Google překladač: English Deutsch

Výkonný eco-friendly monitor z řady Philips B1

Autor článku: MMD – Philips   

Tags: 242B1 | 245B1 | 275B1 | Hardware | MMD | Monitory | Philips | Quad HD

Philips 275B1 01-IMS-ro RO-2019MMD, li­cenč­ní part­ner mo­ni­to­rů znač­ky Phi­lips, uvedl na trh 24­pal­co­vý (23,8“ / 60,5 cm) LCD mo­ni­tor Phi­lips 245B1. Nový model po­sky­tu­je Crys­tal Clear obraz s Quad HD 2560 x 1440 pi­xe­ly pro vý­ji­meč­ně ši­ro­kou škálu přes­né re­pro­duk­ce barev. Tech­no­lo­gie IPS i Smar­tI­mage, ex­klu­ziv­ní špič­ko­vá tech­no­lo­gie Phi­lips, před­ur­ču­jí mo­ni­tor pro fo­to­gra­fy, gra­fi­ky, fil­mo­vé pro­fe­si­o­ná­ly či de­sig­né­ry. A všech­ny ty, kdo po­tře­bu­jí oprav­du jasný a ostrý obraz a do­ko­na­lé barvy. Phi­lips 245B1 je vy­ba­ven tech­no­lo­gií Flic­ker-Free a re­ži­mem LowBlue, jež sni­žu­jí únavu očí. Režim Easy Read a Smar­tEr­go­Base umožňuje uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé er­go­no­mic­ké úpra­vy.

Mo­ni­tor také ob­sa­hu­je ve­sta­vě­né ste­re­o­fon­ní re­pro­duk­to­ry a ši­ro­kou škálu pří­poj­ných ko­nek­to­rů včet­ně Dis­pla­y­Port 1.2, HDMI 1.4, USB 3.2, HDCP a dal­ších.

Udr­ži­tel­ný a eko­lo­gic­ký

Phi­lips 245B1 je na­vr­žen tak, aby byl co nej­še­tr­něj­ší k ži­vot­ní­mu pro­stře­dí. V sou­la­du s me­zi­ná­rod­ní­mi en­vi­ron­men­tál­ní­mi stan­dar­dy a cer­ti­fi­ka­ce­mi, jako jsou Ener­gyStar 8.0, EPEAT, TCO Cer­ti­fied Edge a RoHS, je mo­ni­tor vy­ro­ben z 85 % z recyklo­va­né­ho plas­tu, vy­u­ží­vá 100% recyklo­va­tel­ný oba­lo­vý ma­te­ri­ál a je zcela bez škod­li­vých látek, jako je rtuť, olovo či PVC / BFR. Mo­ni­tor 245B1 je vy­ba­ven ve­sta­vě­ným Power­Sen­so­rem, který au­to­ma­tic­ky upra­vu­je jas podle pří­tom­nos­ti uži­va­te­le, což vede k delší ži­vot­nos­ti mo­ni­to­ru a sní­že­ní ná­kla­dů na ener­gii až o 70 %. Li­ght­Sen­sor navíc za­jiš­ťu­je per­fekt­ní jas s mi­ni­mál­ní spo­tře­bou ener­gie.

Vyšší pro­duk­ti­vi­ta i udr­ži­tel­nost

Všech­ny mo­ni­to­ry pro­duk­to­vé řady Phi­lips B se vy­zna­ču­jí vel­kým kom­for­tem, plnou ko­nek­ti­vi­tou, fle­xi­bi­li­tou a vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tou ob­ra­zu, což platí i pro další nově uvá­dě­né mo­de­ly 242B1 a 275B1.
24­pal­co­vý (23,8" / 60,5 cm) LCD mo­ni­tor Phi­lips 242B1 po­sky­tu­je roz­li­še­ní Full HD (1920 × 1080) pro úžas­ný zá­ži­tek ze sle­do­vá­ní. Tento mo­ni­tor je vy­ba­ven tech­no­lo­gií Power­Sen­sor, Smar­tI­mage, IPS a řadou funk­cí zvy­šu­jí­cích po­hod­lí. Pro­fe­si­o­nál­ní uži­va­te­lé ocení vy­so­ký výkon, nad­stan­dard­ní kva­li­tu pro­ve­de­ní i eko­lo­gic­ký roz­měr.
Phi­lips 275B1 je vy­ba­ven celou řadou funk­cí a ino­va­cí, které ma­xi­ma­li­zu­jí výkon. Na­pří­klad tech­no­lo­gi­e­mi Smar­tEr­go­Base a Adap­ti­ve-Sync, které zvy­šu­jí uži­va­tel­ský kom­fort a za­jiš­ťu­jí co nej­pro­duk­tiv­něj­ší a nej­pří­jem­něj­ší pra­co­viš­tě. Tento 27­pal­co­vý (68,6 cm) LCD mo­ni­tor po­sky­tu­je Crys­tal Clear obraz díky roz­li­še­ní Quad HD (2560 x 1440).

Mo­ni­tor Phi­lips 245B1 je k dis­po­zi­ci od dubna 2020 za cenu 6225 Kč (229 Eur). Mo­ni­to­ry Phi­lips 242B1 (5410 Kč/199 Eur) a Phi­lips 275B1 (8400 Kč/309 Eur) budou do­stup­né od červ­na le­toš­ní­ho roku.
Více in­for­ma­cí o mo­ni­to­rech Phi­lips na www.philips.co.uk/c-m-pc/monitors.


Mohlo by vás zajímat: