Google překladač: English Deutsch

3D tiskárna Delta WASP 3MT CONCRETE uvedena na trh

Autor článku: WASP   

Tags: 3D tiskárny | Architektura | Beton | Delta WASP 3MT CONCRETE | Hardware | Stavebnictví

concrete-3d-printer-Delta-WASP-3MT-CONCRETE-2021Firma WASP uved­la na trh novou vel­ko­for­má­to­vou 3D tis­kár­nu Delta WASP 3MT Con­cre­te. Tato 3D tis­kár­na, pra­cu­jí­cí s be­to­nem jako tis­ko­vým mé­di­em, je za­mě­ře­na na sta­veb­ní pro­fe­si­o­ná­ly, vzdě­lá­va­cí in­sti­tu­ce, ar­chi­tek­ty a ke­ra­mic­ký prů­my­sl. Chlu­bí se „novým stan­dar­dem v adi­tiv­ní vý­ro­bě be­to­no­vý­mi mal­ta­mi“. Podle WASPu je tis­kár­na pro­duk­tiv­ní, uni­ver­zál­ní, bez­peč­ná a vy­zna­ču­je se vy­u­ži­tím od­bor­ných zna­los­tí vý­rob­ce. Mož­nost vý­mě­ny trys­ky za řadu mo­du­lár­ních vy­tla­čo­va­cích souprav činí z 3MT Con­cre­te adap­ta­bil­ní ví­ce­ú­če­lo­vou 3D tis­kár­nu, která si roz­hod­ně za­slou­ží po­zor­nost.

WASP 3MT Con­cre­te, který je za­mě­řen na ar­chi­tek­to­nic­ký 3D tisk po­mo­cí ma­te­ri­á­lů na bázi be­to­nu, hlíny a ji­ných ma­te­ri­á­lů Země. Kru­ho­vá MDF deska (vlákni­tá se střed­ní hus­to­tou) má v prů­mě­ru metr a spolu se sta­veb­ní výš­kou jed­no­ho metru umož­ňu­je téměř 800­li­t­ro­vý tis­ko­vý objem. Oce­lo­vý rám o hmot­nos­ti 350 kg ob­sa­hu­je řadu ko­vo­vých car­te­rů (me­cha­ni­z­mů po­jme­no­va­ných po Andym Car­te­ro­vi – pozn. re­dak­ce), které vy­rov­ná­va­jí vib­ra­ce vznik­lé bě­hem tisku a za­jiš­ťu­jí přes­né umís­tě­ní try­sek. Stroj je také ob­klo­pen leh­če­ný­mi po­ly­mer­ní­mi pa­ne­ly, které po­sky­tu­jí akus­tic­kou izo­la­ci.

concrete-extruder-3d-printer-LDM-WASP-Extruder-XXL-2021

Ma­xi­mál­ní rych­lost tisku je 200 mm/s při ma­xi­mál­ním zrych­le­ní 150 mm/s². Kon­krét­ní 3D tis­kár­na může být vy­ba­ve­na jed­nou ze dvou prů­mys­lo­vých ná­stro­jo­vých vy­tla­čo­va­cích hlav. XL ex­trudér 4–8 mm je určen pro husté te­ku­té ma­te­ri­á­ly, jako je por­ce­lán, za­tím­co větší XXL ex­trudér s prů­mě­rem 8–30 mm je určen pro ce­men­to­vé malty a hlínu. XXL ex­trudér má také sys­tém kon­ti­nu­ál­ní­ho po­dá­vá­ní ma­te­ri­á­lu pro ma­xi­mál­ní výkon.
Tis­kár­na je plně li­cen­co­vá­na pro „krá­je­cí“ soft­ware Sim­pli­fy­3D a má svůj vlast­ní do­ty­ko­vý dis­plej. Mož­nos­ti při­po­je­ní za­hr­nu­jí port USB a Wi-Fi. Stroj má CE cer­ti­fi­ka­ci a je vy­ba­ven ve­sta­vě­nou ka­me­rou pro dál­ko­vé mo­ni­to­ro­vá­ní a ča­sosběr­né sní­má­ní. Sys­tém „vzkří­še­ní“ tis­kár­ny au­to­ma­tic­ky ob­no­vu­je pře­ru­še­né tisky po vý­pad­ku prou­du a ná­hod­ném vy­pnu­tí.

Tech­nic­ké spe­ci­fi­ka­ce a ceny

Níže jsou uve­de­ny tech­nic­ké spe­ci­fi­ka­ce pro Delta WASP 3MT BETON. Cena sys­té­mu je 54 850 eur a je nyní k dis­po­zi­ci na ob­jed­ná­ní.

Sestavený objem    1000 mm (prů­měr) × 1000 mm (výška)
Ma­xi­mál­ní rych­lost tisku    200 mm/s
Ma­xi­mál­ní rych­lost po­jez­du    200 mm/s
Zrych­le­ní    150 mm/s²
Hmot­nost stro­je    350 kg
Prů­měr trys­ky    4–30 mm
Při­po­je­ní    USB, Wi-Fi
Ve­li­kost těla    215 × 235 × 305 cm
Sli­cer    Sim­pli­fy­3D
Do­dr­žo­vá­ní před­pi­sů    CE

Mohlo by vás zajímat: