Google překladač: English Deutsch

Maplesoft usnadňuje matematiku pomocí Maple 2020

Autor článku: Maplesoft   

Tags: 2020 | Analýzy | Maple | Maplesoft | Matematika | Nové funkce | Vizualizace

maple-2020-2012Spo­leč­nost Ma­ple­soft ozná­mi­la 12. břez­na 2020 vý­znam­né nové vy­dá­ní svého pro­duk­tu Maple, vý­kon­né­ho a snad­no po­u­ži­tel­né­ho ma­te­ma­tic­ké­ho soft­wa­ru. Maple po­u­ží­va­jí ma­te­ma­ti­ci, pe­da­go­go­vé, stu­den­ti, in­že­ný­ři a vědci k ana­lý­ze, zkou­má­ní, vi­zu­a­li­za­ci a ře­še­ní ma­te­ma­tic­kých pro­blé­mů. Nová verze Maple 2020 na­bí­zí ob­rov­skou sbír­ku vy­lep­še­ní jak pro dlou­ho­do­bé zá­kaz­ní­ky, tak pro ty, kteří Maple po­u­ží­va­jí úplně po­pr­vé. Maple 2020 při­ná­ší vý­kon­něj­ší ma­te­ma­tic­ký en­gi­ne, nové a vy­lep­še­né ná­stro­je pro in­ter­ak­tiv­ní ře­še­ní pro­blé­mů, vývoj apli­ka­cí, učení stu­den­tů, vy­tvá­ře­ní do­ku­men­tů a pro­gra­mo­vá­ní.

Mezi hlav­ní vý­ho­dy patří:

  • Větší schop­nos­ti ře­še­ní pro­blé­mů s no­vý­mi al­go­ritmy a tech­ni­ka­mi ře­še­ní v di­fe­ren­ci­ál­ních rov­ni­cích, vý­po­čto­vý­mi me­to­da­mi, abs­trakt­ní al­ge­brou, in­te­grál­ní­mi trans­for­ma­ce­mi, te­o­rií grafů, fy­zi­kou a dal­ší­mi ob­last­mi ma­te­ma­ti­ky, vědou a tech­ni­kou, roz­ši­řu­jí­cím roz­sa­hem a typy pro­blé­mů, které může Maple vy­ře­šit.
  • Vy­lep­še­né pro­gra­mo­va­cí ná­stro­je, které uži­va­te­lům po­má­ha­jí najít a opra­vit pro­blémy v je­jich vlast­ním kódu.
  • Další ma­te­ma­tic­ké ná­stro­je, na které lze klik­nout, vy­lep­še­né lek­to­ry a roz­ší­ře­ný ba­lí­ček ur­če­ný k pod­po­ře výuky stu­den­tů a učení li­ne­ár­ní al­ge­b­ry.
  • Vy­lep­še­né schop­nos­ti zpra­co­vá­ní sig­ná­lů pro zkou­má­ní sig­ná­lů všech typů včet­ně zpra­co­vá­ní dat, ob­ra­zu a zvuku.
  • Větší fle­xi­bi­li­ta a lepší vý­stup pro tisk, ex­port do PDF a ex­port LaTeX, což usnadňuje sdí­le­ní a po­u­ží­vá­ní ob­sa­hu mimo Maple.

Každý rok ti­sí­ce zá­kaz­ní­ků spouš­tí Maple po­pr­vé, takže kromě vy­lep­še­ní, která mohou být pří­no­sem pro kaž­dé­ho uži­va­te­le Maple, ob­sa­hu­je Maple 2020 také mnoho no­vých funk­cí spe­ci­ál­ně na­vr­že­ných tak, aby po­moh­ly novým uži­va­te­lům zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu rych­le­ji než kdy­ko­li před­tím. Maple 2020 po­sky­tu­je nové snad­ně­ji pří­stup­né zdro­je pro za­čá­teč­ní­ky, které po­sky­tu­jí efek­tiv­ní úvod do zá­klad­ních Maple kon­cep­tů. Mezi další vy­lep­še­ní patří nová upo­zor­ně­ní, která uži­va­te­lům po­má­ha­jí vy­hý­bat se běž­ným chy­bám za­čá­teč­ní­ků, a vy­lep­še­ná hlá­še­ní, která uži­va­te­lům po­má­ha­jí di­a­gnos­ti­ko­vat a zo­ta­vo­vat se z chyb rych­le­ji, když k nim dojde.

Maple je k dis­po­zi­ci v ně­ko­li­ka ja­zy­cích, včet­ně fran­couz­šti­ny, špa­něl­šti­ny, zjed­no­du­še­né čín­šti­ny a bra­zil­ské por­tu­gal­šti­ny. Poz­dě­ji bude bude k dis­po­zi­ci také ja­pon­ská verze Maple 2020.
Další in­for­ma­ce o no­vých funk­cích v Maple 2020 na­lez­ne­te na www.maplesoft.com.


Mohlo by vás zajímat: