Google překladač: English Deutsch

Dynabook představuje odolný notebook Tecra A30-G

Autor článku: Dynabook Europe   

Tags: A30-G | Dynabook | Hardware | Notebooky | Tecra

Dynabook představuje odolný notebook Tecra A30-G win10-2016Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vu­je lehký, odol­ný a ro­bust­ní pro­fe­si­o­nál­ní no­te­book Tecra A30-G s pro­ce­so­ry Intel Core 10. ge­ne­ra­ce. Tento po­čí­tač byl na­vr­žen pro vy­u­ži­tí ve střed­ních a vel­kých spo­leč­nos­tech a v sek­to­ru vzdě­lá­vá­ní a ve­řej­né sprá­vy. Pro mo­bil­ní pra­cov­ní­ky před­sta­vu­je fle­xi­bil­ní a ce­no­vě efek­tiv­ní za­ří­ze­ní s bo­ha­tý­mi funk­ce­mi za­bez­pe­če­ní a ko­nek­ti­vi­ty. Model A30-G cha­rak­te­ri­zu­je kom­pakt­ní pro­ve­de­ní s ten­kým šasi a hmot­nos­tí pou­hých 1,2 kg. Zkon­stru­o­ván byl tak, aby od­po­ví­dal po­ža­dav­kům mo­der­ních mo­bil­ních pra­cov­ní­ků.

An­ti­re­flex­ní 13,3” dis­plej s vy­so­kým jasem a mož­nos­tí níz­ko­ener­ge­tic­ké­ho Full HD zob­ra­ze­ní za­jiš­ťu­je snad­nou práci a vy­ni­ka­jí­cí či­tel­nost ob­ra­zov­ky za všech svě­tel­ných pod­mí­nek. Ma­xi­mál­ní pro­duk­ti­vi­tu umožňuje výdrž na ba­te­rii po dobu až 15 hodin, přes­né ovlá­dá­ní po­mo­cí do­ty­ko­vé­ho pa­ne­lu Pre­ci­si­on Touch Pad a rych­lé spuš­tě­ní ope­rač­ní­ho sys­té­mu během ně­ko­li­ka vte­řin.

No­te­book A30-G má in­te­gro­vá­ny pro­střed­ky pro nad­stan­dard­ní za­bez­pe­če­ní ulo­že­ných fi­rem­ních dat a umožňuje sprá­vu za­bez­pe­če­ní na všech úrov­ních. Zá­klad­ním bez­peč­nost­ním prv­kem je spe­ci­ál­ní sys­tém BIOS spo­leč­nos­ti Dy­na­book, který byl na­vr­žen tak, aby chrá­nil pří­stroj před vněj­ší­mi ky­ber­ne­tic­ký­mi útoky. Ten doplňuje Trus­ted Plat­form Mo­du­le (TPM) umožňující mimo jiné kon­fi­gu­ra­ci vy­u­ži­tí portů dle bez­peč­nost­ních kri­té­rií spo­leč­nos­ti, a také ši­ro­ké mož­nos­ti au­ten­ti­zač­ních funk­cí. Sys­tém BIOS i pří­stup k datům ulo­že­ným na SSD disku může být za­bez­pe­čen bi­o­me­t­ric­kým ově­ře­ním uži­va­te­le a za­me­ze­ní ne­o­práv­ně­né­ho pří­stu­pu po­si­lu­je dále vo­li­tel­ná či­po­vá karta a dvou­úrovňová au­ten­ti­za­ce s vy­u­ži­tím Win­dows Hello, IR ka­me­ry a čteč­ky otis­ků prstů.
Vy­so­kou míru ko­nek­ti­vi­ty za­jiš­ťu­je fle­xi­bil­ní port USB Type-C a při­po­je­ní k te­le­vi­zo­ru, mo­ni­to­ru nebo pro­jek­to­ru usnad­ňu­je in­te­gro­va­né HDMI roz­hra­ní spolu s vo­li­tel­nou hard­wa­ro­vou re­duk­cí USB-C na VGA. V pří­pa­dě po­tře­by při­po­je­ní vět­ší­ho množ­ství pe­ri­fer­ních za­ří­ze­ní je k dis­po­zi­ci také vo­li­tel­ná do­ko­va­cí sta­ni­ce USB-C. Spo­leh­li­vé a rych­lé při­po­je­ní k in­ter­ne­tu a pod­ni­ko­vé síti za­jiš­ťu­je Gi­ga­bit LAN port v kom­bi­na­ci s bez­drá­to­vým sí­ťo­vým adap­té­rem Intel Wi-Fi 6 AX200, který mi­ni­ma­li­zu­je ri­zi­ko vý­pad­ků při­po­je­ní.

Na­vzdo­ry leh­ké­mu a ten­ké­mu pro­ve­de­ní na­bí­zí A30-G vy­so­ký výkon po­třeb­ný pro spl­ně­ní všech pra­cov­ních úkolů na cestách i v kan­ce­lá­ři. No­te­book je možné vy­ba­vit ši­ro­kou šká­lou typů SSD disků až do ka­pa­ci­ty 512 GB PCIe SSD a pro­ce­so­ry až po Intel Core i7 vPro 10. ge­ne­ra­ce.
Tecra A30-G bude na ev­rop­ském trhu k dis­po­zi­ci během jara 2020. Více in­for­ma­cí o sor­ti­men­tu dy­na­book na­jde­te na cz.dynabook.com.


Mohlo by vás zajímat: