Google překladač: English Deutsch

Výzva k předkládání přihlášek na AEC Excellence Awards 2020

Autor článku: Autodesk   

Tags: AEC | Architektura | Autodesk | Excellence Awards | Infrastruktura | Soutěž | Stavebnictví

aec-excellence-2020-2018Sou­těž Au­to­de­sk AEC Ex­cel­len­ce Awards je pří­le­ži­tos­tí pro glo­bál­ní ko­mu­ni­tu ar­chi­tek­tu­ry, in­že­nýr­ství a sta­veb­nic­tví (AEC) k osla­vě lidí, pro­jek­tů a ino­va­cí na po­za­dí svě­to­vé vý­stav­by a in­frastruk­tu­ry. Sou­těž je nyní spon­zo­ro­vá­na spo­leč­nos­tí In­for­med In­fra­struc­tu­re and So­ci­e­ty for Mar­ke­ting Pro­fes­si­o­nal Ser­vi­ces, do­spě­la do de­vá­té­ho roč­ní­ku a je větší než kdy­ko­liv jindy. V loň­ském roce jsem byla k vi­dě­ní úžas­ná se­sta­va ví­tězů z ce­lé­ho světa. V San Fran­cis­cu bylo po­sta­ve­no Chase Cen­ter, pro­jekt ob­no­vy města v Hon­g­kon­gu, vý­stav­ba li­nek metra v Tu­rec­ku a vý­stav­ba obyt­ných domů ve Spo­je­ném krá­lov­ství.

Byl zde také Eu­ro­pe­an Spal­lati­on Sour­ce, jeden z nej­vět­ších sta­veb­ních pro­jek­tů v Ev­ro­pě, nej­po­kro­či­lej­ší ne­utro­no­vý zdroj na světě a čelné vý­zkum­né stře­dis­ko pro udr­ži­tel­ný roz­voj.
U cen AEC Ex­cellen­ce Awards 2020 bude ještě větší důraz kla­den na ino­va­ce a kre­a­tiv­ní vy­u­ži­tí tech­no­lo­gií. Na po­čest jed­not­liv­ců s vášní pro po­zi­tiv­ní trans­for­ma­ci na­vr­ho­vá­ní a sta­veb­nic­tví se vrací cena „Ino­vá­tor roku“.
Za­slá­ní pro­jek­tů je v le­toš­ním roce snaz­ší než kdy dříve. Nyní mů­že­te své do­ved­nos­ti rych­le sdí­let po­mo­cí no­vé­ho efek­tiv­ní­ho pro­ce­su.

Vstup­te do le­toš­ní sou­tě­že AEC Ex­cellen­ce Awards

Fi­na­lis­té budou vy­hlá­še­ni v srpnu 2020 a ví­tě­zo­vé budou oce­ně­ni na Au­to­de­sk Uni­ver­si­ty.
Po­dí­vej­te se na ofi­ci­ál­ní web AEC Ex­cellen­ce Awards (www.​aec​excel­len​ce.​com), kde na­jde­te veš­ke­ré po­drob­nos­ti včet­ně pra­vi­del, kri­té­rií a způ­so­bu při­hlá­še­ní. Uzá­věr­ka při­hlá­šek je 10. čer­vna 2020.


Mohlo by vás zajímat: