Minerva
Google překladač: English Deutsch

Kvalita ofsetu s flexibilitou digitálního tisku a produktivitou inkoustu

Autor článku: Canon   

Tags: Canon | Hardware | iQuarius | Produkční tisk | Tiskárny | varioPRINT iX

VarioPRINT iX 1-2016Spo­leč­nost Canon před­sta­vi­la novou řadu za­ří­ze­ní va­ri­o­PRINT iX, so­fis­ti­ko­va­ných in­kous­to­vých pro­dukč­ních tis­ká­ren s au­to­ma­tic­kým po­dá­vá­ním archů, které jsou vy­ba­ve­ny tech­no­lo­gií iQua­riusiX. Tato nová tis­ko­vá ře­še­ní jsou ur­če­na pro zá­kaz­ní­ky s ob­je­mem pro­duk­ce 1–10 mi­li­o­nů stran A4 za měsíc, kom­bi­nu­jí vy­so­kou kva­li­tu ob­ra­zu a schop­nost vy­u­ží­vat velké spek­trum médií pro of­se­to­vé tis­kár­ny a tis­kár­ny s te­ku­tý­mi to­ne­ry s pro­duk­ti­vi­tou a hos­po­dár­nos­tí in­kous­to­vé­ho tisku. Nový va­ri­o­PRINT iX vy­tisk­ne více než 9000 stran SRA3 za ho­di­nu (resp. 320 stran A4 za mi­nu­tu) na ši­ro­kou škálu médií, a to včet­ně of­se­to­vé­ho na­tí­ra­né­ho pa­pí­ru s gra­má­ží od 90 do 350 g/m².

Umož­ní tak tisk­nout velké ob­je­my ce­lé­ho spek­tra ko­merč­ních tis­ko­vin, od mar­ke­tingo­vých bro­žur a pré­mi­o­vé­ho di­rect mailu až po ka­ta­lo­gy, ma­ga­zí­ny a knihy.
Díky tomu, že stro­je řady va­ri­o­PRINT iX do­ká­žou na­bíd­nout pro­vo­zu­schop­nost po více než 90 % času i bez nut­nos­ti kaž­do­den­ní ka­lib­ra­ce nebo údrž­by, umožňují zá­sad­ní zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty a mě­ři­tel­né zlep­še­ní cel­ko­vých pro­voz­ních ná­kla­dů ve srov­ná­ní s ostat­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi, které jsou vy­u­ží­vá­ny pro pro­dukč­ní tisk na archy.

VarioPRINT iX 2-2016

Tato nová pro­dukč­ní tis­kár­na staví na úspě­chu řady va­ri­o­PRINT i, před­sta­ve­né v roce 2015. Po celém světě již bylo na­in­sta­lo­vá­no více než 250 stro­jů řady va­ri­o­PRINT i a Canon se díky ní stal špič­kou mezi vý­rob­ci in­kous­to­vých pro­dukč­ních ar­cho­vých tis­ká­ren ur­če­ných pro trans­akč­ní tisk i pro­duk­ci knih a di­rect mailů ve vy­so­ké kva­li­tě.

Zá­kla­dem nové řady va­ri­o­PRINT iX je nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie iQua­riusiX, kom­bi­nu­jí­cí tři klí­čo­vé ino­va­ce:

  • Re­vo­luč­ní sys­tém su­še­ní kom­bi­nu­je vzduch a teplo se zvlh­čo­vá­ním, které chrá­ní papír. Tím do­ká­že za­jis­tit odol­ný tisk na ši­ro­ké spek­trum médií. Vý­tis­ky jsou do­ko­na­le rovné a ihned při­pra­ve­né k do­kon­čo­vá­ní.
  • Nové pig­men­to­vé po­ly­me­ro­vé in­kous­ty na vodní bázi, vy­vi­nu­té spo­leč­nos­tí Canon, a tech­no­lo­gie Co­lor­Grip pro vý­ji­meč­né, zá­ři­vé a odol­né barvy na celé řadě médií včet­ně na­tí­ra­ných médií s gra­má­ží 350 g/m².
  • Au­to­ma­tic­ká kon­t­ro­la kva­li­ty iQua­rius za­jiš­ťu­je špič­ko­vou úroveň ob­ra­zu díky jeho zpra­co­vá­ní ve sku­teč­né kva­li­tě 1200 dpi a tis­ko­vým hla­vám vy­vi­nu­tým ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Ky­o­ce­ra s roz­li­še­ním 1200 dpi, které umožňují tisk do­ko­na­le os­t­ré­ho textu a de­tai­lů, ply­nu­lé pře­cho­dy barev a bez­chyb­né ple­ťo­vé od­stí­ny. Po­kro­či­lá kon­t­ro­la jed­not­nos­ti try­sek vy­u­ží­vá in­li­ne ske­ner, který au­to­ma­tic­ky kon­t­ro­lu­je a ko­ri­gu­je jed­not­li­vé trys­ky během tisku, a tak bez­peč­ně za­me­zí vzni­ku ne­žá­dou­cích prouž­ků. Kon­t­ro­la čin­nos­ti try­sek navíc za­jiš­ťu­je de­tek­ci a au­to­ma­tic­kou kom­pen­za­ci try­sek během tis­ko­vé úlohy. To ome­zu­je čas, kdy je stroj kvůli údrž­bě mimo pro­voz, sni­žu­je množ­ství od­pa­du a za­jiš­ťu­je vy­so­kou kva­li­tu ob­ra­zu.

Zdo­ko­na­le­na byla také ma­ni­pu­la­ce s tis­ko­vý­mi médii díky au­to­de­tek­ci, vy­řa­zo­vá­ní vad­ných archů před tis­kem a přes­né­mu ve­de­ní pa­pí­ru. Tím se op­ti­ma­li­zu­je cel­ko­vá kva­li­ta i pro­duk­ti­vi­ta. Tyto ino­va­ce do­hro­ma­dy za­jiš­ťu­jí rov­no­váhu mezi vý­ji­meč­nou kva­li­tou tisku, uni­ver­zál­nos­tí pro různé apli­ka­ce i vy­u­ži­tí růz­ných médií, pro­duk­ti­vi­tou a hos­po­dár­nos­tí – to vše v je­di­né in­kous­to­vé pro­dukč­ní tis­kár­ně. S tímto stro­jem budou i ma­lo­ob­je­mo­vé za­káz­ky zis­ko­vé, pro­to­že je možné jed­no­du­še pře­pí­nat mezi jed­not­li­vý­mi úlo­ha­mi, zá­ro­veň se pus­tit do do­kon­čo­vá­ní za­ká­zek vy­tiš­tě­ných na různá média, a tak lze bez pro­blé­mů stih­nout i ter­mí­ny těch nej­ná­roč­něj­ších zá­kaz­ní­ků.

Tis­ko­vý ser­ver PRISMA­sync, který je za­lo­žen na vy­so­ce vý­kon­ném work­flow ori­en­to­va­ném na média, op­ti­ma­li­zu­je pro­duk­ti­vi­tu tak, že au­to­ma­tic­ky na­sta­ví vhod­né pa­ra­me­t­ry pro tisk na vy­bra­né mé­di­um, a zvlád­ne na­plá­no­vat tisk až na osm hodin. V kom­bi­na­ci se soft­warem PRISMA je možné toto plně au­to­ma­ti­zo­va­né a vy­so­ce in­tu­i­tiv­ní ře­še­ní in­te­gro­vat do ja­ké­ho­ko­li stá­va­jí­cí­ho work­flow, které po­krý­vá každé z pro­dukč­ních stá­dií, od tvor­by a sprá­vy tisku přes do­kon­čo­vá­ní až po sle­do­vá­ní vý­stu­pu.


Mohlo by vás zajímat: