Google překladač: English Deutsch

Nový Satellite Pro L50-G s grafikou Nvidia GeForce MX250

Autor článku: Dynabook Europe   

Tags: Dynabook | Ge­For­ce | Hardware | L50-G | MX250 | Notebooky | Nvi­dia | Sa­tel­li­te Pro

Satellite-Pro-LG50-G logo-nvidia-2009Spo­leč­nost Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vi­la nový model no­te­boo­ku Sa­tel­li­te Pro L50-G s gra­fic­kou kar­tou Nvi­dia Ge­For­ce MX250, který při­chá­zí na trh EMEA na zá­kla­dě po­ptáv­ky zá­kaz­ní­ků. Ve­sta­vě­ná dGPU umož­ní uži­va­te­lům vy­u­žít vyšší výkon apli­ka­cí doma, v kan­ce­lá­ři i na cestách. Gra­fic­ká karta se 2 GB pa­mě­ti GDDR5 za­jiš­ťu­je ply­nu­lej­ší vi­deo­kon­fe­ren­ce, pře­hrá­vá­ní médií nebo úpra­vu fo­to­gra­fií a vi­zu­á­lů. Nově před­sta­ve­ný model doplňuje řadu no­te­boo­ků Sa­tel­li­te Pro L50-G, uve­de­nou na trh v lis­to­pa­du 2019. Sa­tel­li­te Pro L50-G na­bí­zí vy­so­ký výkon, spo­leh­li­vost, fle­xi­bi­li­tu a vy­ni­ka­jí­cí ko­nek­ti­vi­tu.

Před­sta­vu­je vý­bor­nou kom­bi­na­ci efek­tiv­ních po­ři­zo­va­cích ná­kla­dů a špič­ko­vých tech­no­lo­gií.
No­te­book, který byl na­vr­žen s ohle­dem na zvý­še­ný výkon, splňuje díky pro­ce­so­rům Intel Core 10. ge­ne­ra­ce po­ža­dav­ky rych­le se roz­ví­je­jí­cích po­třeb práce s vy­u­ži­tím mul­ti­taskin­gu. Nej­no­věj­ší bez­drá­to­vý stan­dard Intel Wi-Fi 6 s mo­du­lem AX200 při­ná­ší lepší rych­lost při­po­je­ní s vyšší ka­pa­ci­tou a nižší la­ten­cí. Fle­xi­bi­li­tu s vý­kon­ným a sou­čas­ně vy­so­ce ka­pa­cit­ním da­to­vým úlo­žiš­těm za­jiš­ťu­je pod­po­ra du­ál­ní­ho úlo­žiš­tě s disky SSD a sou­čas­ně HDD. Všech­ny po­ža­dav­ky na na­bí­je­ní, pře­nos dat a při­po­je­ní ex­ter­ních pe­ri­fe­rií řeší nej­mo­der­něj­ší stan­dar­dy při­po­je­ní, včet­ně uni­ver­zál­ních portů USB Type-C a USB Type-A.
Nový model byl na­vr­žen tak, aby jeho uži­va­tel do­sá­hl ma­xi­mál­ní pro­duk­ti­vi­ty v kan­ce­lá­ři, na cestách i doma. Vy­so­kou mo­bi­li­tu za­jiš­ťu­je šasi tenké pou­hých 19,9 mm a cel­ko­vá hmot­nos­ti 1,85 kg spolu s 15“ dis­ple­jem s roz­li­še­ním FHD a an­ti­od­ra­zo­vou úpra­vou. Díky ba­te­rii s funk­cí rych­lé­ho na­bí­je­ní vy­dr­ží no­te­book Sa­tel­li­te Pro L50-G až 9 hodin a uži­va­te­lé mohou na cestách řešit úkoly během ce­lé­ho pra­cov­ní­ho dne.
Sa­tel­li­te Pro L50-G s vo­li­tel­nou gra­fic­kou kar­tou Nvi­dia Ge­For­ce MX250 bude v Ev­ro­pě k dis­po­zi­ci od břez­na 2020. Další in­for­ma­ce o za­ří­ze­ních dy­na­book na­lez­ne­te na cz.​dynabook.​com.


Mohlo by vás zajímat: