Google překladač: English Deutsch

Letecké snímky HxGN Content Programu jako odezva na COVID-19

Autor článku: Geosystems Hexagon   

Tags: Content Program | COVID-19 | Geosystems | GIS | Hexagon | HxGN | Koronavirus | WMS-WMTS

HxGN Content Program-2012Di­vi­ze Ge­o­sys­tems spo­leč­nos­ti He­xa­gon ozná­mi­la, že le­tec­ké sním­ky HxGN Con­tent Pro­gra­mu jsou zdar­ma stre­a­mo­vá­ny po dobu 90 dnů, jako snaha re­a­go­vat na vy­puklou ná­ka­zu ko­ro­na­vi­rem COVID-19. Or­to­rek­ti­fi­ko­va­né le­tec­ké sním­ky s vy­so­kým roz­li­še­ním mohou první re­spon­den­ti, zdra­vot­nic­ká od­dě­le­ní a GIS od­bor­ní­ci po­u­žít k po­sou­ze­ní ší­ře­ní viru, vi­zu­a­li­za­ci roz­sa­hu po­sti­že­ných ob­las­tí, plá­no­vá­ní ko­or­di­nač­ních snah a zlep­še­ní re­ak­cí. Sním­ky jsou také po­třeb­né k vy­tvo­ře­ní map, pro­duk­tů s pro­sto­ro­vý­mi daty a ge­o­in­for­ma­cí pro ty, kteří re­a­gu­jí na mi­mo­řád­né ná­rod­ní udá­los­ti.

He­xa­gon zpří­stup­ní data po dobu 90 dnů pro­střed­nic­tvím pro­to­ko­lů WMS/WMTS přímo do všech GIS nebo pod­ni­ko­vých apli­ka­cí včet­ně Esri, Map­In­fo a Glo­bal Map­per, bez vy­ža­do­vá­ní dal­ší­ho soft­wa­ru.

John Wel­ter, pre­zi­dent Ge­o­spa­tial Con­tent So­lu­ti­ons, di­vi­ze Ge­o­sys­tems He­xa­go­nu toto roz­hod­nu­tí ko­men­to­val slovy: „Všich­ni pro­chá­zí­me tě­mi­to ne­jis­tý­mi časy a máme ty, kteří jsou viry přímo ovliv­ně­ni, ve svých myš­len­kách, od ro­di­ny a přá­tel, přes spo­lu­pra­cov­ní­ky a sou­se­dy až po part­ne­ry a zá­kaz­ní­ky. Dou­fá­me, že zve­řej­ně­ní to­ho­to vy­so­ce přes­né­ho le­tec­ké­ho sním­ko­vá­ní bude po­u­ži­to jako klí­čo­vý zdroj in­for­ma­cí pro účin­nou re­ak­ci úřadů a ostat­ních, kteří se snaží virus po­tla­čit a léčit.“

Zá­jem­ci o stre­a­mo­va­né le­tec­ké sním­ky HxGN Con­tent Pro­gra­mu pod­po­ru­jí­cí re­ak­ce na COVID-19 mají kon­tak­to­vat info.content@hexagon.com.


Mohlo by vás zajímat: