Google překladač: English Deutsch

MCAE uvádí na trh 3D tiskárny MakerBot SKETCH Classroom

Autor článku: MCAE Systems   

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | MakerBot | MCAE Systems | SKETCH Clas­sro­om | Vzdělávání

SKETCH Hero-2012Ma­ker­Bot SKETCH Clas­sro­om je se­sta­va 3D tis­ká­ren a soft­wa­ru ur­če­ná pro výuku 3D tisku ve ško­lách. Před­sta­vu­je kom­plex­ní ře­še­ní, které ob­sa­hu­je vše, co pe­da­go­go­vé a žáci po­tře­bu­jí, aby při výuce 3D tisku do­sáh­li úspě­chu. Pro Čes­kou a Slo­ven­skou re­pub­li­ku je vý­hrad­ním do­da­va­te­lem to­ho­to ře­še­ní právě MCAE Sys­tems. Uči­te­lé dnes čelí vý­znam­ným vý­zvám, rych­lé­ho vý­vo­je spo­leč­nos­ti. Aby při­pra­vi­li stu­den­ty na rych­le se mě­ní­cí pra­cov­ní trh je nutné do výuky za­čle­nit nové ne­kon­venč­ní tech­no­lo­gie.

Sou­bo­ry do­ved­nos­tí, jako je schop­nost ře­še­ní pro­blé­mů a kon­cepč­ní myš­le­ní, jsou velmi žá­da­né, nicmé­ně mnoha dneš­ním stu­den­tům tyto do­ved­nos­ti chybí. I 3D tisk může po­mo­ci se těmto do­ved­nos­tem na­u­čit.
Se­sta­va SKETCH Clas­sro­om po­mů­že rych­le­ji in­te­gro­vat 3D tisk do výuky. Mimo 3D tis­ká­ren a tis­ko­vé­ho ma­te­ri­á­lu za­hr­nu­je i in­ter­ak­tiv­ní vý­u­ko­vé kurzy pro uči­te­le i stu­den­ty. Uči­te­lé se naučí vy­tvá­řet pou­ta­vé učeb­ní plány, ve kte­rých naučí žáky kon­cepč­ní­mu myš­le­ní a ino­va­cím po­mo­cí 3D tisku. Žáci ob­je­ví krásu 3D mo­de­lo­vá­ní a naučí se pra­co­vat s 3D tis­kár­nou.
Tis­kár­na SKETCH a Print Ma­nage­ment Soft­ware pro sprá­vu tisku jsou na­tiv­ně při­po­je­ny do Ma­ker­Bot Cloud a ob­sa­hu­jí celou řadu 3D tis­ko­vých apli­ka­cí. Stu­den­ti před­klá­da­jí své mo­de­ly pro­střed­nic­tvím Ma­ker­Bot Cloud ze svého účtu Ma­ker­Bot na ad­re­se my.​makerbot.​com. Uči­te­lé spra­vu­jí po­ža­dav­ky stu­den­tů na tisk, sle­du­jí tis­ko­vé fron­ty a takto řídí pro­jek­ty 3D tisku ve svých tří­dách.

SKETCH Clas­sro­om za­hr­nu­je:

  • Sadu dvou 3D tis­ká­ren Ma­ker­Bot SKETCH, z nichž každá má plně uza­vře­nou tis­ko­vou ko­mo­ru, vy­hří­va­nou, fle­xi­bil­ní tis­ko­vou pod­lož­ku, filtr čás­tic, do­ty­ko­vou ob­ra­zov­ku, in­te­gro­va­nou ka­me­ru a Wi-Fi při­po­je­ní.
  • Dvě uči­tel­ské a deset stu­dent­ských li­cen­cí pro vý­u­ko­vý pro­gram Ma­ker­Bot Cer­ti­fi­cati­on, který cer­ti­fi­ku­je uči­te­le v ob­las­ti pro­vo­zu 3D tis­ká­ren a vzdě­lá­vá stu­den­ty v ob­las­ti 3D tisku, ino­va­tiv­ní­ho kon­cepč­ní­ho myš­le­ní, ře­še­ní pro­blé­mů a kri­tic­ké­ho myš­le­ní.
  • Plat­for­mu Ma­ker­Bot Cloud, která po­sky­tu­je uči­te­lům bez­pro­blé­mo­vou sprá­vu 3D tis­ká­ren. Umožňuje spra­vo­vat tis­kár­ny, kon­t­ro­lo­vat stu­den­ty, sle­do­vat tis­ko­vé fron­ty a tisk­nout stu­dent­ské pro­jek­ty z li­bo­vol­né­ho pro­hlí­že­če. Ma­ker­Bot Cloud je in­te­gro­ván s před­ní­mi CAD soft­wa­ry Au­to­de­sk Fusi­on360 a On­sha­pe, včet­ně Tin­ker­Cad.
  • Thin­gi­ver­se Edu­cati­on to je více než 600 lekcí 3D tisku vy­tvo­ře­ných pe­da­go­gy a na­vr­že­ných pro všech­ny vzdě­lá­va­cí stup­ně i před­mě­ty a spo­je­ní s nej­vět­ší, ak­tiv­ní 3D tis­ko­vou ko­mu­ni­tou na světě
  • Šest cívek tis­ko­vé­ho ma­te­ri­á­lu Ma­ker­Bot, ma­te­ri­ál je k dis­po­zi­ci v ši­ro­ké škále barev včet­ně žluté, modré, čer­ve­né, bílé a šedé.
  • Jednu tis­ko­vou pod­lož­ku navíc, kleš­tič­ky na tis­ko­vý ma­te­ri­ál a špacht­li na od­stra­ně­ní mo­de­lů z pod­lož­ky pro kaž­dou tis­kár­nu
  • Tech­nic­kou pod­po­ru týmu Ma­ker­Bot

Další in­for­ma­ce o SKETCH Clas­sro­om na­lez­ne­te na www.mcae.cz nebo na www.makerbot.cz.


Mohlo by vás zajímat: