Google překladač: English Deutsch

Hexagon pro bezpečí veřejné dopravy ve Frankfurtu

Autor článku: Hexagon Safety & Infrastructure   

Tags: Dispečink | Doprava | Frankfurt | GIS | Hexagon | Intergraph | IP kamery | Safety & Infrastructure | VGF

Hexagon I-CAD-2021Spo­leč­nost pro ve­řej­nou do­pra­vu Ver­ke­hr­s­ge­sell­schaft Frank­furt am Main (VGF), hlav­ní pro­vo­zo­va­tel ve­řej­né do­pra­vy ve Frank­fur­tu, si vy­bra­la pro po­sí­le­ní své bez­peč­nost­ní a za­bez­pe­čo­va­cí in­fra­stru­k­tu­ry špič­ko­vé po­čí­ta­čo­vě pod­po­ro­va­né dis­pe­čer­ské a mo­bil­ní ře­še­ní di­vi­ze He­xa­go­nu Sa­fe­ty & In­fra­stru­ctu­re (He­xa­go­nem zís­ka­né akvi­zi­cí In­ter­gra­phu). Nová ře­še­ní umož­ní dis­pe­če­rům rych­le­ji iden­ti­fi­ko­vat a re­a­go­vat na hroz­by, což umož­ní lepší ochra­nu 200 mi­li­o­nů kaž­do­roč­ně ob­slou­že­ných ces­tu­jí­cích. Do­prav­ní spo­leč­nost pro­vo­zu­je ve Frank­fur­tu do­prav­ní a ří­di­cí stře­dis­ko s ka­me­ro­vým do­hle­dem od roku 2006.

Ře­še­ní He­xa­go­nu pod­po­ru­jí úsilí v ob­las­ti ve­řej­né bez­peč­nos­ti po­sky­to­vá­ním mo­der­ních funk­cí, které zlep­šu­jí efek­ti­vi­tu, sni­žu­jí ná­kla­dy, zlep­šu­jí pro­voz uži­va­te­lů a po­má­ha­jí na­sa­zo­vat síly pro­střed­nic­tvím mo­bil­ní apli­ka­ce nebo te­le­fo­nu, aby rych­le a účin­ně zmír­ni­ly ja­ké­ko­li in­ci­den­ty.
Kromě no­vé­ho ře­še­ní ovlá­da­cí­ho a ří­di­cí­ho cen­t­ra bude pro­jekt za­hr­no­vat in­te­gra­ci více než 300 špič­ko­vých IP kamer a pro­po­je­ní SOS sloup­ků sta­nic metra a tram­va­jí. Ces­tu­jí­cí bu­dou moci po­mo­cí sloup­ků na­hlá­sit nou­zo­vou si­tu­a­ci nebo ho­vo­řit s dis­pe­če­rem o obec­ných in­for­ma­cích. In­frastruk­tu­ra vi­deo do­hle­du zvýší ve­řej­nou bez­peč­nost, pod­po­ří vy­šet­řo­vá­ní trest­ných činů a po­mů­že dis­pe­če­rům lépe po­sou­dit si­tu­a­ci v pří­pa­dě tísňo­vého vo­lá­ní.
Sub­do­da­va­te­lem He­xa­go­nu na pro­jek­tu bude firma vi2vi, ně­mec­ký do­da­va­tel bez­peč­nost­ní­ho video ře­še­ní s pro­vě­ře­ný­mi vý­sled­ky úspěš­ných kom­plex­ních vi­deo in­te­grač­ních pro­jek­tů.

Di­vi­ze He­xa­gon Sa­fe­ty & In­frastructu­re po­sky­tu­je soft­ware pro in­te­li­gent­ní a bez­peč­ná města, zlep­šu­jí­cí výkon, efek­ti­vi­tu a odol­nost ži­vot­ně dů­le­ži­tých slu­žeb.


Mohlo by vás zajímat: