Google překladač: English Deutsch

Nové notebooky řady HP ProBook

Autor článku: HP Inc.   

Tags: 445 G7 | 455 G7 | Hardware | HP Inc | HP ProBook | Notebooky

HP-ProBook-445-G7 a 455-G7-2016tSpo­leč­nost HP Inc před­sta­vu­je no­te­boo­ky HP Pro­Book 445 G7HP Pro­Book 455 G7, ur­če­né pro roz­ví­je­jí­cí se pod­ni­ky a pro práci na dálku. Tyto no­te­boo­ky jsou prv­ní­mi ko­merč­ně do­stup­ný­mi pro­duk­ty vy­ba­ve­ný­mi nej­mo­der­něj­ší­mi mo­bil­ní­mi pro­ce­so­ry AMD Ryzen 4000 a do­klá­da­jí úsilí o za­vá­dě­ní vy­lep­še­ných bez­peč­nost­ních funk­cí HP v po­čí­ta­čích mo­de­lo­vé řady Pro­Book 400. Za­měst­nan­ci ma­lých a střed­ních pod­ni­ků, pra­cu­jí­cí na dálku, od svého no­te­boo­ku po­ža­du­jí, aby byl vy­ba­ven vším, co k od­ve­de­ní své práce po­tře­bu­jí, bez ohle­du na to, odkud pra­cu­jí – od do­sta­teč­né­ho vý­ko­nu a dlou­hé ži­vot­nos­ti ba­te­rie až po pod­ni­ko­vé bez­peč­nost­ní funk­ce a mož­nos­ti rych­lé­ho při­po­je­ní.

Cel­kem 77 % per­so­na­lis­tů a ma­na­že­rů pů­so­bí­cích v ma­lých a střed­ních fir­mách uvádí, že nej­vět­ší pře­káž­kou, s níž se při práci se za­měst­nan­ci po­tý­ka­jí, jsou za­sta­ra­lé sys­témy a tech­no­lo­gie.

No­te­boo­ky HP Pro­Book 445 G7HP Pro­Book 455 G7 se sys­té­mem Win­dows 10 jsou k dis­po­zi­ci v růz­ných vý­ko­no­vých va­ri­an­tách, po­sta­ve­ných na mo­bil­ních pro­ce­so­rech AMD Ryzen 4000, které jim umožňují plnit ná­roč­né po­ža­dav­ky pra­cov­ní­ho dne, za­jiš­ťu­jí za­bez­pe­če­ní na ně­ko­li­ka úrov­ních a vy­zna­ču­jí se vy­ni­ka­jí­cí spo­leh­li­vos­tí.

Hlav­ní­mi rysy no­vých no­te­boo­ků Pro­Book jsou:

  • Výkon a pro­duk­ti­vi­ta. Váš pra­cov­ní den vám umož­ní zvlád­nout nej­no­věj­ší ul­tra­vý­kon­né mo­bil­ní pro­ce­so­ry AMD Ryzen 4000 se čtyř­mi, šesti nebo osmi jádry a ba­te­rie s dlou­hou ži­vot­nos­tí. Po­mo­cí na­bí­ječ­ky HP Fast Char­ge na­bi­je­te ba­te­rii svého po­čí­ta­če na 50 % za pou­hých 30 minut.
  • Ví­ce­vrst­vá ochra­na včet­ně za­bez­pe­če­ní na úrov­ni ope­rač­ní­ho sys­té­mu, pod ní i nad ní. Zůstaňte chrá­ně­ni díky in­te­gro­va­ným funk­cím za­bez­pe­če­ní a ochra­ny osob­ních údajů po­čí­na­je za­bez­pe­če­ním na úrov­ni BIOSu, přes funk­ce HP Sure Start, HP Sure Sense, HP Pri­va­cy Ca­me­ra až po vo­li­tel­né bez­peč­nost­ní ře­še­ní HP Sure View Gen 3. Sys­tém HP Sure Start pro AMD pro au­to­ma­tic­ké ob­no­ve­ní BIOSu do­ká­že za­jis­tit au­to­ma­tic­ké zo­ta­ve­ní po úto­cích, smě­řu­jí­cích na fir­m­ware, nebo opra­vit po­ško­ze­ní fir­m­wa­ru bez nut­nos­ti zá­sa­hu IT od­dě­le­ní nebo uži­va­te­le. HP Sure Sense vy­u­ží­vá umělé in­te­li­gen­ce se schop­nos­tí hlu­bo­ké­ho učení k iden­ti­fi­ka­ci a izo­la­ci dosud ne­zná­mých útoků, čímž před­chá­zí mož­né­mu in­fi­ko­vá­ní po­čí­ta­če ještě před­tím, než k němu dojde. In­te­gro­va­ná ka­me­ra HP Pri­va­cy má fy­zic­kou kryt­ku, která kryje ob­jek­tiv fo­to­a­pa­rá­tu a chrá­ní uži­va­te­le před zlo­vol­ným sle­do­vá­ním; vo­li­tel­ný filtr HP Sure View Gen3 oka­mži­tě za­brá­ní ko­lemjdou­cím zvě­dav­cům pro­hlí­žet si obsah vaší ob­ra­zov­ky. Re­du­ku­je totiž vi­di­tel­né svět­lo při po­hle­du z boku, takže je ob­ra­zov­ka tmavá a ne­či­tel­ná.
  • Pro pod­ni­ká­ní a pro­duk­ti­vi­tu v duchu mo­der­ních způ­sobů práce. Tato ul­tra­ten­ká za­ří­ze­ní mají plo­chý de­sign s pan­tem, umožňují­cím ote­vře­ní dis­ple­je až do úhlu 180 stupňů, při­čemž úspěš­ně pro­šla de­va­te­nác­ti testy dle normy MIL-STG 810G.7 Jsou vy­ba­ve­na 3D ko­va­nou hli­ní­ko­vou deskou klá­ves­ni­ce a dále odol­ným a sty­lo­vým hli­ní­ko­vým kry­tem, v němž je za­sa­zen prak­tic­ky bez­rá­meč­ko­vý dis­plej. Při po­u­ži­tí uni­ver­zál­ní, ele­gant­ní a pro­sto­ro­vě úspor­né do­ko­va­cí sta­ni­ce HP USB-C HP G5 s ním rych­le do­cí­lí­te pro­duk­ti­vi­ty stol­ní­ho po­čí­ta­če. Tech­no­lo­gie HP Ex­ten­ded Range Wi­re­less LAN,8 jež umožňuje pře­nos na větší vzdá­le­nost od vy­sí­la­cí­ho bodu a vy­so­kou da­to­vou pro­pust­nost na krat­ší vzdá­le­nos­ti, do­ká­že po­krýt větší plo­chu a zlep­šu­je ko­nek­ti­vi­tu v sí­tích Wi-Fi. Po­mo­cí vo­li­tel­né­ho rou­te­ru splňují­cí­ho stan­dard Wi-Fi 6, který umožňuje do­sáh­nout gi­ga­bi­to­vých rych­los­tí, zís­ká­te rych­lé a spo­leh­li­vé při­po­je­ní i v pro­stře­dí hustě ob­sa­ze­ném bez­drá­to­vý­mi sí­tě­mi.10,11,12

No­te­boo­ky HP Pro­Book 455 G7HP Pro­Book 445 G7 budou v Česku k dis­po­zi­ci od květ­na za ceny od 14 990 Kč.


Mohlo by vás zajímat: