Google překladač: English Deutsch

Webinář Intuitivní 3D návrhy s Catií a Solidworks na mobilních zařízeních

Autor článku: Das­sault Sys­tè­mes   

Tags: CATIA | Das­sault Sys­tè­mes | Intuitivní 3D návrhy | Mobilní zařízení | SolidWorks | Webinar

Webinar Dassault-2022Na živém webi­ná­ři ve čtvr­tek 4. červ­na v 16:00 hodin mů­že­te zcela po­pr­vé zažít dva světy spo­je­ných sil Ca­tie a So­lid­works v je­di­ném pro­st­ře­dí clou­do­vé plat­for­my 3DE­x­pe­ri­en­ce. Ob­je­ví­te port­fo­lio při­pra­ve­ných on-line apli­ka­cí pro návrh a kon­struk­ci, s kterými můž­ete na­vr­ho­vat na no­te­boo­ku, smart­pho­nu nebo table­tu. Vy­chut­nej­te zvý­še­nou po­hyb­li­vost bez ohro­že­ní nej­lep­ších kon­strukč­ních i in­že­nýr­ských schop­nos­tí.

Prů­vod­ci webi­ná­řem budou re­no­mo­va­ní od­bor­ní­ci ze spo­leč­nos­ti Das­sault Sys­tè­mes – Jerry Jack­son, Jor­dan Ta­dic a Nuri Miller.

Za­re­gis­tro­vá­ním a účas­tí na webi­ná­ři zjis­tí­te, jak mů­že­te:

  • Vy­u­žít fle­xi­bil­ní pra­cov­ní po­stu­py ná­vr­hu a bez­pro­blé­mo­vou vý­mě­nu ná­vr­ho­vých dat.
  • Urych­lit pro­ces od ná­vr­hu po vý­ro­bu a do­dá­vat ino­va­tiv­ní pro­duk­ty na trh rych­le­ji ve více od­vět­vích.
  • Bez­peč­ně spra­vo­vat všech­ny aspek­ty pro­ce­su vý­vo­je pro­duk­tu a sou­čas­ně sni­žo­vat ná­kla­dy na in­frastruk­tu­ru, re­žij­ní ná­kla­dy na IT, údrž­bu a slo­ži­tost soft­wa­ru.
  • Vy­u­žít ře­še­ní, která hlad­ce spo­lu­pra­cu­jí a usnad­ňu­jí sprá­vu dat, sdí­le­ní a spo­lu­prá­ci.

Za­re­gis­truj­te se na živě vysílaný webi­nář v an­g­lič­ti­ně ve čtvr­tek 4. červ­na v 16:00 hodin už nyní!


Mohlo by vás zajímat: