do­ká­že vy­tvá­řet přes­né re­a­lis­tic­ké díly pro své pro­to­ty­py z ma­te­ri­á­lů, které svými vlast­nost­mi do­vo­lu­jí kom­plet­ně vy­tisk­nout lé­kař­ský ná­stroj, a efek­tiv­ně tak při­spí­vat k roz­vo­ji per­so­ni­fi­ko­va­né me­di­cí­ny, jakmi­le je pro­dukt hotov. Zcela zá­sad­ní úspo­ra času a ná­kla­dů, kte­rou 3D tis­kár­na J826 po­sky­tu­je, umožňuje sku­teč­ně roz­jet vlast­ní ná­pa­dy a rych­le po­kro­čit kupře­du.
3D tis­kár­na J826, po­sta­ve­ná jako pl­no­ba­rev­ná 3D tis­kár­na střed­ní třídy, pod­po­ru­je celý pro­ces ná­vr­hu „ode­slá­ním“ mo­de­lu do tisku během je­di­né­ho dne a snad­ným ná­sled­ným zpra­co­vá­ním. Tento třetí člen řady J8, která již za­hr­nu­je J835 a J850, po­u­ží­vá stej­nou vy­zkou­še­nou tech­no­lo­gii Po­ly­Jet, ale menší sta­veb­ní pro­stor 255 mm × 252 mm × 200 mm. Je tak při­bliž­ně o po­lo­vi­nu lev­něj­ší než tis­kár­na J850 a stává se mno­hem do­stup­něj­ší pro uži­va­te­le men­ších firem. Stej­ně jako u ostat­ních tis­ká­ren řady J8, ka­pa­ci­ta sedmi zá­sob­ní­ků do­vo­lu­je za­lo­žit více ma­te­ri­á­lů na­jed­nou a vy­hnout se pro­sto­jům spo­je­ných s je­jich vý­mě­nou. Více re­ži­mů tisku také umožňuje při­způ­so­bit rych­lost i kva­li­tu tisku podle kon­krét­ních po­třeb, od re­ži­mu vy­so­ké kva­li­ty po režim vy­so­ké rych­los­ti.
J826 po­u­ží­vá stej­né kva­lit­ní ma­te­ri­á­ly Po­ly­Jet jako J850, které splňují nej­růz­něj­ší po­ža­dav­ky kon­struk­té­rů a stroj­ních in­že­ný­rů. Jedná se o celou škálu tex­tur, prů­hled­ných ma­te­ri­á­lů Ve­roUl­traClear a ši­ro­ký výběr barev Pan­to­ne. Tímto uni­ver­zál­ním ozna­če­ním barev je za­jiš­tě­no spo­leh­li­vé roz­ho­do­vá­ní o re­a­lis­tic­kém vzhle­du mo­de­lu ve všech fá­zích pro­ce­su ná­vr­hu. Tis­kár­na je plně pod­po­ro­vá­na soft­warem Grab­CAD Print, který umožňuje hlad­ký im­port běž­ných CAD for­má­tů, jako je např. So­li­dworks.
3D tis­kár­na J826 bude k dis­po­zi­ci na ob­jed­ná­ní v květ­nu 2020. Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na webové stránce www.mcae.cz.


Mohlo by vás zajímat: