Google překladač: English Deutsch

Aktualizace softwaru Leica iCON site

Autor článku: Leica Geosystems   

Tags: Aktualizace | BIM | iCON site | Inženýrské stavby | Leica | Silnice | Software | Stavebnictví

Leica1-2012Leica Ge­o­sys­tems, sou­část He­xa­go­nu, ozná­mi­la novou verzi soft­wa­ro­vé­ho ře­še­ní Leica iCON site pro stav­bu sil­nic a in­že­nýr­ské stav­by. Nová verze bude vy­dá­na 15. dubna 2020 a za­hr­nu­je vý­znam­ná vy­lep­še­ní, nové funk­ce a po­si­lu­je ino­va­tiv­ní pra­cov­ní po­stu­py a gra­fi­ku. Port­fo­lio Leica iCON je na­vr­že­no pro efek­tiv­ní pro­po­je­ní růz­ných úkolů, stro­jů a týmů na sta­ve­niš­tích. V tomto port­fo­liu ře­še­ní na­bí­zí iCON site in­te­li­gent­ní a při­způ­so­be­ná ře­še­ní pro ur­čo­vá­ní po­lo­hy pro stav­bu sil­nic a in­že­nýr­ské stav­by. Ře­še­ní umožňuje in­te­gra­ci a ko­nek­ti­vi­tu z kan­ce­lá­ře, stro­je a te­ré­nu, zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu webu a za­jiš­ťu­je vy­so­kou pro­vo­zu­schop­nost na místě.

Díky novým funk­cím vy­lep­še­ný iCON site zvy­šu­je rych­lost, výkon a přes­nost všech úkolů sou­vi­se­jí­cích s po­lo­ho­vá­ním po­mo­cí je­di­né­ho snad­no po­u­ži­tel­né­ho soft­wa­ro­vé­ho ře­še­ní.

Nová ak­tu­a­li­za­ce za­hr­nu­je:

  • Se­sku­pe­ní v rámci čí­sel­ní­ků
  • Výšku kraj­ni­ce pro hrot ná­stro­je v apli­ka­ci Sur­fa­ce Pilot
  • Plnou pod­po­ru všech for­má­tů dat pro funk­ci slou­če­ní dat v apli­ka­ci Draw
  • Funk­ci Tab & Hold pro body k opě­tov­né­mu na­čte­ní in­for­ma­cí o bo­dech, pro­po­je­ní nebo od­po­je­ní ob­ráz­ků a úpra­vu ulo­že­ných dat ve všech apli­ka­cích
  • Funk­ci pro ma­zá­ní více bodů ze zob­ra­ze­ní mapy a se­zna­mů bodů ve všech apli­ka­cích
  • Im­port sou­bo­rů z Leica ConX přímo do správ­né­ho typu dat v iCON site
  • Pod­po­ru obec­ných ex­ter­ních ra­di­o­mo­de­mů pro iCG70 GNSS rover
  • Stá­lost ak­tiv­ní re­fe­renč­ní linie při pře­pí­ná­ní mezi pro­jek­ty
  • Tr­va­lou funk­ci zá­lo­ho­vá­ní přes do­stup­né USB nebo SD za­ří­ze­ní pro polní řadič CC80 nebo CC70

Soft­ware Leica iCON site na­bí­zí sta­veb­ním spo­leč­nos­tem zcela novou pra­cov­ní zku­še­nost. Díky ino­va­tiv­ní­mu, pří­mé­mu soft­wa­ro­vé­mu ná­vr­hu, in­te­li­gent­ním pra­cov­ním po­stu­pům a snad­no sro­zu­mi­tel­né­mu uži­va­tel­ské­mu roz­hra­ní je práce po­tě­še­ním a zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu na sta­ve­niš­ti.

 


Mohlo by vás zajímat: