Google překladač: English Deutsch

Lehký a výkonný profesionální notebook Tecra A40-G

Autor článku: Dynabook Europe   

Tags: A40-G | Dynabook | Hardware | Notebooky | Tecra

Bynabook A40 Angle 04-2011Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vil no­te­book Tecra A40-G, který kom­bi­nu­je pr­votříd­ní výkon, ko­nek­ti­vi­tu a za­bez­pe­če­ní v ten­kém, ale ro­bust­ním pro­ve­de­ní. No­vin­ka roz­ši­řu­je řadu no­te­boo­ků Tecra, která na­bí­zí vý­bor­ný poměr užit­ných vlast­nos­tí a ceny. Tecra A40-G vy­ni­ká leh­kým, ale by­tel­ným pro­ve­de­ním s hmot­nos­tí pou­hých 1,47 kg. No­te­book byl na­vr­žen tak, aby od­po­ví­dal vo­jen­ským stan­dar­dům a díky tomu je při­pra­ven pro práci i ve velmi ná­roč­ných pra­cov­ních pro­stře­dích. K jis­to­tě, že uži­va­te­lé budou moci být ma­xi­mál­ně pro­duk­tiv­ní během ce­lé­ho pra­cov­ní­ho dne, při­spí­vá výdrž na ba­te­rii až 13 hodin a také funk­ce rych­lé­ho na­bí­je­ní.

Ta dodá pří­stro­ji během 30 minut na­bí­je­ní ener­gii na 4 ho­di­ny práce. Matný dis­plej o úh­lo­příč­ce 14“ s an­ti­od­ra­zo­vou úpra­vou sni­žu­je na­má­há­ní očí a za­jiš­ťu­je vý­bor­né vlast­nos­ti i v pro­stře­dí s pro­měn­li­vým osvět­le­ním.

Výkon a vý­bor­ná ko­nek­ti­vi­ta

Při pl­ně­ní ná­roč­ných pra­cov­ních úkolů na­bí­zí pří­stroj vy­ni­ka­jí­cí výkon i ko­nek­ti­vi­tu. Zá­kla­dem jsou pro­ce­so­ry Intel Core 10. ge­ne­ra­ce spolu s řadou mož­nos­tí pro uklá­dá­ní dat, včet­ně tří růz­ných ka­pa­cit SSD. Nej­no­věj­ší stan­dard pro bez­drá­to­vou ko­mu­ni­ka­ci WiFi 6 s adap­té­rem Intel 802.11ax umožňuje rych­lej­ší při­po­je­ní s vyšší ka­pa­ci­tou pro ros­tou­cí ná­ro­ky ob­chod­ních apli­ka­cí nové ge­ne­ra­ce. Mo­bil­ní pra­cov­ní­ci mohou pro při­po­je­ní k in­ter­ne­tu vy­u­žít také vo­li­tel­né roz­hra­ní LTE. Pro při­po­je­ní ex­ter­ních pe­ri­fe­rií je no­te­book Tecra A40-G vy­ba­ven por­tem USB Type-C a v zá­vis­los­ti na kon­fi­gu­ra­ci jed­ním nebo dvěma porty USB 3.1. Další mož­nos­ti při­ná­ší roz­hra­ní Gi­ga­bit LAN, HDMI port, čteč­ka microSD karet a vo­li­tel­ná do­ko­va­cí sta­ni­ce USB-C.

Za­bez­pe­če­ní fi­rem­ních dat

Tecra A40-G im­ple­men­tu­je řadu prvků pro nej­vyš­ší možné za­bez­pe­če­ní a chrá­ní tak cit­li­vá osob­ní i ob­chod­ní data před ky­ber­ne­tic­ký­mi zlo­čin­ci. Zá­kla­dem je kom­bi­na­ce vlast­ní­ho BIOSu od Dy­na­boo­ku a mo­du­lu Trus­ted Plat­form Mo­du­le (TPM), která za­jiš­ťu­je nejen bez­peč­né ulo­že­ní dat, ale také sni­žu­je ri­zi­ko útoku zven­čí. Řadu při­způ­so­bi­tel­ných mož­nos­tí ví­ce­ú­rovňové au­ten­ti­za­ce, která chrá­ní za­ří­ze­ní před ne­o­práv­ně­ným pří­stu­pem, po­sky­tu­je Secu­re­Pad s čteč­kou otis­ků prstů, vo­li­tel­ná čteč­ka či­po­vých karet a mož­nost roz­po­zná­ní ob­li­če­je pro funk­ci Intel Au­then­ti­ca­te/Win­dows Hello.
Dy­na­book Tecra A40-G bude v Ev­ro­pě k dis­po­zi­ci během břez­na 2020. Další in­for­ma­ce o za­ří­ze­ních dy­na­book na­lez­ne­te na cz.dynabook.com.


Mohlo by vás zajímat: