Google překladač: English Deutsch

Konference GIS Esri bude v listopadu 2020

Autor článku: ARCDATA PRAHA   

Tags: 4. až 5. listopadu 2020 | Arcdata | ESRI | GIS | Konference | Praha | Uživatelé

GIS Esri v CR-2020Spo­leč­nost Ar­c­da­ta Praha zve na le­toš­ní roč­ník Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR, která se bude konat 4. a 5. lis­to­pa­du 2020. V tuto chví­li se sice ještě neví, jakou for­mou bude možno toto tra­dič­ní se­tká­ní čes­kých geo­in­for­ma­ti­ků při­pra­vit, ale po­řa­da­te­lé již nyní sli­bu­jí, že konat se bude v kaž­dém pří­pa­dě a že se opět mů­že­te těšit na celou řadu in­spi­ra­tiv­ních řeč­ní­ků, tech­no­lo­gic­kých no­vi­nek a vzá­jem­né­ho sdí­le­ní zku­še­nos­tí na­příč obory. Ve svých ka­len­dá­řích si tedy re­zer­vuj­te výše uve­de­ný ter­mín. Jakmi­le to bude možné, při­ne­se­me vám další po­drob­nos­ti. Ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce při­tom budou vždy k dis­po­zi­ci na ofi­ci­ál­ní strán­ce kon­fe­ren­ce.

Ne­po­stra­da­tel­nou sou­čás­tí těch­to kon­fe­ren­cí jsou sa­mo­zřej­mě i pre­zen­ta­ce vý­sled­ků práce uži­va­te­lů, a to se ne­změ­ní ani letos. Pokud tedy máte ně­ja­ký za­jí­ma­vý pro­jekt, dejte o něm ur­či­tě vědět a po­řa­da­te­lé s ním budou při pří­pra­vě pro­gra­mu po­čí­tat. Při­hlá­sit takto mů­že­te před­náš­ku, po­ster nebo svoji on-line apli­ka­ci.
Máte-li zájem pre­zen­to­vat svoji práci, při­hlas­te se e-mailem.


Mohlo by vás zajímat: