Google překladač: English Deutsch

Nový mobilní ruční skener BLK2GO v nabídce Gefosu

Autor článku: Gefos   

Tags: 3D skenery | BLK2GO | Gefos | Hardware | Leica

BLK2GO--2019Spo­leč­nost Gefos na­bí­zí nový mo­bil­ní ruční ske­ner BL­K2­GO, který v sobě spo­ju­je dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti z vý­vo­je nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií pro la­se­ro­vé ske­no­vá­ní ve spo­leč­nos­ti Leica Ge­o­sys­tems. S rych­los­tí ske­no­vá­ní 420 000 bodů za vte­ři­nu, do­sa­hem až 25­ me­t­rů, ab­so­lut­ní přes­nos­tí do 20 mm a díky 12M­Pi­xe­lo­vé ka­me­ře na­bí­zí tento ske­ner ide­ál­ní ře­še­ní pro velmi rych­lé na­sní­má­ní sku­teč­né­ho stavu. Je podle vás ske­no­vá­ní haly o roz­lo­ze 2000 m² za 8 minut ne­u­vě­ři­tel­né? Tento sen se nyní stává re­a­li­tou. Ske­ner je pri­már­ně určen pro mě­ře­ní v in­te­ri­é­rech, ale možné je jeho vy­u­ži­tí i pro další apli­ka­ce.

Jak je ske­no­vá­ní s novým ske­ne­rem jed­no­du­ché, se mů­že­te pře­svěd­čit v krát­kém videu zde a ukáz­ku po­ří­ze­ných mra­čen bodů na­lez­ne­te zde. Do konce červ­na platí akční na­bíd­ka – s po­ří­ze­ním ske­ne­ru BL­K2­GO zís­ká­te re­gis­trač­ní soft­ware a soft­ware pro pu­b­li­ka­ci dat na 1 rok zdar­ma.

blk2go 2019

Více in­for­ma­cí o ske­ne­ru na­jde­te na www.gefos-leica.cz.


Mohlo by vás zajímat: